Inspektor nadzoru inwestorskiego


 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego to osoba, która reprezentuje interesy inwestora na budowie. Sprawuje kontrolę zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiada fachową wiedzę, dzięki której może ocenić jakość wykonywanych prac. Do jego obowiązków należy między innymi sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

W razie stwierdzenia wadliwego wykonania prac budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, może nakazać kierownikowi budowy wykonanie poprawek. Wszystkie polecenia inspektora nadzoru muszą być wpisywane do dziennika budowy.

 

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogą wykonywać wyłącznie osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową.

 

Ustanowienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe m.in. przy wykonywaniu prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Przy obiektach zabytkowych, inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia do prowadzenia prac na obiektach zabytkowych.

 

W interesie inwestora jest zapewnienie jak najlepszego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Jeśli poszukujesz osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia takich funkcji zapraszam do współpracy.

 

Jestem członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.

 

Zapraszam do zapoznania się z działem realizacje.

 

 

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk