Aktualności samorządowe


 

 

10.10.2018 Podsumowanie

 

Szanowni Państwo,

 

Mija właśnie 12 lat - od kiedy 14 listopada 2006 roku zostałem po raz pierwszy wybrany radnym miasta Zabrze.  Dziękuje z całego serca za udzielane mi poparcie, za każdy głos przy urnie wyborczej, za poparcie każdego dnia. Dziękuje również za to, że za każdym razem znacznie większa liczba mieszkańców popierała moją kandydaturę. Zawsze starałem się sumiennie wykonywać mandat radnego. Ze szczególną troską odnosiłem się do wydatkowania pieniędzy publicznych – pieniędzy wszystkich obywateli. Zawsze przyświecało mi dobro miasta, popierałem uchwały dobre dla miasta, natomiast byłem przeciwny źle zaplanowanym inwestycjom czy marnotrawieniu środków budżetowych. Starałem się proponować alternatywne rozwiązania. Żałuje, że władze nie podejmowały trudu analizy przytaczanych argumentów. Jestem przekonany, że prawdziwa dyskusja pozwoliłaby wypracować wspólne stanowiska w wielu kwestiach dla dobra miasta i jego mieszkańców.

 

Myślę że najlepszym podsumowaniem mojej pracy w radzie były liczne słowa poparcia oraz propozycje startu w wyborach z różnych list wyborczych. Uważam jednak, że kadencyjność powinna obejmować również radnych miejskich i wojewódzkich, posłów i senatorów, dlatego postanowiłem nie kandydować w wyborach ogłoszonych na dzień 21.10.2018r.

 

W tym miejscu dziękuje za współpracę koleżankom i kolegom radnym.  Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia niektórzy radni zrezygnowali z wolnej woli i prawa do swobodnej wypowiedzi realizując jedynie odgórne wytyczne. Taki stan rzeczy niestety szkodzi Zabrzu. Radni reprezentują mieszkańców i w ich imieniu powinni działać. Nie rozumiem dlaczego część radnych zgadza się na głosowanie nad istotnymi dla mieszkańców uchwałami dostarczanymi w ostatniej chwili, nieprzepracowanymi i nieprzemyślanymi. Szkoda, że działalność niektórych radnych sprowadza się jedynie do bezrefleksyjnego głosowania zgodnie z wytycznymi. Radni powinni dbać o dobro mieszkańców, a nie o własne partykularne interesy, kontrakty, zlecenia czy posady swoje lub swoich rodzin.  To ciężkie wyzwanie, ale „warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca” jak celnie podsumował to prof. Władysław Bartoszewski. Dlatego też dziękuje szczególnie tym radnym, którzy niezależnie od ugrupowania, z którego pochodzili potrafili zachować się przyzwoicie. Dziękuje za wspólnie spędzony czas, a nowej Radzie Miasta życzę samych merytorycznych dyskusji i dobrych dla mieszkańców rozstrzygnięć.

 

Z poważaniem

dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

 

25.06.2018 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 12 uchwał jednak najważniejszym punktem obrad były uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2017 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2017 rok.

 

Istotą absolutorium jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłowo wydawane są pieniądze wszystkich obywateli Zabrza. Kolejny rok budżetowy i kolejny rekord zadłużenia, niestety co roku muszę powtarzać to samo zdanie. Rok 2017 został zamknięty zadłużeniem bezpośrednim w wysokości 511,6 mln zł czyli 60 mln zł więcej od zaplanowanej na początku roku wartości i 46 mln zł więcej od roku 2016. Rok zakończony deficytem w wysokości prawie 28 mln zł (27,8mln), a więc większym o 14 mln zł od planowanego. Zobowiązania wymagalne w wysokości 777 tyś zł dla wspólnot mieszkaniowych nominalnie nie są tak duże jak rok temu niestety kolejne 6,4 mln zł zobowiązań zostało jedynie odroczone poprzez podpisanie umów o przesunięciu płatności, a jednostki samorządu terytorialnego nie powinny w ogóle mieć niezapłaconych zobowiązań. Nadwyżka operacyjna w wysokości 14 mln zł również byłaby korzystna, gdyby nie fakt, że aby ją osiągnąć odroczono wpłatę do ZUSu w wysokości 6,2 mln zł. 

Pod koniec roku 2017 zastosowano zatem wybiegi prawne takie jak nie płacenie składek ZUS czy zmuszanie wspólnot mieszkaniowych do podpisywania niekorzystnych dla nich porozumień, a zabiegi te były niezbędne do utrzymania wskaźników finansowych Miasta. Wskaźniki finansowe mają za zadanie chronić miasto i jego mieszkańców przed nadmiernym zadłużeniem, a w Zabrzu zastosowano wybiegi prawne żeby tego stanu finansów nie pokazać. Odraczanie płatności nie spowoduje ich zniknięcia i w kolejnym roku niezbędne jest uiszczenie zaległości wraz z nowymi zobowiązaniami dlatego uważam, że obrana jednoroczna wyborcza strategia jest niewłaściwa.

Mając na uwadze wzrost zadłużenia Miasta rok do roku, a także znaczący wzrost względem pierwotnie zaplanowanych wartości, a także 13 mln zł należnych płatności, które zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy, a które przy 14 mln nadwyżce budżetowej w znaczący sposób zmieniłyby wskaźniki finansowe Miasta zagłosowałem przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 i w konsekwencji także przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze.

 

21.06.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

07.06.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

Natomiast Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej analizowała dostępność mieszkańców miasta do świadczeń zdrowotnych

 

17.05.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020+.

Natomiast Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej analizowała dostępność mieszkańców miasta do najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. W 2017 r. wpłynęło 739 wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. Na dzień 31.03.2018 r. ilość osób oczekujących na mieszkanie komunalne z zasobów Miasta Zabrze wynosiła 6 742.

 

14.05.2018 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 7 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, zmieniono także zasady poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalania zasda udzielanie i rozliczania dotacji do placówek wychowania przedszkolnego i szkół. Rada Miasta podjęła także uchwałę w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy działki zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska.

 

10.05.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

19.04.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była analiza sprawozdania z realizacji w 2017 roku Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020

 

W dniu dzisiejszym odbyło się także posiedzenie Komisji Zdrowia. Na posiedzeniu przedstawiono informacje na temat działalności Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta od kilkunastu lat z dużym zaangażowaniem

współpracuje z Miastem Zabrze oraz z innymi jednostkami gminnymi w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie prowadzi w Zabrzu: Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Mieszkania Readaptacyjne, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Punkt Dobroczynny.

 

16.04.2018  Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 8 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat. Rada Miasta wyraziła także zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Pyki 10 oraz Wajzera 7.

 

12.04.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

 

01.04.2018

 

Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

życzą

Łukasz, Magdalena, Julia, Maria i Hania Urbańczyk.

 

 

22.03.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji było podsumowanie IV edycji budżetu partycypacyjnego. Przedstawione zostały wyniki głosowania mieszkańców oraz wpływ ostatnich zmian zasad na frekwencję oraz rozkład wybranych do realizacji zadań na obszarze miasta. Radni uznali, że obecne zasady funkcjonowania budżetu partycypacyjnego powinny pozostać bez zmian.

Natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia zostało poświęcone przygotowaniom do powołania Rady Seniorów. Komisja przeanalizowała statut przyszłej rady seniorów oraz dokumenty niezbędne do utworzenia takiej rady. Wysłuchani zostali także przedstawiciele środowiska senioralnego.

 

19.03.2018 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 14 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, podziału miasta na okręgi wyborcze oraz uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maciejów. Duże kontrowersje wzbudziła uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Komisja resortowa przyjęła szereg zmian w tym projekcie, tymczasem podczas sesji zmiany te nie zostały przejęte.

Rada Miasta udzieliła także dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2018 na prace konserwatorskie. Przyznano dotacje na: malowanie wnętrza Kościoła św. Wawrzyńca w Mikulczycach, remont elewacji dawnego dworku, zlokalizowanego w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Żniwiarzy 2, remont budynku szatni i łaźni górniczej byłej kopalni KWK Castellengo, renowację oraz wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w budynku przy ul. Bytomskej 83, remont budynków mieszkalnych położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Henryka Pobożnego 7A i 9A, Komuny Paryskiej 15.

 

15.03.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

22.02.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była sytuacja ekonomiczna oraz plany inwestycyjne dotyczące Stadionu im. E. Pohla. Okazało się, że strata spółki za rok 2017 wyniosła prawie 15,7 mln zł. Obecnie większość zysków z funkcjonowania obiektu zasila kasę klubu sportowego Górnik Zabrze, a koszty utrzymania obciążają spółkę. Spółka otrzymuje tylko zwrot kosztów organizacji meczy, a wszelkie zyski łącznie z wynajmem loży VIP są przejmowane przez klub sportowy. Tym sposobem Miasto skazuje się na nieustanne dofinansowania działalności stadionu.

 

Natomiast tematem przewodnim Komisji Zdrowia było funkcjonowanie szpitala miejskiego. Przedstawione zostały sprawozdania finansowe w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitala, a także plany rozwojowe placówki. Niestety podwyżki płac uzgadniane przez poszczególne grupy pracownicze z ministerstwem zdrowia bez przekazywania przez rząd środków na pokrycie tych obietnic w coraz większym stopniu obciążają funkcjonowanie szpitali w Polsce. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w finansach naszej jednostki. Rosnące koszty pracy oraz zmniejszanie finansowania służby zdrowia powoduje coraz większe zadłużenie szpitala i stanowi duże wyzwanie dla samorządu. Zadania Państwa przerzucane są na władze samorządowe, które finansują służbę zdrowia kosztem innych potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

 

19.02.2018 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 12 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018, zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz uchwały w sprawie zmian w systemie oświaty. Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Rada miasta przyjęła także uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Braci Górniczej z wykorzystaniem rzeźby autorstwa prof. Mariana Koniecznego przedstawiającą postać górnika dołowego oraz uchwałę w sprawie przekazania tego pomnika na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Uchwały te mają związek z ustawą dekomunizacyjną na podstawie której Wojewoda Śląski wystąpił z wnioskiem o likwidację pomnika Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu. Ujęcie Wincentego Pstrowskiego jako osoby propagującej komunizm jest co najmniej niedorzeczne biorąc pod uwagę, że Pstrowski zmarł 18.04.1948 r. czyli 4 lata przez ustanowieniem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL).  Biorąc pod uwagę, że rzeźba Pstrowskiego została wykonana przez znakomitego rzeźbiarza rada miasta postanowiła utworzyć z jej użyciem pomnik Braci Górniczej.

 

15.02.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

18.01.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była analiza realizacji projektu centrum przesiadkowego w Zabrzu. Radni zostali poinformowani, że Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy centrum przesiadkowego. Ogłoszenie o przetargu zaplanowane jest w I kwartale 2018 r. W tym miejscu warto zauważyć, że budową centrum przesiadkowego Pani Prezydent chwaliła się już 10 lat temu. Wydano też znaczne środki finansowe na obsługę prawną tego przedsięwzięcia, tymczasem do dzisiaj nie ma nawet projektu tej inwestycji.

 

W dniu dzisiejszym odbyło się także posiedzenie Komisji Zdrowia. Na posiedzeniu dyskutowano o problemach osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie oraz zapoznawano się z instytucjami zajmującymi się takimi osobami.

 

15.01.2018 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 6 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, warunków finansowania Rozwoju sportu oraz przekształceń VI Liceum Ogólnokształcącego.

 

Z porządku obrad po długiej dyskusji ściągnięto natomiast projekt uchwały w sprawie Opracowania monografii Miasta Zabrze. Zastrzeżenia dotyczyły trybu wprowadzenia uchwały, kwoty zarezerwowanej na realizację monografii w wysokości 500 000 zł, braku opinii komisji resortowych oraz braku informacji w jaki sposób ta publikacja miałby zostać zrealizowana: czy umowy z naukowcami będzie podpisywało Miasto czy Muzeum miejskie oraz w jaki sposób będzie dokonywany wybór wykonawców.

 

11.01.2018 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Maciejowa

Uczestniczyłem w publicznej prezentacji i dyskusji nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Maciejów. Przygotowywanie tego dokumentu trwa już 10 lat. Na szczęście przedłożony dokument uwzględnił poprzednie uwagi mieszkańców i mam nadzieję że niebawem zostanie uchwalony.

 

11.01.2018 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

24.12.2017

 

 

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

spełnienia marzeń osobistych i zawodowych

raz wiele satysfakcji z własnych dokonań w  nowym 2018 roku

życzą

Łukasz, Magdalena, Julia, Maria i Hania Urbańczyk.

 

 

21.12.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Finanse na granicy<< Głos Zabrza 21.12.2017

>>Stuprocentowa ulga << Głos Zabrza 21.12.2017

 

18.12.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 9 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 oraz planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Najważniejszym punktem dzisiejszych obrad były uchwały budżetowe zmieniające tegoroczny plan wydatków oraz przyjmujące budżet miasta na rok 2018.

 

Budżet Miasta na 2018 rok po raz kolejny znacząco odbiega od prognoz i założeń zaledwie z przed roku czy dwóch lat. W projekcie budżetu czytamy, że kwota długu na rok 2018 wyniesie 461 mln zł, a zaledwie dwa lata temu miała wynosić 100 mln mniej. Podobnie wynik budżetu zaplanowany jako deficyt  w wysokości -37,5 mln zł zaledwie rok temu miał być dodatni i miał być lepszy o 46 mln zł . Co roku po raz kolejny pobijamy rekord zadłużenia.

 

Kolejną bulwersującą kwestią jest ilość środków w budżecie Miasta przeznaczanych na wypłaty zaliczek za zarządzanie częścią wspólną we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy.  Co roku na ten cel zapisywana jest w budżecie podobna kwota pomimo tego, że wiadomo, że kwota ta jest za mała i tym sposobem na początku roku spłacane jest coraz większe zadłużenie z roku poprzedniego i coraz szybciej brakuje środków na rok bieżący. Obecnie brakuje ponad 10 mln zł, a jedynym lekarstwem jest próba namawiania przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych do podpisywania porozumień niekorzystnych dla Wspólnot o odroczeniu płatności i zrzeczeniu się odsetek. 

 

Budżet miasta jest również  przeszacowany w zakresie dochodów budżetowych. Dla przykładu plan pozyskania 49 ml zł z tytułu sprzedaży Nieruchomości jest równie nierealny jak zeszłoroczny plan uzyskania w tym dziale 42,5 mln zł co jak wiemy zakończyło się katastrofą i uzyskaniem wyniku 8,5 mln zł mniejszego.

 

Złe planowanie dochodów kończy się rolowaniem płatności za stadion po raz kolejny, oraz co jest tegoroczną nowością, wnioskami do ZUS o przesunięcie daty zapłaty należności, co jest narzędziem przygotowanym dla płatników, którzy popadli w tarapaty finansowe. Zabrze nie stać na zapłatę wszystkich składek na ZUS bo zdemolowałoby to wskaźniki finansowe miasta – wskaźniki o których RIO w swojej opinii o budżecie miasta stwierdziło że są tak bliskie niespełnienia (0,05% różnicy) że Miasto musi zostać poddane procedurze monitorowania realizacji budżetu, wskaźniki które zostały stworzone nie po to żeby je oszukiwać, tylko po to żeby wskazywać stan miasta i nie pozwalać na nadmierne zadłużenie. To są efekty złego planowania budżetowego. I sytuacja ta powstała pomimo zaciągnięcia kredytu EBI, z którego 24 mln zł pokryje niedobory finansowe z 2017 roku.

 

Brakuje środków na wspólnoty mieszkaniowe, regulacje płac pracowników jednostek miejskich, brakuje na oświatę oraz na ZUS, ale nadal bujamy w obłokach i w projekcie budżetu jest zapisana budowa kolejnego Muzeum za 68 mln zł. Można było Muzeum miejskie ulokowaliśmy w wieży ciśnień na ul. Zamojskiego – jej remont to o połowę mniejsze koszty – ale teraz jest już zapóźno, a nikt nie zapytał nawet radnych czy zgadzają się na takie rozwiązania. Pani Prezydent sama zdecydowała, że wieże kupi Muzeum Górnictwa Węglowego, a Miasto wybuduje Carbonart (oczywiście jak zawsze pierwotnie ten budynek miał kosztować kilkadziesiąt milionów mniej).

 

Oczywiście procedura uchwalania budżetu przewiduje zgłaszanie przez radnych zbilansowanych wniosków o zmiany w budżecie, ale Prezydent Miasta własne pomysły bilansuje w trakcie roku budżetowego nowymi kredytami, obligacjami i poręczeniami, a radni są zobowiązani do bilansowania nowych zadań kosztem już wskazanych bez możliwości sięgania po inne instrumenty finansowe.

 

Radni pracują cały rok i przez kilka lat, a nie tylko na sesji budżetowej. Radni indywidualnie i poprzez komisje składają dziesiątki wniosków, nieustannie zgłaszają problemy wymagające interwencji Miasta, które to problemy w większości nie zostały  dostrzeżone przez Panią prezydent i nie są niestety uwzględnione w budżecie na 2018 rok.

 

Mając na uwadze powyższe zagłosowałem przeciwko uchwale budżetowej oraz uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

14.12.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Odraczanie milionów<< Głos Zabrza 14.12.2017

>>Tramwaje i autobusy za darmo << Nowiny Zabrzańskie 14.12.2017

>>Miasta chcą przejąć latarnie << Nowiny Zabrzańskie 14.12.2017

 

14.12.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

07.12.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>W pętli długu<< Głos Zabrza 07.12.2017

>>Festiwal absurdów<< Głos Zabrza 07.12.2017

 

4.12.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia była analiza budżetu miasta na rok 2018.

 

4.12.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 8 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, stawek podatków od nieruchomości przyjęcia „Lokalnego programu działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców Miasta Zabrze na lata 2017-2027”

 

Z porządku obrad ściągnięto natomiast projekt uchwały grupy radnych w sprawie wygaszenia mandatu radnego Damiana Trześniewskiego, który naruszył ustawowy zakaz wykorzystania mienia komunalnego gminy do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa ma związek z prowadzeniem działalności gastronomicznej na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu przez spółkę  Bar Leśny II S.C. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pod Borem 33 należącą do Pani Joanny Trześniewskiej-Wyrostko i Pana Mariusza Trześniewskiego. Pan Damian Trześniewski jest pełnomocnikiem w/w przedsiębiorców. Sprawa toczy się od ponad roku kiedy to wojewoda po raz pierwszy zwrócił się do Rady Miasta o wyjaśnienie sprawy. W październiku 2016 roku pomimo ewidentnego złamania ustawowego zakazu rada miasta głosami prezydenckich radnych nie wygasiła mandatu radnego. W marcu 2017 roku po wielu miesiącach namysłu Wojewoda Śląski wydał kuriozalną decyzję stwierdzającą, że Pan Damian Trześniewski był pełnomocnikiem Baru Leśnego II S.C. co jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie stwierdził, że stadion miejski nie należy do miasta tylko do spółki miejskiej i w związku z tym nie doszło do złamania przepisów a mandat radnego nie zostanie wygaszony. Po kilku kolejnych miesiącach oraz interwencji ministerstwa spraw wewnętrznych, wojewoda zmienił zdanie i w listopadzie 2017 roku ponownie wezwał radnych do wygaszenia mandatu Pana Trześniewskiego stwierdzając jednoznacznie, że doszło do złamania prawa. Niestety po raz kolejny prezydenccy radni obronili kolegę nie pozwalając radzie podjąć wymaganej prawem uchwały. Dzięki temu Pan Trześniewski pomimo tego, że złamał prawo i powinien przestać pełnić funkcje radnego już 3 lata temu w przypadku wydania przez wojewodę decyzji o wygaszeniu jego mandatu radnego będzie mógł odwołać się od tej decyzji, a prawomocne rozstrzygnięcie nie zapadnie przed końcem kadencji. Tym sposobem osoba, nie mająca prawa do pełnienia funkcji radnego z uwagi na konflikt interesów i wykorzystywanie mienia gminnego do swojej działalności przez całą kadencję będzie radnym.

 

30.11.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Co z Trześniewskim<< Głos Zabrza 30.11.2017

>>Odsunęli senatora << Głos Zabrza 30.11.2017

 

30.11.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

23.11.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Szwedzi zostają w Zabrzu << Głos Zabrza 23.11.2017

>>Powrót do pracy<< Głos Zabrza 23.11.2017

>>Dług miasta do sprawdzenia << Głos Zabrza 23.11.2017

 

16.11.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była analiza projektu budżetu na rok 2018, natomiast Komisji Zdrowia zapoznała się z działalnością i planami rozwojowymi spółki Kardio-med Silesia.

 

16.11.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Inwestycyjny zastrzyk<< Głos Zabrza 16.11.2017

>>Zmiana w Radzie << Nowiny Zabrzańskie 16.11.2017

 

13.11.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 64 uchwały. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów osiedla Borsig

 

oraz kilkadziesiąt uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ich ośmioletnie odpowiedniki

 

Najważniejszym punktem obrad była natomiast uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 330.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu łącząca się ze zmianami uchwały budżetowej oraz uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

 

Budżet miasta na rok 2017 od samego początku zakładał nierealne dochody i niedoszacowane wydatki (o czym mówiłem podczas jego uchwalania). Zbliżający się koniec roku ujawnił niedobory finansowe miasta:

1)      zabrakło środków na zapłacenie raty za budowę stadionu – zabrakło na ten cel 8,5 mln zł z czego 5 mln ma zostać przeniesione na  lata 2019 i 2020 – wielokrotnie zwracałem uwagę, że to zbyt duże obciążenie dla miasta. Miasto drugi rok spłaca tą inwestycje i drugi rok nie jesteśmy w stanie tego zrobić zgodnie z założeniami tylko przenosi płatności na kolejne lata.

2)      W zabrzańskim budżecie  brakuje dochodów ze sprzedaży Nieruchomości – 8,5 mln zł brakujących wpływów – ostrzegałem, że tak będzie, dochody w tym dziale były sztucznie zawyżane w celu pokrycia innych wydatków, ale kiedy podwyższano prognozy dochodów zapewniano radnych, że to realne szacunki i nie ma się o co martwić – a jest jak zwykle i tak jak mówiłem

3)      W zabrzańskim budżecie brakuje środków na wpłaty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu dla Wspólnot Mieszkaniowych – to te środki, które w poprzednim roku w wysokości 10 mln stanowiły przeterminowane zobowiązania miasta – w tym roku zamiast zapłaty rozsyłane są porozumienia o prolongacie terminu do 30 czerwca kolejnego roku oraz zrzeczenia się przez Wspólnoty odsetek– zapewne część Wspólnot wystraszy się i podpisze te dokumenty doprowadzając do straty we własnych wspólnotach

4)      Można by powiedzieć, że skoro nie stać nas na Stadion czy Wspólnoty Mieszkaniowe to przynajmniej stać nas na wypłatę wynagrodzeń, ale tutaj też się rozczarujemy – bo w budżecie miasta Zabrze brakuje 13 mln zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, a jak to inaczej nazwać jak brak pieniędzy nawet na podstawowe zobowiązania miasta.

I tak przedstawiają się na dzisiaj finanse miasta. Ten stan prezentują dzisiejsze uchwały budżetowe. Władze miasta przy brakach finansowych  na podstawowe potrzeby, proponują zakup przysłowiowego Ferrari, oczywiście na kredyt bo jak inaczej, kredyt EBI w wysokości 50% planowanych wydatków, w wysokości 330 mln zł. Kolejne 330 mln wkładu własnego Miasto dołoży z własnej kasy (tej której przecież nie ma),  doliczy zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, przeksięguje różne wydatki i przy tej okazji kilkadziesiąt milionów zostanie wydane na załatanie dziury budżetowej. Uchwała przewiduje zaciągnięcie w EBI kredytu na 24 mln zł jeszcze w roku 2017. Poco miastu 24 mln zł jeszcze w tym roku skoro w ciągu miesiąca nie da się zrealizować żadnej inwestycji – odpowiedz jest prosta pieniądze ta posłużą do łatania dziury budżetowej.

Jeżeli władze deklarują wielkie inwestycje dla miasta to oczekuje ich pokazania i przedyskutowania. Wspólnego ustalenia priorytetów i opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji tych inwestycji. Oczekuje, że dzięki już wydanym środkom stworzymy masę projektu, ale tak pozyskane środki zostaną wydane na te nowe inwestycje, a nie na zasypywanie gigantycznej dziury budżetowej wynikającej ze złego planowania budżetu. Umowę z EBI możemy zawrzeć po nowym roku po wypracowaniu priorytetów i ustaleniu z EBI listy projektów pasujących do realizacji celów rozwojowych.

Władze miasta powinny uregulować zaciągnięte zobowiązania budżetu 2017 roku bez EBI. Powinny udowodnić, że stać nas na zapłatę rachunków, a planowane budżety są realistyczne i prawdziwe. Dopiero wtedy można sięgać do kolejnych mechanizmów inwestycyjnych takich jak EBI i mieć pewność, że środki te doprowadzą do rozwoju miasta, a nie do zasypywania dziury budżetowej.

Mając na uwadze powyższe zagłosowałem przeciwko tej uchwale.

 

09.11.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Na co te 330 milionów<< Głos Zabrza 09.11.2017

>>Bez opłaty targowej<< Głos Zabrza 09.11.2017

 

09.11.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

02.11.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Mogą, nie chcą << Głos Zabrza 02.11.2017

 

01.11.2017 Kwesta na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Na cmentarzach Zabrza w ten świąteczny dzień odbyła się kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się czynnie do tej akcji, oraz tym, którzy wsparli Towarzystwo swoimi datkami, a szczególnie tym, którzy wrzucili swoje datki do skarbonki, z którą ja kwestowałem.

 

26.10.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>(Nie)legalna sesja<< Głos Zabrza 26.10.2017

>>Zapłacimy drożej za śmieci<< Nowiny Zabrzańskie 26.10.2017

 

20.10.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 grudnia 20176 roku stawka za odpady segregowane wyniesie 12,00 złotych miesięcznie od osoby, natomiast stawka za odpady nie segregowane 20,00 złotych miesięcznie od osoby.

Zwiększenie opłat niestety w żaden sposób nie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług, a głosy radnych wskazujące na wprowadzenie systemowych zmian w systemie odbioru nieczystości nie zostały wysłuchane, dlatego też głosowałem przeciwko tej uchwale.

 

19.10.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Upiecze mu się? << Głos Zabrza 19.10.2017

>>Bez uzasadnienia << Głos Zabrza 19.10.2017

 

16.10.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 15 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmian budżetu miasta, przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Zabrze inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz Program Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi.

 

Po raz kolejny rada miasta przyjęła 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Miasto tym samym straciło około 280 000 zł. Uważam, że osoby kupujące mieszkanie komunalne za 10 % czy 20% jego wartości w przypadku jego sprzedaży przed upływem 5 lat powinny zgodnie z obowiązującymi przepisami zwracać miastu udzielone bonifikaty, dlatego jak zwykle w takich przypadkach głosowałem trzy razy przeciw podjęciu uchwały.

 

12.10.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

05.10.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była ocena wykonania budżetu miasta za pierwszą połowę 2017 roku. Komisja zajęła się także kwestią zniesienia opłaty targowej na targowiskach miejskich. Natomiast Komisji Zdrowia analizowała sprawozdanie z organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

21.09.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji była Drogowa Trasa Średnicowa. Omówione zostały przyczyny występujących na odcinkach Z3 i Z4 uszkodzeń drogi. Z niezależnych ekspertyz wynika, że do podbudowy drogi użyto materiału zawierającego anhydryt. Anhydryt zwykle w mieszance drogowej występuje w znikomej i pomijalnej ilości, niestety w materiale użytym do budowy DTŚ jego ilość jest kilkadziesiąt razy większa. Ten związek chemiczny w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość o nawet 60% co powoduje wypiętrzanie podbudowy drogi i uszkodzenia nawierzchni. Z prowadzonych stale badań nasypów drogowych wynika, że następuje uspokojenie tego procesu, dlatego też opracowano program naprawy uszkodzeń, który będzie realizowany etapami do roku 2020. Mam nadzieje, że po tylu latach napraw użytkownicy DTŚ będą mogli wreszcie bezproblemowo użytkować tą drogę.

Natomiast Komisji Zdrowia analizowała ofertę programową Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w kontekście występujących na terenie miasta problemów zdrowotnych osób młodych oraz seniorów

 

18.09.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 6 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2018-2022 oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy. Rozpatrzono także dwie skargi mieszkańców.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie opłaty targowej, którą do porządku obrad chcieli wprowadzić radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy radni zgadzają się, że na targowiskach opłata targowa powinna zostać całkowicie zniesiona, niestety projekt radnych pomijał całkowicie problemy opłaty targowej poza targowiskami. Całkowite zniesienie opłaty targowej spowodowałby niekontrolowany wzrost bazarów, kramów i stoisk handlowych rozrzuconych po całym mieście. Doprowadziłoby to do bałaganu przestrzennego oraz powodowało nieuczciwą konkurencję w stosunku do osób utrzymujących lokale handlowe w budynkach i ponoszących z tego tytuły znaczne opłaty. Powstające stragany na ulicach doprowadziłby do upadku wielu sklepów. Dlatego prawo musi być tworzone rozsądnie z poszanowaniem reguł legislacji. Projekty uchwał powinny być kierowane do komisji rady z wyprzedzeniem pozwalającym na przygotowanie materiałów do dyskusji i wyliczeń finansowych. Przekazywanie tak ważnych uchwał na godzinę przed sesją jest niepoważne. Cieszę się, że uchwała ta nie została wprowadzona do porządku obrad. Na najbliższym posiedzeniu komisji budżetu już wcześniej zaplanowano dyskusję w tym temacie, a podjęte rozstrzygnięcia zostaną ujęte w stosownej uchwale na kolejnej sesji.

 

14.09.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

07.09.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Komu prezydentura? << Głos Zabrza 07.09.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

31.08.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Podwyżka w zawieszeniu<< Głos Zabrza 31.08.2017

>>Zakazany rewir<< Głos Zabrza 31.08.2017

>>Zabrze liczy na wielkie pieniądze z EBI<< Nowiny Zabrzańskie 31.08.2017

>>Podwyżka za wywóz śmieci odroczona<< Nowiny Zabrzańskie 31.08.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

28.08.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 12 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu Biskupicach oraz Programu Aktywności lokalnej w Zabrzu Mikulczycach.

Z porządku obrad wycofana na szczęście została uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta przewidywała wzrost opłat za odbiór śmieci, na co nie zgadzała się większość radnych.  

 

24.08.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Pomyłki przewodniczącego<< Głos Zabrza 24.08.2017

>>Czwarta trybuna<< Głos Zabrza 24.08.2017

>>Czwarta trybuna coraz bliżej<< Nowiny Zabrzańskie 24.08.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.08.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Nadciąga kryzys<< Głos Zabrza 17.08.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

20.07.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Piec w sieci<< Głos Zabrza 20.07.2017

>>Transport odoru<< Głos Zabrza 20.07.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

13.07.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kosztowny nadzór<< Głos Zabrza 13.07.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

13.07.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego wyjazdowego posiedzenia Komisja Budżetu i Inwestycji oraz Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji zapoznawała się z planami rozwoju Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji AQUARIUS. Dyskutowano także o zakończonych inwestycjach i ich efektach oraz problemach z bieżącym utrzymaniem basenów.

Natomiast tematem przewodnim Komisji Zdrowia były działania podejmowane w mieście na rzecz środowiska senioralnego. Omówiono funkcjonujące instytucje, programy oraz środki finansowe na ich realizację.

 

10.07.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 22 uchwały. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, nadano nazwy nowym ulicom, wprowadzono zmiany w uchwałach oświatowych polegające na zmianie nazw poszczególnych placówek edukacyjnych oraz określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Rada Miasta przyjęła także uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat. Rada miasta wyraziła zgodę na korzystanie przez najemców z prawa do zakupu lokalu z bonifikatą przez osoby, które skorzystały z nabycia lokalu gminnego w drodze dziedziczenia, natomiast na mój wniosek zrezygnowano z wprowadzenia do uchwały możliwości wielokrotnego nabywania mieszkań od gminy przez te same osoby we wszelkich innych przypadkach.

 

06.07.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Taki remont…<< Głos Zabrza 06.07.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

06.07.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

29.06.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Prezydent się spisała<< Głos Zabrza 29.06.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.06.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze – Absolutorium

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 5 uchwał jednak najważniejszym punktem obrad były uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2016 rok.

Istotą absolutorium jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłowo wydawane są pieniądze wszystkich obywateli Zabrza.

Kolejny rok budżetowy i kolejny rekord zadłużenia, to najkrótszy opis realizacji budżetu Miasta w 2016 roku. 406 mln zł zadłużenia bezpośredniego, a zadłużenie całkowite jak podaje agencja ratingowa fitch to 797 mln zł  przy dochodach ogółem Miasta na podobnym poziomie. Zadłużenie całkowite zwiększyło się o 45 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Na katastrofalne wyniki finansowe Miasta zwraca uwagę także Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z opublikowanymi zestawieniami na 184 jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim Zabrze uplasowało się na 179 pozycji pod względem udziału zobowiązań ogółem w dochodach. Spośród wszystkich powiatów, miast, gmin i wsi w całym województwie jesteśmy na 5 pozycji od końca, gorsze wyniki w tej kategorii mają tylko 4 niewielkie wsie.

Zabrze jest też niekwestionowanym wojewódzkim liderem w kategorii zobowiązań wymagalnych. Takie zobowiązania wykazało tylko 26 ze 184 jednostek z terenu całego województwa, a duża część wykazanych zobowiązań jest na poziomie kilku tysięcy złotych, natomiast Zabrze na koniec roku posiadało 9,9 mln zł przeterminowanych płatności prześcigając w tej kategorii o kilka milionów złotych pozostałe niewywiązujące się ze swoich zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. I najgorszy jest fakt, że nie jest to przypadek, który zdarzył się pod koniec roku, tylko były to stale rosnące przeterminowane płatności, które już w 3 kwartale minionego roku wynosiły 6 mln zł, a na koniec roku osiągnęły wartość 9,9 mln zł. Należy także zwrócić uwagę, co podkreśla Regionalna Izba Obrachunkowa, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w Zabrzu łamano prawo w tym zakresie. Miasto posiada linię kredytową w rachunku bieżącym o dostępnym limicie 50 mln zł, a w roku 2016 nawet tak duża linia kredytowa nie pomogła. W latach poprzednich miasto nie wykazywało zobowiązań wymagalnych.

O nieprawidłowym planowaniu i wykonaniu budżetu świadczy też niespłacenie przez miasto w pełnej wysokości raty za budowę stadionu. Miasto nie było stać na zapłatę zaplanowanych 32 mln złotych raty. Niezbędne były negocjacje z instytucją finansującą i przesunięcie 3 mln złotych na rok kolejny. Dla zmniejszenia deficytu przesunięto także na rok 2017 realizację kilkunastu zadań budżetu partycypacyjnego o łącznej wartości 2,5 mln zł.  W latach poprzednich to się nie zdarzało. Niestety pomimo uzyskania w ten sposób pod koniec roku dodatkowych 5,5 mln zł  wynik finansowy Miasta i tak wyniósł minus 6,8 mln zł zamiast planowanej na początku roku nadwyżki w wysokości 9,6 mln zł. Co oznacza, że rozbieżność pomiędzy planami, a rzeczywistością wyniosła 22 mln złotych.

Tak duża zmiana wyniku finansowego budżetu wcale nie dziwi, wystarczy spojrzeć na nieprawidłowe planowanie dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości (o czym mówiłem już wielokrotnie) w minionym roku uzyskano z tego tytułu 27 mln zł, co jest wartością zbliżona do lat poprzednich i na tej wysokości dochody te powinny być planowane, tymczasem dla uzyskania lepszych wskaźników w pierwotnym projekcie budżetu zapisano dochody wyższe o 14 mln zł, czyli na poziomie 41 mln zł, których to dochodów oczywiście nie udało się osiągnąć. To celowe działanie, stosowane także do polepszania wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej, czego świadkami byliśmy niedawno dopisując do Wieloletniej Prognozy Finansowej 40 mln zł z tego tyłu w prognozie na kolejne lata.

To wszystko sprawia, że zagłosowałem przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 i w konsekwencji także przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta.

 

22.06.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

14.06.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Apel odrzucony<< Głos Zabrza 14.06.2017

>>Więzienie dla wiceprezydenta<< Głos Zabrza 14.06.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

08.06.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Budżetu analizowała przedstawione przez Prezydenta Miasta sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok.

Natomiast tematem przewodnim Komisji Zdrowia była realizacja polityki mieszkaniowej miasta. Na terenie miasta Zabrze zarejestrowano 25 406 wniosków o przyznanie mieszkania, z czego aktywnych wniosków jest niecałe 7 500, natomiast na lokale socjalne oczekuje około 2 500 osób. W roku 2016 wpłynęło 788 nowych wniosków. W latach 2010 - 2016 na remonty lokali socjalnych i mieszkań chronionych wydatkowano ogółem 4,8 mln zł.

 

05.06.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 8 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, współpracy z miastem Rovereto, przygotowania nowego planu miejscowego dla osiedla „Słoneczna Dolina” oraz nadania statutów szkołom podstawowym.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie gotowości przyjęcia do Zabrza jednej rodziny katolickiej z terenów objętych działaniami wojennymi w Syrii. Projekt ten został przygotowany przez grupę radnych z różnych klubów, jako odpowiedź na apel Papieża Franciszka i Polskich Biskupów. Jako że Miasto Zabrze jest inicjatorem Metropolitalnego Święta Rodziny wydawało się, że podjęcie konkretnych rzeczywistych działań nie powinno być problemem, tym bardziej, że realizacja uchwały mogłaby nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez rząd RP. Niestety jedyne podejmowane przez Panią Prezydent Szulik działania to działania promocyjne takie jak koncerty czy uroczystości nie dające żadnych konkretnych efektów dla rodzin, o które podobno chodzi. Projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad, a nie podjęcie przez radę miast apelu o ujmowanie w budżecie miasta kwoty 400 000 zł, za którą to kwotę powstawałaby infrastruktura miejska służąca zabrzańskim rodzinom tylko potwierdza tą smutną rzeczywistość. Pani Szulik zamiast podejmować działania na rzecz zabrzańskich rodzin wydaje miliony złotych na „zabawę” w Metropolitalne Święto Rodziny, która to zabawa nie przynosi żadnych trwałych efektów i  po której to zabawie pozostają jedynie zdjęcia z występów i uścisków na koncertowej scenie. Smutne to, ale po czynach ich poznacie…

 

01.06.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Blokada Stalmacha<< Głos Zabrza 01.06.2017

>>Promenada śmieci<< Głos Zabrza 01.06.2017

>>Protest mieszkańców<< Nowiny Zabrzańskie 01.06.2017

>>Chlorem i szokiem w pałeczkę<< Nowiny Zabrzańskie 01.06.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

01.06.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

25.05.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Plan awaryjny<< Głos Zabrza 25.05.2017

>>Wojna z bakteriami<< Głos Zabrza 25.05.2017

>>Chcemy wypłat i świadectw pracy<< Nowiny Zabrzańskie 25.05.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

18.05.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Budżetu zajmowała się oceną stanu realizacji programu "e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020+". Niestety ciężko dyskutować o efektach tego programu ponieważ na 24 przedstawione projekty jedynie 2 niewielkie zostały zrealizowane.

Natomiast Komisja Zdrowia zajmowała się dostępnością dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i żłobków. Niestety liczba przygotowanych miejsc w przedszkolach i żłobkach jest zbyt mała i kilkaset dzieci nie będzie mogło w tym roku skorzystać z tych placówek. Miasto będzie miało trudności z zapewnieniem miejsc w przedszkolach dla dzieci, które zgodnie z przepisami muszą zostać przyjęte, natomiast młodsze dzieci praktycznie nie mają szansy dostać się do miejskich placówek. Kilkadziesiąt dzieci oczekuje też na miejsce w żłobkach pomimo, że na terenie miasta funkcjonuje kilka obiektów prywatnych, również w tych obiektach nie ma wolnych miejsc.

Miasto musi zachęcać młodych ludzi do pozostawania w mieście i sprowadzania się do miasta z zewnątrz, ale żeby tego dokonać niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków życia w tym także odpowiedniego poziomu oraz ilości placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych. Niestety w Zabrzu takich placówek jest zbyt mało.

 

18.05.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Większa ulga dla handlowców<< Nowiny Zabrzańskie 18.05.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.05.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 11 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, rozpatrzono 5 skarg na prezydenta i urzędników oraz uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu.

Rada miasta przyjęła także uchwałę w sprawie ograniczenia z dniem 01.06.2017 r. o połowę opłaty targowej. Przyjęcie tej uchwały było realizacją wniosku Komisji Budżetu Rady Miasta z dnia 30 marca 2017.  

 

11.05.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

27.04.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Tematem przewodnim dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia był proces likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego konsekwencje dla zabrzańskiego systemu opieki zdrowotnej.

 

20.04.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Budżetu zajmowała się realizacją w 2016 roku projektów Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020.

Natomiast Komisja Zdrowia opiniowała plany inwestycyjne Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Oceniała także działalność szpitala w 2016 roku.

 

14.04.2017

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, wiarą i miłością.

Pogody ducha i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Świeconego

życzą

Łukasz, Magdalena, Julia, Maria i Hania Urbańczyk.

 

  

10.04.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 20 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, stwierdzenia ważności wyborów do rad dzielnic oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zabrze, dotyczących wejścia Miasta Zabrze do tworzonego związku metropolitalnego.

Najwięcej kontrowersji budziły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Prezydent miasta przedstawiła 3 takie uchwały. Rada Miasta przyjęła dwie z nich i tym sposobem Miasto straciło około 150 000 zł. Uważam, że osoby kupujące mieszkanie komunalne za 10 % czy 20% jego wartości w przypadku jego sprzedaży przed upływem 5 lat powinny zgodnie z obowiązującymi przepisami zwracać miastu udzielone bonifikaty. Oczywiście zdarzają się różne przypadki losowe, ale duża część spraw trafiających pod obrady rady w mojej ocenie wynika z zaplanowanych działań osób kupujących te mieszkania, bo jak inaczej wyjaśnić sytuację, kiedy jakaś osoba kupuje mieszkanie z bonifikatą i podpisuje dokumenty informujące ją o konsekwencjach sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, po czym pomimo tych konsekwencji dokonuje zbycia tego lokalu mieszkalnego po upływie zaledwie 10 dni !!! W tak krótkim czasie ciężko byłoby nawet umówić termin wizyty u notariusza nie wspominając o znalezieniu chętnego na zakup mieszkania. Takie działania są w mojej ocenie naganne i takie osoby powinny zwrócić miastu udzieloną bonifikatę, dlatego jak zwykle w takich przypadkach głosowałem trzy razy przeciw podjęciu uchwały.

 

10.04.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Komisja Zdrowia podczas dzisiejszego posiedzenia rozpatrywała skargi mieszkańców na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na Prezydenta Miasta.

 

06.04.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Atak na Romów<< Głos Zabrza 06.04.2017

>>Kibolskie „porządki”<< Nowiny Zabrzańskie 06.04.2017

>>Radni o pieniądzach, mieszkaniach i zabytkach<< Nowiny Zabrzańskie 06.04.2017

>>Czy targ przy Piastowskiej przetrwa trudne czasy?<< Nowiny Zabrzańskie 06.04.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

06.04.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia zostało poświęcone na rozpatrzenie skargi mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta.

 

30.03.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji przyjęła 7 uchwał. Rada Miasta po raz kolejny zajmowała się spółką Górnik Zabrze S.S.A. Miasto udzieliło pożyczki w wysokości 4.536.500 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2015 roku. To typowa spirala zobowiązań polegająca na zaciąganiu nowych pożyczek na spłatę poprzednich. Takie działania nigdy nie mają wpływu na poprawę sytuacji danego podmiotu gospodarczego i nieuchronnie zwiastują bankructwo. Górnik Zabrze istnieje tylko dzięki wydawaniu i marnowaniu na jego utrzymanie setek milionów z pieniędzy obywateli. Użyte przeze mnie sformułowanie „setek milionów” to nie przenośnia tylko rzeczywistość - do tej pory wsparcie miasta osiągnęło kwotę 123 mln zł, a straty spółki z lat ubiegłych przekraczają 100 mln zł.

 

30.03.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Znów pożyczka dla Górnika<< Głos Zabrza 30.03.2017

>>Droższe śmieci<< Głos Zabrza 30.03.2017

>>Ile kosztuje nas dyrektor?<< Głos Zabrza 30.03.2017

>>Kosztowne rozstanie z targowiskiem<< Nowiny Zabrzańskie 30.03.2017

 

30.03.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Budżetu zajmowała się problemami utrzymania i funkcjonowania targu przy ul. Jagiełły. Dyskutowano o opłacie targowej, jej wysokości i sposobie pobierania. Rozważano także koszty utrzymywania targowiska i poprawy jego stanu technicznego. Radni podjęli decyzję, że na terenie targowiska od 1.06.2017 należy ograniczyć o połowę opłatę targową, natomiast od 01.01.2018 roku opłata ta powinna zostać zniesiona. Niezbędne są także analizy poboru opłaty targowej w innych częściach miasta.

 

23.03.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Obwiniona dyrektorka<< Głos Zabrza 23.03.2017

>>Puste wybory<< Głos Zabrza 23.03.2017

 

16.03.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu przedstawiono plan rozwoju dróg. Niestety, jeżeli ktoś liczył na realizację oczekiwanych od kilkunastu lat połączeń drogowych Zaborza z Biskupicami, dokończenia budowy drogi tzw. Nowo-Paderewskiego czy przedłużenia ulicy Piłsudskiego zawiedzie się po raz kolejny. Miasto kolejny raz  będzie opracowywało koncepcję ulicy tzw. Nowo-Hagera, ale nikt nie jest w stanie określić nawet planowanego terminu jej realizacji. Jak się okazało szumnie zapowiadana budowa kanalizacji oraz zmiana nawierzchni w ciągu ulicy Piłsudskiego sprowadzi się do remontu jedynie 2/3 długości tej ulicy (do wiaduktu kolejowego). W moim przekonaniu nie rozwiąże to problemów zalewania tej ulicy przez stadion miejski, a jedynie spowoduje odprowadzenie wody deszczowej trochę dalej od stadionu i utworzenie jeszcze większego rozlewiska w rejonie wiaduktu kolejowego. Radni dowiedzieli się także, że Miasto nie ma pieniędzy nawet na realizację zadań drogowych wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok takich jak np. budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 w dzielnicy Maciejów. Jako podsumowanie tej komisji można jedynie powiedzieć, że nie będzie budowy nowych dróg, bo miasto nie przeznacza na ten cel odpowiednich środków. A odpowiedz na pytanie, czy ważniejsze i bardziej użyteczne dla mieszkańców jest wydanie 100 mln zł na piłkarzy Górnika Zabrze, czy na drogę łączącą np. Zaborze z Biskupicami pozostawiam Państwu. Ja pewnie wybrałbym bym drogę. Prezydent miasta wybrała piłkarzy – pensje wypłacono, pieniędzy już niema, zostały tylko kolejne długi w klubie piłkarskim, a drogi nie ma za co wybudować.

 

Natomiast Komisja Zdrowia zajmowała się realizacją na terenie miasta programów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Omówiono też plany działania na kolejne lata.

 

16.03.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych:

>>Nadzór na niby<< Głos Zabrza 16.03.2017

>>Kopalnia jak studnia bez dna<< Nowiny Zabrzańskie 16.03.2017

>>Za wywóz śmieci zapłacimy więcej? << Nowiny Zabrzańskie 16.03.2017

 

13.03.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 10 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli, program na rzecz osób niepełnosprawnych oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rada Miasta przyjęła także uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta. Pierwsza z wymienionych uchwał obejmuje między innymi zmniejszenie dochodów miasta o kwotę 3,1 mln zł spowodowaną zmniejszeniem subwencji oświatowej. Zmniejszenie subwencji nie spowoduje jednak zmniejszenia gminnych wydatków, co powoduje, że Miasto musi w swoim budżecie wygospodarować dodatkowe 3,1 mln zł na wydatki oświatowe. Niestety jak do tej pory nie udało się tego zrobić, podobnie jak nie udało się uzupełnić brakujących 4,2 mln zł jakie Miasto jest zobowiązane ponieść na organizację transportu publicznego. Tym sposobem w budżecie brakuje już 7,3 mln zł na wydatki, które na pewno trzeba będzie ponieść. Budżet nie jest zbilansowany, co nie powinno mieć miejsca. Tymczasem w kolejnej uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej bez realnej przesłanki zwiększono hipotetyczne dochody miasta z tytułu sprzedaży majątku na lata 2018-2021 o 40 mln zł (po 10 mln zł rocznie). Przypomnę w tym miejscu że dochody w tym dziale zaplanowane na rok 2016 nie zostały osiągnięte, a na rok 2017 i lata kolejne dochody już były zaplanowane w większej kwocie. Ich dalsze zwiększanie jest w moim przekonaniu jedynie zabiegiem księgowym, którego celem jest uzyskanie lepszych wskaźników finansowych miasta i nie ma pokrycia w rzeczywistości.

W celu zbilansowania budżetu miasta można zwiększyć wpływy lub ograniczyć wydatki. Zwiększanie wpływów w znakomitej części jest niezależne od miasta, ponieważ dochodami miasta są wpływy z ogólnopolskich podatków, a jedynie w niewielkim stopniu to opłaty lokalne i sprzedaż majątku. Zatem pozostaje ograniczenie wydatków i szukanie oszczędności w sposobie funkcjonowania miasta. Niestety ograniczanie wydatków powoduje niezadowolenie społeczne w grupach dotkniętych ograniczeniami i podejrzewam, że dlatego właśnie Pani Prezydent Zabrza nie chce lub nie potrafi zbilansować budżetu naszego miasta.

Rada Miasta rozpatrywała w dniu dzisiejszym także dwie skargi na działanie Prezydenta Miasta. Tym razem dowiedzieliśmy się, że jeśli Prezydent Miasta nie potrafi doprowadzić do zgodnego z prawem publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej to pełni jedynie funkcję zwierzchnika służbowego dyrektorów jednostek miejskich więc za nic nie odpowiada, a jeśli nie ma ochoty odpowiadać na skargę mieszkańca to też mu wolno, bo przecież prezydenccy radni też uznają skargę za bezzasadną. W sumie nic nowego, trwa to już od jakiegoś czasu, ale argumentacje bezzasadności kolejnych zasadnych skarg są coraz bardziej kuriozalne. Cóż,  można jedynie powiedzieć, że władza deprawuje, a władza absolutna pozbawiona kontroli deprawuje absolutnie. Rada Miasta posiada właśnie uprawnienia do kontrolowania prezydenta miasta w określonych przepisami aspektach, ale zabrzańska rada sprawia wrażenie ubezwłasnowolnionej. W tym kontekście kolegom i koleżankom radnym przypominam słowa profesora Władysława Bartoszewskiego: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”

 

9.03.2017 Radny uratował mandat – komentarz

>>Radny uratował mandat<< Głos Zabrza 09.03.2017

Szanowni Państwo

Wojewoda Śląski w ostatnim czasie wydał kuriozalną decyzję wymagającą komentarza. Wojewoda na wniosek mieszkańca miasta sprawdzał, czy Radny Rady Miasta Zabrze Damian Trześniewski naruszył ustawowy zakaz wykorzystania mienia komunalnego gminy do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa ma związek z prowadzeniem działalności gastronomicznej na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu przez spółkę  Bar Leśny II S.C. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pod Borem 33 należącą do Pani Joanny Trześniewskiej-Wyrostko i Pana Mariusza Trześniewskiego. Pan Damian Trześniewski jest pełnomocnikiem w/w przedsiębiorców. Sprawa trafiła do Wojewody na skutek niewygaszenia mandatu radnego przez radę miasta Zabrze, co było do przewidzenia biorąc pod uwagę, że ugrupowanie prezydenckie do którego należy Pan radny posiada w radzie większość. Wojewoda przez wiele miesięcy nie potrafił zdecydować się jak postąpić i w ostatnim czasie odpowiedział mieszkańcowi zwracającemu uwagę na nieprawidłowości.

Odpowiedz ta potwierdza, że Pan Damian Trześniewski był pełnomocnikiem Baru Leśnego II S.C. co jest niezgodne z prawem, ale o dziwo dowodzi jakoby stadion miejski nie należał do miasta tylko do spółki i w związku z tym nie doszło do złamania przepisów i mandat radnego nie zostanie wygaszony.

 

Poniżej wyjaśniam dlaczego w moim przekonaniu decyzja ta jest zupełnie niezgodna z obowiązującym prawem:

1.      Zgodnie z Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

2.      Spółka Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. F. Roosevelta 81, do której to spółki formalnie należy stadion  jest w 100% spółką miejską.

3.      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) –jest  formą  prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. W przypadku spółki Stadion przedsiębiorstwo to zostało powołane przez jeden podmiot – przez Miasto Zabrze

4.      Zgodnie z Art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy nie ma żadnej wątpliwości, że miejski stadion jest mieniem komunalnym gminy. Spółka Stadion Sp z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego niezaprzeczalnym właścicielem jest Miasto Zabrze, a w związku z tym i stadion, który należy do tego przedsiębiorstwa jest mieniem komunalnym miasta  Zabrze. Skoro na tym mieniu prowadzona jest działalność gospodarcza, której pełnomocnikiem, co przyznał Wojewoda, jest Radny Rady Miasta Zabrze Pan Damian Trześniewski to jego mandat radnego powinien zostać wygaszony przez Wojewodę Śląskiego.

 

Dlaczego po tylu miesiącach zwłoki wydano tak kuriozalną i niezgodną z prawem decyzję należałoby pytać Pana Wojewodę, ja odpowiedzi niestety nie znam.

 

9.03.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Radny uratował mandat<< Głos Zabrza 09.03.2017

>>Neptunie wróć<< Głos Zabrza 09.03.2017

>>Będzie strajk w oświacie<< Nowiny Zabrzańskie 09.03.2017

>>Kompostownia pod dachem<< Nowiny Zabrzańskie 09.03.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

09.03.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia zostało poświęcone na rozpatrzenie skargi mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta. Była to kontynuacja posiedzenia z dnia 2 marca br. Niestety nie dostarczono radnym wszystkich dokumentów związanych ze skargą i niezbędnych do jej rozpatrzenia, dlatego też po raz kolejny komisja musiała przerwać swoje obrady. Dalszy ciąg obrad przewidziany jest na 13 marca na godzinę 13.00

 

08.03.2017 Dzień Kobiet

 

Jak co roku z okazji Dnia Kobiet, życzę Wszystkim Paniom, miłości, szczęścia i radości, zrozumienia ze strony mężczyzn i samych słonecznych dni.

Niech wszystkie miłe słowa, które Panie dziś usłyszą, spełniają się przez cały rok.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Łukasz Urbańczyk

Wasz Radny

 

02.03.2017 Komisja Rady Miasta Zabrze

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Zdrowia zostało poświęcone na rozpatrzenie skargi mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta. Niestety podczas obrad nie było żadnego przedstawiciela Prezydenta Miasta, w związku z czym komisja skierowała na piśmie prośbę o wyjaśnienie wątpliwości i okoliczności rozpatrywania sprawy skarżącego. Obrady zostały przerwane do 9.03.2017 r. Do tego czasu komisja oczekuje odpowiedzi Prezydenta Miasta.

 

23.02.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Jaki prawnik<< Głos Zabrza 23.02.2017

>>Kosztowne odpady<< Głos Zabrza 23.02.2017

>>Kto wywiezie zabrzanom śmieci?<< Nowiny Zabrzańskie 23.02.2017

>>Nie będzie smrodu w centrum?<< Nowiny Zabrzańskie 23.02.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

16.02.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu przedstawiono stan realizacji projektów związanych z turystyką poprzemysłową prowadzonych przez Muzeum Górnictwa Węglowego.  Dyskutowano także o kolejnych zaplanowanych przez Muzeum inwestycjach, wśród których znalazł się także projekt zakupu i rewitalizacji wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. Projekt ten został wiele miesięcy temu przedstawiony przez Prezydenta Miasta podczas konferencji prasowej. Niestety podobnie jak wtedy do dzisiaj nie wiadomo jaki będzie koszt wykupienia wieży od prywatnego właściciela. Natomiast koszt adaptacji tego obiektu pod cele edukacyjno-ekspozycyjne przedstawiające zagadnienia związane z węglem kamiennym począwszy od jego powstawania, po tzw. czyste technologie i nanotechnolgie szacowany jest na około 26,5 mln zł.

Jednak to co dla mnie jest niepokojące i niezrozumiałe to nowy projekt pod nazwą „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze”. Projekt ten szacowany jest na 36,4 mln zł netto, a sprowadza się tak naprawdę do wypełniania podziemnych pustek w rejonie Sztolni Dziedzicznej w celu jej zabezpiecznia. Zastanawia mnie dlaczego wydając ponad 100 mln zł na Sztolnie Dziedziczną nie uwzględniono w tych działaniach zabezpieczenia tego podziemnego obiektu, a obecnie kiedy projekt ten jest na ukończeniu okazuje się, że niezbędne jest wydatkowanie kolejnych 36 mln zł na jego zabezpieczenie. Uważam, że tego typu prace powinny być przewidziane już na etapie projektowania sztolni, a nie po jej wykonaniu. Sztolnia zgodnie z zapewnieniami dyrektora będzie bezpieczna, ale zakres tego działania przeczy tym zapewnieniom. Skoro sztolnia została wykonana należycie i bezpiecznie to przez jakiś czas po zakończeniu prac nie powinno być potrzeby jej zabezpieczania, a skoro potrzeba dodatkowego zabezpieczania pojawiła się jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania to znaczy, że ktoś zapomniał o tym na etapie projektowania i realizacji.

Natomiast Komisja Zdrowia zajmowała się podczas dzisiejszego posiedzenia funkcjonowaniem przedsiębiorstw socjalnych jako formy pośredniej między działalnością pozabiznesową, a taką której głównym celem jest pomnażanie           zysków. Przedstawione zostały przykłady udanych projektów i funkcjonujących na terenie miasta przedsiębiorstw socjalnych.

 

16.02.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Akcje ratunkowe<< Głos Zabrza 16.02.2017

>>Kasa dla każdej dzielnicy<< Głos Zabrza 16.02.2017

>>Drożej za wodę<< Głos Zabrza 16.02.2017

>>Futbol i oświata na pierwszym planie<< Nowiny Zabrzańskie 16.02.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

13.02.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 18 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz szeroko dyskutowane zmiany w sieci szkół wynikające z dostosowania zabrzańskich placówek oświatowych do nowego ustroju szkolnego. Zlikwidowane zostaną wszystkie gimnazja, powstaną 8 letnie szkoły podstawowe oraz 4 letnie szkoły średnie.

 Jednak najwięcej kontrowersji wzbudziły uchwały budżetowe. Na wniosek Prezydenta Miasta rada zdecydowała o wydatkowaniu 46 410 000 zł na klub sportowy Górnik Zabrze S.S.A. Głosowałem przeciwko tej uchwale i poniżej przytaczam uzasadnienie zgłoszonego przeze mnie zdania odrębnego:

 

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028 przedsięwzięcie pt. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” ma zostać zrealizowane w latach 2017-2031, a łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie mają wynieść 46.410.000 zł. Deklarowanym przez Panią Prezydent Zabrza (autorki uchwały) celem przedsięwzięcia jest „ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji”

 

Rada Miasta Zabrze 17.02.2015 roku podjęła już uchwałę mającą na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”. Podczas procedowania tej uchwały ówczesny prokurent spółki Andrzej Pawłowski zdefiniował podstawowe problemy spółki w postaci balastu zadłużenia oraz silnie niezrównoważonego budżetu rocznego klubu sportowego powodującego wysoką stratę netto spółki. Problemy te pozostały do dzisiaj. Efektywne zadłużenie netto spółki według stanu na 31.12.2014 wynosiło wówczas około 32,5 mln zł. Przedstawiony radnym program naprawczy obejmował restrukturyzację zadłużenia, redukcję kosztów operacyjnych oraz wzrost przychodów. Plan na lata 2015-2017 zakładał uzyskanie rentowności operacyjnej przy redukcji i uzyskaniu reżimu kosztów. W roku 2016 spółka miała być blisko osiągnięcia rentowności operacyjnej i praktycznie przestać generować nowe zadłużenie, a w roku 2017 spółka na poziomie operacyjnym miała stać się rentowna.  Plan ten zakładał redukcję kosztów o 4mln zł, wzrost przychodów z dnia meczowego o 5,5 mln zł i wzrost przychodów komercyjnych o 4,5 mln zł. W roku 2015 planowano stratę w wysokości 6 mln zł, w roku 2016 stratę w wysokości 2 mln zł i w roku 2017 osiągnięcie wyniku operacyjnego w wysokości 1 mln zł dochodu. Podczas procedowania dwa lata temu projektu uchwały rady miasta obejmującej emisję obligacji mających ustabilizować sytuację klubu zwracałem Pani Prezydent uwagę, że ówczesny program naprawczy był oparty na niepoprawnych danych o przychodach i nie powinien stanowić uzasadnienia do podjęcia zobowiązania miasta w wysokości 48 mln zł. Prognoza samodzielnego finansowania klubu w perspektywie 3-5 lat także była nierealna. Zwracałem także uwagę, że nie sporządzono audytu zewnętrznego, nie wskazano przyczyn tragicznej sytuacji finansowej w celu ich wyeliminowania w przyszłości, nie przedstawiono szczegółowego i przede wszystkim realnego programu naprawczego. Niestety pomimo wykazania powyższych faktów Rada Miasta przyjęła projekt uchwały przedstawiony przez Prezydenta Miasta.

 

W chwili obecnej stało się jasne, że wszystkie zgłoszone przeze mnie w lutym 2015 roku uwagi niestety okazały się trafne.

Poniżej zaprezentowane zostały założenia i faktyczne realizacja planu finansowania klubu

Rok

planowany  w programie naprawczym z 2015 roku wynik finansowy spółki

Faktyczny wynik finansowy spółki

strata z lat ubiegłych

2017

+ 1 mln zł

-11 mln zł*

-112 mln zł*

2016

- 2 mln zł

-12 mln zł

-100 mln zł

2015

- 6 mln zł

-8,2 mln zł

-92 mln zł

2014

 

-11 mln zł

-81 mln zł

 * prognoza przedstawiona przez władze spółki na komisji rady miasta 18.10.2016r.

 

Miasto udzieliło klubowi „Górnik Zabrze” S.S.A. następującego wsparcia finansowego:

Data

Koszty jakie ponosi Miasto  udzielając  spółce wsparcia finansowego

Uwagi

13.02.2017

46,4 mln zł

 

emisja akcji w wysokości 32 mln zł których wykup zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 13.02.2017. Koszt wykupu akcji wyniesie 46,4 mln zł w latach 2017-2031.

19.12.2016

2,5 mln zł

dofinansowanie zapisane w budżecie Miasta na rok 2017

22.08.2016

1 mln zł

dofinansowanie

22.08.2016

1 mln zł

pożyczka udzielona spółce na okres 1 miesiąca, która po około 6 miesiącach od udzielenia rozłożona została na raty po 100 000 zł

18.04.2016

1,8 mln zł

dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł z budżetu miasta oraz 300 000 zł z rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta

17.02.2015

48,3 mln zł

emisja obligacji w wysokości 35 mln  zł poręczonych przez Miasto Zabrze, których wykup przewidywany jest na lata 2015-2028. Koszt emisji obligacji wyniesie 48,3 mln zł.

2006-2014

około 22 mln zł

dofinansowania

razem

123 mln zł

 

 

Poniższe zestawienie pokazuje, że pomimo stałego dofinansowywania klubu, przekazywane środki nie wpływały w żaden sposób na poprawę sytuacji finansowej klubu:

Rok

Dofinansowanie spółki

Wynik finansowy spółki

strata z lat ubiegłych

2017

32 mln zł

-9,5 mln zł*

 

2016

5,8 mln zł

-12 mln zł

-100 mln zł

2015

35 mln zł

-8,2 mln zł

-92 mln zł

2014

10 mln zł

-11 mln zł

-81 mln zł

* prognoza przedstawiona przez władze spółki w programie naprawczym z 2017 roku

 

Nowy program naprawczy przedstawiony radnym 13.02.2017 roku przewiduje od roku 2017 stopniowy wzrost kosztów z poziomu 20,48 mln zł w roku 2017 do wysokości 23 mln zł w roku 2025. I to założenie jest możliwe do spełnienia. Niestety możliwości pokrycia tych kosztów oparto jedynie na założeniu awansu klubu do wyższej klasy rozgrywkowej (co obecnie wydaje się niezwykle trudne do osiągnięcia) oraz na uzyskiwaniu niezwykle dużych przychodów z użytkowania nowego stadionu piłkarskiego.

 

Zarząd spółki zaplanował docelowe pozyskiwanie następujących przychodów:

tytuł przychodu

planowana kwota przychodu

przychody w tym zakresie za rok 2016

Bilety i karnety na mecze Górnika Zabrze

7 751 880 zł

2 727 662 zł

Bilety Bussines Club

1 247 400 zł

0 zł

Loże

716 764 zł

0 zł

Pakiety sponsorskie

930 000 zł

334 253 zł

Sprzedaż pamiątek

1 400 000 zł

666 181 zł

Oferta komercyjna

559 360 zł

0 zł

Ekstraklasa

7 000 000 zł

3 610 141 zł

Razem

19 605 404 zł

7 338 237 zł

 

Zaplanowano docelowy wzrost przychodów o 12,2 mln zł bez jakiejkolwiek podstawy do tak optymistycznych założeń. Te założenia są jeszcze bardziej optymistyczne niż założenia z 2015 roku, kiedy to planowano wzrost przychodów na poziomie 10 mln zł, również bez żadnych realnych przesłanek i nie udało się zrealizować tego planu.

Obecny program naprawczy nie uwzględnia w ogóle możliwości pozostania klubu w I Lidze, która to ewentualności jest bardzo możliwa i spowoduje automatyczne obniżenie planowanych przychodów w pozycji Ekstraklasa w powyższej tabeli o 4-5 mln zł. Także wykazywane przychody z tytułu korzystania z nowego stadionu są mocno zawyżone. Należy pamiętać, że nowy obiekt był przez cały 2016 roku użytkowany, a wpływy z jego użytkowania ograniczyły się do 2,7 mln zł. Tymczasem władze klubu szacują, że osiągną z tego tytułu 9,7 mln zł nie licząc oferty komercyjnej. Począwszy od sezonu piłkarskiego 2005/2006 do dnia dzisiejszego z wyłączeniem okresu kiedy stadion pozostawał w budowie i mógł pomieścić jedynie 3 tyś widzów średnia frekwencja na stadionie wyniosła 10,5 tyś widzów, a obecnie na mecze uczęszcza od 6 do 10 tyś widzów. W analizowanym okresie maksymalna średnio roczna frekwencja wyniosła 17,3 tyś. Co oznacza że nawet przy bardzo dobrych wynikach sportowych w najwyższej klasie rozgrywkowej osiągnięcie  założonych przychodów jest nierealne.

 

Należy podkreślić, że wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028 przedsięwzięcie pt. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” doprowadzi jedynie do spłaty zobowiązań wymagalnych, ale nie będzie miało wpływu na ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze".

 

Jak wykazano powyżej na wniosek Prezydenta Miasta od lat Miasto przekazuje miliony złotych z podatków wszystkich mieszkańców spółce Górnik Zabrze S.S.A. bez uprzedniego przeprowadzenia analizy celowości ich wydatkowania i bez realnego planu naprawczego spółki, co powoduje, że pieniądze są wydawane na bieżące potrzeby, a spółka bez pomysłu na swoją przyszłość generuje co roku kolejne długi. Tym sposobem pieniądze obywateli są wydawane niegospodarnie i są marnotrawione z czym nigdy się nie zgadzałem i nie zgadzam.

 

Podjęta uchwała doprowadzi do zmarnowania kolejnych 46,4 mln zł, dlatego też mając na uwadze powyższe złożyłem zdanie odrębne do przyjętej uchwały.

 

09.02.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Pierwszy milion<< Głos Zabrza 09.02.2017

>>Więzienie za słowa<< Głos Zabrza 09.02.2017

>>Oświatowe korekty<< Głos Zabrza 09.02.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

09.02.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

W dniu dzisiejszym obradowała także Komisja Budżetu. Komisja przygotowała rekomendacje do wprowadzenia zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego. Na mój wniosek komisja przyjęła następujące propozycje:

1.      Wnioski do budżetu partycypacyjnego zostaną podzielone na projekty dzielnicowe i miejskie (o przynależności do danej kategorii decyduje wnioskodawca)

2.      Każda dzielnica otrzyma własną pule środków (duże dzielnicę 250 000 zł, małe dzielnice 140 000 zł)

3.      Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter 2 letni. W przypadku projektów 2 letnich przekraczających środki przyznane na daną dzielnicę w danym roku ograniczają one środki finansowe danej dzielnicy z kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

4.      Na projekty miejskie przewidziana jest osobna pula środków (500 000 zł)

5.      Realizacja miejskiego projektu w danej dzielnicy w danym roku wyklucza ten obszar z możliwości realizacji kolejnego projektu miejskiego w tej samej dzielnicy w roku następnym.

6.      Projekty do realizacji wybierane są na podstawie głosowania mieszkańców.

7.      Każdy mieszkaniec będzie dysponował 1 głosem na dowolny projekt dzielnicowy oraz 1 głosem na projekt miejski.

 

02.02.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wygaszenie mandatu radnego Damiana Trześniewskiego - Decyzja wstrzymana<< Głos Zabrza 02.02.2017

>>Meldunkowe bezprawie<< Głos Zabrza 02.02.2017

>>Bez pozwolenia<< Głos Zabrza 02.02.2017

>>Kolejna blokada cmentarnej<< Głos Zabrza 02.02.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.01.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Lanie wody<< Głos Zabrza 26.01.2017

>>Rodzice się obawiają, urzędnicy uspakajają<< Nowiny Zabrzańskie 26.01.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.01.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Pismo z policji<< Głos Zabrza 19.01.2017

>>Fontanna z oranżadą<< Głos Zabrza 19.01.2017

>>Tajemnice podwykonawców<< Głos Zabrza 19.01.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

12.01.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Przystanek Biblioteka<< Głos Zabrza 12.01.2017

>>Inicjatywa do kosza<< Głos Zabrza 12.01.2017

>>Czy to wstyd?<< Głos Zabrza 12.01.2017

>>Bezapelacyjnie bezzasadne…<< Głos Zabrza 12.01.2017

>>Duszeni przez smog<< Nowiny Zabrzańskie 12.01.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

12.01.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu dyskutowano nad regulaminem budżetu partycypacyjnego. Padło wiele propozycji zmian. Posiedzenie zostało przerwane aby członkowie komisji mogli przeanalizować napływające propozycje. Podczas kolejnego spotkania opracowywane będą rekomendacje zmian. Natomiast Komisja Zdrowia pochylała się nad problemem bezdomności w kontekście zimowych warunków pogodowych.

 

09.01.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 26 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie poboru podatków, opłaty za przedszkola oraz nowe statuty rad dzielnic. Rada Miasta nie przyjęła uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dla lokalizacji na terenie miasta kasyna gry.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło nie przyjęcie do składu komisji rewizyjnej radnego Mirosława Dynaka – niezależnego radnego, chcącego pracować w tej komisji. Jednym z podstawowych zadań komisji rewizyjnej jest kontrola poprawności wydatkowania środków publicznych. Komisja ta opiniuje także projekty budżetu i rozpatruje sprawozdania z jego wykonania. Przeprowadza także kontrole problemowe. Nie przyjecie przez skutecznych radnych radnego Dynaka do składu komisji rewizyjnej z pewnością jest związane z jego dociekliwością podczas prowadzonych kontroli. Jak pokazał przykład kontroli na basenie miejskim, kiedy pojawiają się niewygodne pytania, radni należący do ugrupowania Pani Prezydent są gotowi nawet nie pozwolić na dokończenie protokołu pokontrolnego, byle nie dopuścić do sformułowania wniosków nie przychylnych obecnej władzy.

Podczas dzisiejszej sesji radni należący do ugrupowania Pani Prezydent storpedowali także wniosek mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w stacji segregacji śmieci. Pani Prezydent uznała, że lepiej w taki sposób zinterpretować prawo, aby nie trzeba było angażować się w ten śmierdzący problem i udawać, że jedyna instytucją mogąca kontrolować takie instalacje jest Marszałek Województwa. Tymczasem dostępne są publikacje wskazujące możliwości działania Miasta w podobnych sprawach. Niestety Pani Prezydent nie jest zainteresowana taką działalnością.

 

05.01.2017 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ostatnia szychta<< Głos Zabrza 05.01.2017

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.01.2017 Komisje Rady Miasta Zabrze

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

29.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Mieszkańcy walczą o Fenixa<< Nowiny Zabrzańskie 29.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

 

 

 

Archiwum:

aktualności archiwum 2006-2016

 

 

 

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk