Kierownik budowy


 

Kierownik budowy to osoba prowadząca budowę, nadzorująca pracowników, koordynująca działania na budowie i zapewniająca stosowanie odpowiednich przepisów prawa tak aby budowa była bezpieczna i zgodna z dokumentacją projektową. Do obowiązków kierownika budowy, należy także prowadzenie dokumentacji budowy oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

 

Kierownik budowy ma prawo wystąpić o zmiany w projekcie, jeśli zwiększają one bezpieczeństwo robót budowlanych lub mogą usprawnić proces budowy.

 

Warto wiedzieć, że do podstawowych obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

 

Funkcje Kierownika Budowy są zgodnie z przepisami samodzielnymi funkcjami technicznymi, które mogą wykonywać wyłącznie osoby  posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz odpowiednie uprawnienia budowlane nadawane przez organy samorządu zawodowego.

 

W interesie inwestora jest zapewnienie jak najlepszego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Jeśli poszukujesz osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia takich funkcji zapraszam do współpracy.

 

Jestem członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.

 

Zapraszam do zapoznania się z działem realizacje.

 

 

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk