Archiwum aktualności 2016-2006


 

29.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Mieszkańcy walczą o Fenixa<< Nowiny Zabrzańskie 29.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

 

22.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Awantura o Aquarius<< Głos Zabrza 22.12.2016

>>Pieniądze na rozwój<< Głos Zabrza 22.12.2016

>>Koniec już bliski<< Głos Zabrza 22.12.2016

>>Budżet na przyszły rok uchwalony<< Nowiny Zabrzańskie 22.12.2016

>>To już naprawdę koniec…<< Nowiny Zabrzańskie 22.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.12.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 13 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie reorganizacji placówek oświatowych oraz zarządzenia wyborów do rad dzielnic. Przyjęto także Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

 

Najważniejszym punktem dzisiejszych obrad były uchwały budżetowe zmieniające tegoroczny plan wydatków oraz przyjmujące budżet miasta na rok 2017. Dzisiejsze uchwały budżetowe te dotyczące 2016 i 2017 roku należy rozpatrywać wspólnie. Zmiany roku 2016 znacząco rzutują na rok kolejny. Pod koniec roku 2016 okazało się, że Miasto nie stać na wypłaty pensji dla nauczycieli, brakuje też środków na wydatki związane z pomocą społeczną, a wypłaty dla wspólnot mieszkaniowych nie są realizowane już od wielu miesięcy. Miasto znajduje się na skraju przepaści. Już dziś jest jasne, to o czym mówiłem od wielu lat, że wydatki miasta na budowę stadionu przekraczają możliwości finansowe miasta. W roku 2016 miasto miało zapłacić za stadion 32 mln zł, ale nie było w stanie. Niezbędne były negocjacje z instytucją finansującą i przesunięcie 3 mln złotych na rok kolejny. Dla pokrycia deficytu przesunięto także na rok 2017 realizację kilkunastu zadań budżetu partycypacyjnego o łącznej wartości 2,5 mln zł.  Tylko te dwa przesunięcia obciążyły budżet 2017 roku dodatkową kwotą 5,5 mln zł, a jeśli dodamy do tego jeszcze kolejną ratę za stadion to i tak szczupłe możliwości finansowe miasta zostają zmniejszone o ponad 36 mln zł. To są pieniądze, które mogły by być wydane na drogi, chodniki, parkingi, baseny, place zabaw, oczyszczanie miasta, oświatę, pomoc społeczną czy ochronę mieszkańców przed hałasem. Niezrealizowanych postulatów mieszkańców jest wiele, a finanse miasta wskazują, że jeszcze przez wiele lat ich realizacja nawet nie zostanie rozpoczęta.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2017 prowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej miasta. Jak co roku Miasto pobije kolejny rekord zadłużenia, kwota długu wyniesie 451 782 006 zł, a zobowiązania miejskich spółek i udzielone poręczenia jak wyliczyła niezależna Agencja Ratingowa Fitch osiągną kolejne 325 mln zł co razem daje wartość zbliżoną do całorocznych dochodów miasta. Przy czym w mojej ocenie wątpliwe wydaje się osiągnięcie zaplanowanych dochodów, np. dochodów ze sprzedaży nieruchomości na poziomie 42,5 mln zł szczególnie, że w roku 2016 planowano dochody z tego zadnia na poziomie 40 mln, a osiągnięto wpływy jedynie na poziomie 26 mln zł, a zwiększenie prognozy dochodów o 2,5 mln zł nastąpiło w projekcie budżetu na 2017 rok z dnia na dzień w związku z „nagłą” koniecznością „znalezienia” środków finansowych w tej wysokości dla klubu Górnik Zabrze S.S.A. Sugeruje to, że planowanie dochodów jest mocno kreatywne, a jak historia pokazuje nigdy nie prowadzi to do dobrych rezultatów. Mając na uwadze powyższe głosowałem przeciwko budżetowi na rok 2017 i zmianami budżetu na rok 2016.

 

Na zakończenie obrad dyskutowano także o obecnej sytuacji kopalni Makoszowy. Duża część załogi został zastraszona i przyjęła oferty pracy z sąsiednich kopalń, tym samym w Makoszowach zabraknie fachowców do prowadzenia wydobycia. Rząd zaplanował zaprzestanie wydobycia z dniem 1 stycznia 2017 roku i wszystko wskazuje na to, że rząd doprowadzi do likwidacji tej kopalni. Jej los wydaje się przesądzony.

 

15.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Drzewa pod topór?<< Nowiny Zabrzańskie 15.12.2016

>>Skontrolować kontrolera… << Głos Zabrza 15.12.2016

>>Spór o budżet<< Głos Zabrza 15.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.12.2016 Komisje Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. O projekcie budżetu na rok 2017 pisałem już kilka razy więc odsyłam do moich wcześniejszych wypowiedzi, natomiast najwięcej kontrowersji podczas obrad komisji wzbudził wniosek o dofinansowanie klub sportowego Górnik Zabrze S.S.A. kwotą 2,5 mln zł. Po raz kolejny radni podejmowali decyzje o dofinansowaniu klubu na podstawie jednozdaniowego uzasadnienia. Całe uzasadnienie dofinansowania brzmi tak (poniżej zamieszczono zdjęcie wniosku):

 

„Zarząd Górnik Zabrze S.S.A. uzasadnia wniosek o dokapitalizowanie spółki kwotą 2,5 mln złotych pilną koniecznością uregulowania zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu wypłat pracowniczych”

 

Pomijając fakt, że takie postępowanie jest niezgodne z przepisami o dokapitalizowaniu i wnoszeniu udziałów do miejskich spółek, ponieważ tego typu wnioski powinny pokazywać celowość i gospodarność tego działania, a jaka jest celowość czy gospodarność w wyrzucaniu kolejnych 2,5 mln złotych w do przysłowiowego dziurawego worka? Moim zdaniem nie ma żadnej. Klub nie przedstawił realnego planu naprawczego i do czasu przedstawienia takiego planu nie powinien dostać ani złotówki z publicznych pieniędzy. Zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, czy jeśli ktoś przyszedłby do Prezydenta miasta czy któregoś z radnych i ten miałby z własnych pieniędzy „zainwestować” w klub Górnik Zabrze S.S.A. to czy na podstawie złożonego w środę wniosku wpłacił by na konto klubu własne oszczędności. Myślę, że nie. Ja bym nie wpłacił, a ponieważ uważam, że pieniądze publiczne należą do wszystkich obywateli naszego miasta, dlatego przy ich wydawaniu należy zachowywać większą ostrożność niż przy wydawaniu własnych pieniędzy, dlatego też jak zawsze w takich przypadkach zagłosowałem przeciwko marnotrawieniu środków finansowych miasta.

>>Wniosek Górnik Zabrze S.S.A. o dofinansowanie<<

 

08.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>To już jest koniec…<< Głos Zabrza 08.12.2016

>>Klęska śniegowa<< Głos Zabrza 08.12.2016

>>Betonowy opór<< Głos Zabrza 08.12.2016

>>Ślimak sądowy…<< Głos Zabrza 08.12.2016

>>Premier nie wyszła do górników<< Nowiny Zabrzańskie 08.12.2016

>>Fenix kończy działalność<< Nowiny Zabrzańskie 08.12.2016

>>Awantura o kopalnię<< Nowiny Zabrzańskie 08.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.12.2016 Komisje Rady Miasta

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia dyskutowano nad projektem budżetu miasta na rok 2017. W projekcie tym nie ujęto wielu ważnych zadań wnioskowanych przez mieszkańców i radnych od wielu lat. Sztandarowym przykładem takich inwestycji jest budowa ekranów akustycznych przy DK88 wzdłuż ulicy Kruczka. Ten 100 metrowy odcinek ekranów jest obiecywany mieszkańcom już od 10 lat i po raz kolejny nie znalazł się w przedstawionym radnym projekcie budżetu, pomimo zapewnień pisemnych, że jest to inwestycja priorytetowa. Podczas dyskusji, ze strony władz miasta padał argument, że wydatki miasta są stałe na określonym poziomie i jedynie zwiększenie dochodów pozwoli na realizacje nowych zadań. Osobiście nie zgadzam się z takim przedstawianiem sprawy, ponieważ zarządzając miastem należy brać pod uwagę i dochody i wydatki. Trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji. Z konsekwencji nie tylko w dniu dzisiejszym, ale też w kolejnych latach. Miasto musi zapewnić co roku około 50 mln na spłatę kredytów i zobowiązań z lat poprzednich, to są realne konsekwencje niewłaściwych decyzji z ostatnich lat. Nie można mówić, że niema pieniędzy na oświatę, służbę zdrowia, na drogi czy na mieszkania i wspólnoty mieszkaniowe jeśli jednocześnie podejmuje się decyzje o marnotrawieniu milionów złotych w innych dziedzinach. Wystarczy tylko wspomnieć przypadek poręczania obligacji wyemitowanych przez klub Górnik Zabrze S.S.A., to poręczenie kosztuje i będzie kosztowało miasto 48 mln zł, a przy jego udzielaniu przedstawiano nierealny i nieprawdziwy plan naprawczy, o czym mówiłem już podczas sesji, na której podejmowano tę uchwałę. I teraz już po 2 latach możemy jasno ocenić, klub nie wprowadził żadnego programu naprawczego, co roku przynosi 10 mln zł strat, a po tak krótkim czasie znalazł się ponownie w tak samo złej sytuacji finansowej. Udzielone poręczenie prowadzi jedynie do zmarnowania 48 mln zł z podatków wszystkich mieszkańców miasta. To pokazuje, że nie tylko od dochodów zależy realizacja nowych zadań, zadań których domagają się mieszkańcy, zależy także od racjonalnego gospodarowania wydatkami czego w mieście niestety zabrakło.

Pozostaje mi tylko powtórzyć po raz kolejny „a nie mówiłem, że tak będzie”

 

05.12.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 7 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, finansowania działań ze środków PEFRON oraz prac społeczno użytecznych.  Zmieniono także zasady wydawania kart programu Rodzina na 5+ wydłużając terminy ważności kart.

Obrady Rady Miasta zostały zdominowane przez dyskusje dotyczące groźby likwidacji kopalni Makoszowy oraz protestami mieszkańców na działalność firmy A.S.A. W ramach dyskusji przedstawione zostały dotychczasowe działania samorządu oraz stanowisko załogi kopalni. Przedstawiciele kopalni wskazywali jako przyczyny powstawania strat kopalni celowe obciążanie kosztami tej części zakładu Sośnica-Makoszowy, wstrzymanie wydobycia jednej ze ścian wydobywczych i wliczanie w bilans zakładu kosztu rządowych odpraw górniczych dla osób odchodzących z branży. Wskazali także, że posiadają program naprawczy kopalni, wskazali że kopalnia może w krótkim czasie być dochodowa, a problemem są podejmowane na szczeblu rządowym decyzje niekorzystne dla zakładu oraz brak dialogu pomiędzy rządem, a kopalnią. Biorąc pod uwagę, że na terenie miasta w ostatnim czasie skumulowały się niekorzystne ekonomicznie i społecznie okoliczności, takie jak ograniczenie produkcji i zwolnienia w firmie Kopex, zwolnienia grupowe i likwidacja firmy Gazobudowa, zagrożenie likwidacji kopalni Makoszowy czy narastające problemy koksowni Jadwiga Rada Miasta zdecydowała o powołaniu zespołu w skład którego weszli by przedstawiciele Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele zagrożonych zakładów przemysłowych. Zespół ten miałby za zadanie wspólne opracowywanie strategii działania na rzecz zabrzańskiego przemysłu, tak aby wypracowane stanowiska popierane przez wszystkie zaangażowane instytucje stanowiły słyszalny i jednoznaczny głos, wspierany przez samorząd, społeczeństwo i pracowników mogący wpłynąć na podejmowane na szczeblu rządowym decyzje. Niestety Zabrze nie posiada zabrzańskich parlamentarzystów, a posłowie z miast ościennych dbają jedynie o „swoje” miasta, pozwalając na działania niszczące zabrzański przemysł.

Podczas sesji  omawiano także sytuację zabytkowego osiedla „Zandka” sąsiadującego z przedsiębiorstwem A.S.A. zajmującym się przetwórstwem odpadów komunalnych. Dziesiątki samochodów ciężarowych przejeżdża niewielkimi uliczkami o ograniczonym tonażu dostarczając śmieci do zakładu, a praca zakładu powoduje odczuwalne w całym centrum miasta odory. Mam nadzieje, że Prezydent Miasta oprócz przesyłania zawiadomień do Marszałka Województwa wydającego pozwolenia na tego typu działalność skorzysta z przysługujących mu uprawnień i w ramach uzgadniania kolejnego pozwolenia wymusi na właścicielu modernizację zakładu lub jego zamknięcie.

 

01.12.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Minusy z plusami<< Głos Zabrza 01.12.2016

>>Wyrok nie-wyrok<< Głos Zabrza 01.12.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.11.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Odszedł z PO, zostaje w klubie<< Głos Zabrza 01.09.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

01.12.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

29.11.2016 Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Podczas dzisiejszego zebrania Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków podsumowano dotychczasowe działania stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium dotychczasowym władzom. Wybrano także nowy zarząd, w który to zarządzie będę pełnił obowiązki członka zarządu i jednocześnie skarbnika oddziału.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków to organizacji zrzeszająca specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków, działających na rzecz dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kulturowe.

 

17.11.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kontrola w Aquariusie<< Głos Zabrza 17.11.2016

>>Wyproszeni radni!<< Głos Zabrza 17.11.2016

>>Co mają do ukrycia<< Głos Zabrza 17.11.2016

>>Kontrowersji moc<< Głos Zabrza 17.11.2016

>>Kasyna gry w Zabrzu nie będzie!<< Nowiny Zabrzańskie 17.11.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

  

17.11.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone analizie projektu budżetu na rok 2017. Omówione zostały założenia zgodnie z którymi ukształtowano budżet oraz konkretne wydatki na poszczególne zadania budżetowe. Radni zwracali także uwagę na nie umieszczenie w projekcie wielu ważnych dla mieszkańców zadań inwestycyjnych.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała realizację na terenie miasta programu 500 plus.

 

14.11.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 14 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Oprócz zmian bieżących uchwały finansowe obejmowały także przeniesienie 2,4 mln zł pierwotnie przeznaczonych na realizację Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego wydatków na rok 2017. To nic innego jak „rolowanie wydatków”. Obecnie brakuje środków na oświatę i pomoc społeczną, wiec zabiera się pieniądze z budżetu obywatelskiego i uzupełnia braki w innych dziedzinach, a niezrealizowane zadania trzeba będzie ująć w budżecie 2017 tym samym zabierając 2,4 mln zł, które mogły być przeznaczone na inne zadania oczekiwane przez mieszkańców. To także kolejny raz kiedy zadania z budżetu partycypacyjnego nie są realizowane na czas. Część tych zadań miało być zrealizowanych jeszcze w 2015 roku i nadal nie są zakończone.

Rada miasta zgodziła się także na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży kolejnych 3 lokali mieszkalnych. Ten proceder opisywałem już wielokrotnie. Tylko dzisiaj miasto straciło na wniosek Prezydenta Miasta ponad 100 000 zł. Jesteśmy chyba jedynym tak hojnym miastem w Polsce nie dbającym o interes swoich mieszkańców składających się na budżet miasta.

 

10.11.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Precedens stu milionów<< Głos Zabrza 10.11.2016

>>Spór o słowa<< Głos Zabrza 10.11.2016

>>Huta przegrała spór o miliony<< Nowiny Zabrzańskie 10.11.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.11.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

01.11.2016 Kwesta na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Na cmentarzach Zabrza w ten świąteczny dzień odbyła się kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się czynnie do tej akcji, oraz tym, którzy wsparli Towarzystwo swoimi datkami, a szczególnie tym, którzy wrzucili swoje datki do skarbonki, z którą ja kwestowałem. W imieniu wszystkich potrzebujących, korzystających z działalności Towarzystwa im. św. Brata Alberta dziękuje za wsparcie.

 

27.10.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Sporna uchwała<< Głos Zabrza 27.10.2016

>>Przetargowe insynuacje?<< Głos Zabrza 27.10.2016

>>Dieta przepadła<< Głos Zabrza 27.10.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.10.2016 Sesja Rady Miasta

Z okazji 20 rocznicy ustanowienia św. Kamila Patronem Miasta Zabrze zwołana została uroczysta sesja Rady Miasta. Podczas sesji przypomniano zebranym sylwetki wybitnych osobistości pracujących na terenie naszego miasta w zakresie medycyny, ochrony zdrowia i pomocy Społecznej. Dyskutowano także o obecnym stanie służby zdrowia w mieście.

Cieszę sie ze zorganizowano tak uroczystą sesję podczas której można było pokazać jak wspaniale dbamy o służbę zdrowia i jacy wspaniali ludzie tworzyli podstawy służby zdrowia w Zabrzu.

Przygotowano także uchwałę w sprawie uhonorowania osób zasłużonych dla medycyny i ochrony zdrowia. Uchwałę, która w Moim przekonaniu jest niezgodna z obowiązującym prawem, co jest tym bardziej smutne, że jestem przekonany i zapewne wszyscy radni są zgodni, że nasi wspaniali lekarze i profesorowie powinni być upamiętniani i musimy zawsze o nich pamiętać. Niestety przedstawiona uchwala pomimo że tak skromna jedno zdaniowa, w tym jednym zdaniu zawarła w sobie co najmniej kilka bledów merytorycznych.

Podstawowym błędem jest jej ogólny charakter. Uchwała nie wskazuje nikogo z imienia i nazwiska , a jednocześnie „nakazuje” Prezydentowi Miasta „upamiętnić osoby zasłużone dla medycyny i ochrony zdrowia na terenie Miasta Zabrze poprzez nadawanie nazw imienia Tych Osób ulicom, placom i innym obiektom miejskim na terenie miasta Zabrze.”

Niestety uchwały w takiej formie nie można wykonać, ponieważ do wyłącznych kompetencji rady (art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym) należy nadawanie nazw ulic i placów zatem kompetencji tych nie można przekazać prezydentowi miasta jak zapisano to w zaproponowanej uchwale.  Ponadto zasady nadawaniu nazw ulic określają że takie imię można nadać dopiero 5 lat po śmierci danej osoby. Istnieją także procedury, które należy wypełnić, a po ich wypełnieniu rada miasta stosowną uchwałą nadaje nazwę ulicy i prezydent nie ma kompetencji do tego typu działań.

Omawiana uchwała nie była skierowana na komisję rady miasta, więc niebyło czasu na jej poprawę. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby radni wcześniej otrzymali informacje o tej uchwale i ją dopracowali, niestety mam wrażenie, że nie chodziło o uhonorowanie kogokolwiek, bo i na podstawie tej uchwały nic takiego się nie stanie, a chodziło jedynie o rozgłos medialny. Zresztą jak wszyscy wiemy istnieją już mechanizmy wyróżniania znaczących osobistości. Na terenie miasta Zabrze przyznawane są tytułu honorowego obywatela miasta oraz wyróżnienia św. Kamila, nadawane są także imiona ulic czego przykładem może być ul. prof. Zbigniewa Religi i wystarczy z tych mechanizmów korzystać. Nie potrzeba dodatkowej niezgodnej z prawem, nic nie wnoszącej uchwały, ale rozgłos medialny rządzi się swoimi prawami i pewnie dlatego rada miasta nie przychyliła się do mojego wniosku o ściągnięcie z obrad omawianej uchwały i uchwała ta została przyjęta. Zaznaczenia wymaga jedynie, że zwyczajowo uchwały związane z uhonorowaniem jakiejś osoby są przyjmowane jednogłośnie, a tą uchwałę poparło zaledwie 11 radnych, reszta wstrzymała się od głosu mając świadomość jej wadliwości.

 

20.10.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie połączonych komisji Budżetu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej zostało poświęcone funkcjonowaniu szpitala miejskiego w kontekście realizacji programu naprawczego, bieżącego funkcjonowania placówki oraz planowanych przez rząd zmian w systemie zdrowotnym i prognozowanym wpływie tych zmian na zabrzańską placówkę.

 

17.10.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 10 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej czy programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.  Dyskutowano także o inwestycjach prowadzonych przez Muzeum Górnictwa Węglowego.

Rada Miasta wybrała także pana Adama Ilewskiego na funkcje wiceprzewodniczącego rady. Wakat na tym stanowisku powstał po odwołaniu na poprzedniej sesji Pana Bogusława Znyka.

Ponieważ przewodniczący Rady Miasta poinformował o zamiarze zorganizowania uroczystej sesji Rady Miasta, zwróciłem uwagę, że jeśli w porządku obrad mają zostać umieszczone projekty uchwał powinny być one wcześniej przekazane radnym i przedyskutowane.

 

13.10.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

06.10.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Co z tym mandatem? << Głos Zabrza 06.10.2016

>>>Wojna z odorem<< Głos Zabrza 06.10.2016

>Czy Fenix powstanie z popiołów? << Nowiny Zabrzańskie 06.10.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

29.09.2016 Komisja Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone analizie wykonania projektu budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała realizację na terenie miasta działań związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Omawiano także wyniki kontroli przeprowadzonej w ośrodkach wczasowych, w których realizowane były kolonie i obozy dla dzieci dofinansowane środkami budżetowymi.

 

22.09.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Spór o księgowość<< Głos Zabrza 22.09.2016

>>Miasto bierze wieżę! << Nowiny Zabrzańskie 22.09.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.09.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Basen skażony bakteriami<< Głos Zabrza 15.09.2016

>>Odwołali Znyka<< Głos Zabrza 15.09.2016

>>Znowu zwalniają w Kopexie!<< Nowiny Zabrzańskie 15.09.2016

>>Upadek Znyka. Nie jest już wiceprzewodniczącym Rady Miasta<< Nowiny Zabrzańskie 15.09.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

12.09.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 7 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego oraz w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028.

Po raz kolejny na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej w porządku obrad została umieszczona uchwała w sprawie odwołania radnego Bogusława Znyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze. Podczas lipcowej sesji rady taki projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad pod pretekstem powołania komisji etyki mogącej wyjaśnić postępowanie Pana Znyka. Następnie okazało się, że z prawnego punktu widzenia nie ma takiej możliwości, a w między czasie ukazały się kolejne artykuły prasowe i kolejni świadkowie, których zeznania podważają zaufanie społeczne do Pana Znyka. Podczas sierpniowej sesji radni związani z Panią Prezydent nie wyrazili zgody na umieszczenie stosownego projektu uchwał w porządku obrad, a na obecnej sesji udało się wreszcie doprowadzić do głosowania. Wyniki tajnego głosowania okazały się dla Pana Znyka druzgoczące: 20 głosów za odwołaniem, 3 głosy przeciwne, 1 głos nieważny. Radny Bogusław Znyk został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze. Historia ta pokazuje dobitnie, że radni zdawali sobie sprawę, że Pan Znyk nie powinien pełnić tak eksponowanego stanowiska w radzie, ale wielu radnych bało się w jawnym głosowaniu sprzeciwić Pani Prezydent, dlatego tak długo próbowano niedopuścić do przeprowadzenia wymaganego prawem tajnego głosowania. Na szczęście dzięki determinacji radnych klubu PO sprawa ta została zakończona.

 

08.09.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

01.09.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kolejne miliony na Górnika<< Głos Zabrza 01.09.2016

>>Niepewni przyszłości<< Głos Zabrza 01.09.2016

>>”Makoszowy” idą pod młotek<< Nowiny Zabrzańskie 01.09.2016

>>Co dalej z cechownią kopalni Królowa Luiza<< Nowiny Zabrzańskie 01.09.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

25.08.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Polityczny bigos… << Głos Zabrza 25.08.2016

>>Sceny z życia prywatnego na sesji<< Nowiny Zabrzańskie 25.08.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

22.08.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 7 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Oprócz zmian bieżących uchwały finansowe obejmowały także upoważnienie do emisji obligacji w wysokości 15 mln zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1 000 000 zł Górnikowi Zabrze S.S.A. Okazało się, że miasto nie jest w stanie uzyskać zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, dlatego też brakujące środki w wysokości 15 mln zł zostaną pozyskane z emisji obligacji. Emisja obligacji to nic innego jak kredyt udzielany na nieco innych zasadach, tak więc miasto po raz kolejny zwiększy swoje zadłużenie oraz przesunie konieczność spłaty długów o 4-8 lat (wykup obligacji będzie następował w latach 2020-2024 w transzach po 3 mln zł). To kolejny przykład „rolowania” zadłużenia miasta bez konkretnej przyczyny, dlatego też głosowałem przeciwko.

Kolejne kontrowersje podczas sesji dotyczyły personalnie panów radnych Bogusława Znyka (PiS) oraz Damiana Trześniewskiego (Skuteczni).

Wraz z grupą radnych złożyliśmy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  uchwały w sprawie odwołania radnego Bogusława Znyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze. Podczas lipcowej sesji rady taki Projekt uchwały został osiągnięty z porządku obrad pod pretekstem powołania komisji etyki mogącej wyjaśnić postępowanie Pana Znyka. Okazało się, że z prawnego punktu widzenia nie ma takiej możliwości, a między czasie ukazały się kolejne artykuły prasowe i kolejni świadkowie, których zeznania podważają zaufanie społeczne do Pana Znyka. Niestety wniosek o zmianę porządku obrad nie uzyskał odpowiedniego poparcia. Sprawa ta z pewnością wróci na kolejnej sesji Rady Miasta.

Natomiast w przypadku radnego Damiana Trześniewskiego po długiej dyskusji Rada nie przyjęła przygotowanego projektu uchwały w sprawie wygaszenia jego mandatu radnego. Złożyłem podczas sesji zdanie odrębne w tej kwestii i przyłączyło się do mnie kolejnych 7 radnych. Poniżej przytaczam jego treść :

 

W związku z nieprzyjęciem przez Radę Miasta Zabrze podczas sesji w dniu 22 sierpnia 2016 uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Damiana Trześniewskiego, który naruszył ustawowy zakaz wynikający z art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym zgłaszam zdanie odrębne do przyjętego przez Radę Miasta stanowiska.

 

Uzasadnienie:

1.      Spółka Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. F. Roosevelta 81 jest w 100% spółką miejską.

2.      Dnia 8 grudnia 2015 roku spółka Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. powierzyła spółce Bar Leśny II S.C. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pod Borem 33, NIP 6481010741 Regon 272756796 prowadzenie działalności gastronomicznej na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu

3.      Spółka Bar Leśny II S.C. (NIP 6481010741) prowadzona jest przez dwoje przedsiębiorców:

- Panią Joanny Trześniewskiej-Wyrostko (NIP 6482287611) której pełnomocnikiem zgodnie z informacją zawartą w CEIDG jest pan radny Damian Trześniewski

- Pana Mariusza Trześniewskiego (NIP 6481029692) którego pełnomocnikiem zgodnie z informacją zawartą w CEIDG jest pan radny Damian Trześniewski

4.      Zgodnie z Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

5.      Pan Damian Trześniewski będąc pełnomocnikiem przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy w oczywisty sposób naruszył ustawowy zakaz wynikający z Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym w związku z czym zgodnie z Art. 383 par. 1 ust 5 ustawy Kodeks Wyborczy nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu radnego. Rada Miasta w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu winna podjąć uchwałę stwierdzająca ten fakt.

6.      Komisja Rewizyjna w dniu 14 lipca wydała opinię, że Pan Radny Trześniewski "z dużą dozą prawdopodobieństwa" naruszył zakaz wynikający z Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

7.      Rada Miasta Zabrze w dniu 22 sierpnia 2016 roku nie wygasiła mandatu radnego Trześniewskiego pomimo przygotowania pod obrady stosownego projektu uchwały, tym samym Rada Miasta postąpiła niezgodnie z prawem i zaistniała sytuacją

 

Mając na uwadze powyższe złożenie zdania odrębnego do niezgodnego z prawem działania Rady Miasta w Zabrzu jest niezbędne.

 

Dokument ten został podpisany przez radnych: Mirosława Dynaka (radny niezależny), Jana Dąbrowskiego (PiS), Urszulę Potykę (PO), Przemysława Juroszka (PO), Tomasza Olichwera (PO), Brygidę Sarad (PO) i moją skromną osobę.

 

22.08.2016 Komisja Rady Miasta

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia opiniowano wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala poprzez wniesienie do spółki aportu nieruchomości. Do chwili obecnej spółka Szpital funkcjonowała w budynkach formalnie należących do miasta. Wniesienie do spółki budynków o wartości 42 mln zł, w których szpital funkcjonuje podniesie wiarygodność spółki wobec zewnętrznych instytucji finansowych i kontrahentów oraz umożliwi uzyskanie dodatniego stanu kapitału Spółki. Komisje zgodnie zaopiniowały pozytywnie przedstawiony wniosek.

Natomiast kolejny wniosek skierowany pod obrady komisji dotyczył wniesienia do Spółki Górnik Zabrze S.S.A. wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000 zł. Spółka Górnik Zabrze S.S.A. nie przedstawiła żadnego planu finansowego swojego działania nawet na najbliższe kilka miesięcy. Podczas komisji Prezes przyznał, że koszty funkcjonowania  klubu w 1 lidze będą wynosiły miej więcej 15 mln zł, spółka pomimo dofinansowania miasta w tym roku na poziomie 2 800 000 zł i tak wygeneruje stratę w wysokości około 5 000 000 zł. Uchwała Nr XX/266/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze precyzuje, że podnoszenie kapitału jest możliwe po przekazaniu dokumentów określających celowość oraz skutki takiego działania. Niestety Prezydent Miasta od lat przekazuje miliony złotych z podatków wszystkich mieszkańców spółce Górnik Zabrze S.S.A. bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy celowości ich wydatkowania oraz bez planu naprawczego spółki, w efekcie pieniądze te są wydawane na bieżące potrzeby, a spółka bez pomysłu na swoją przyszłość generuje co roku kolejne długi. Mając na uwadze powyższe głosowałem przeciwko podwyższaniu kapitału spółki.

 

11.07.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 16 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, rozpatrzono także kilka skarg na działalność prezydenta i dyrektorów placówek podległych.

Rada Miasta przyjęła także dwie uchwały w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości. Miasto Zabrze jest chyba jedyną gminą w Polsce podejmująca tego typu uchwały i godząca się na podarunki o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych dla wybrańców kosztem całej społeczności. Jak zawsze w takich przypadkach głosowałem przeciwko.

Najwięcej kontrowersji wzbudzało jednak usunięcie z porządku obrad uchwały grupy radnych w sprawie odwołania radnego Bogusława Znyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze. Po serii artykułów prasowych informujących o nieetycznym zachowaniu radnego Znyka, część radnych prosiła go o ustąpienie ze stanowiska, gdyż opisane zachowania nie przystoją wiceprzewodniczącemu Rady Miasta, który  reprezentuje radę podczas oficjalnych uroczystości. Niestety Pan Znyk nie tylko nie zrezygnował ze stanowiska, ale także po umieszczeniu w porządku obrad projektu w sprawie jego odwołania, bojąc się weryfikacji swojej osoby w głosowaniu tajnym doprowadził wspólnie z radnymi z ugrupowania prezydenckiego do ściągnięcia z porządku obrad tego projektu uchwały. Podkreślić należy, że zarzuty kierowane w stosunku do Pana Znyka na łamach prasy są poważne, a Pan Znyk w żaden sposób się do nich nie odniósł np. żądając sprostowania nieprawdziwych informacji lub wnosząc do sądu powództwo o odszkodowanie za podanie nieprawdziwych informacji godzących w jego dobre imię. Pozwala to przypuszczać, że podane przez prasę informacje są prawdziwe. Pomimo tego Pani Prezydent wraz ze swoimi radnymi postanowiła w imię interesów partyjnych pozostawić Pana Znyka na dotychczasowym stanowisku.

 

07.07.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

07.07.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Parasol ochronny? << Głos Zabrza 07.07.2016

>>Bo dyrektor zapewniła<< Głos Zabrza 07.07.2016

>>Złom dworcowy<< Głos Zabrza 07.07.2016

>>Co dalej z kopalnią<< Głos Zabrza 07.07.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.07.2016 Komisja Rady Miasta - Stadion

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone budowie i funkcjonowaniu stadionu przy ul. Roosevelta. Zadałem wiele pytań, na które podczas komisji nikt nie był wstanie odpowiedzieć.

Przypomnijmy niektóre fakty:

1)      W kwietniu 2012 roku po 8 miesiącach budowy w prezentacji dla Rady Miasta stwierdzono, że nakłady inwestycyjne na budowę stadionu (bez inżyniera kontraktu, projektów i nadzorów) wyniosą 156 503 946 zł. W kwietniu 2014 roku prace budowlane oszacowano na 170 015 107 zł. W lipcu 2015 roku te same prace szacowano już na 220 415 027 zł, a ostatecznie kosztowały one 224 591 024 zł.  Wydatki na budowę wzrosły o ponad 68 mln zł (43%) podczas jej realizacji.

2)      Pierwotnie woda opadowa ze względu na dużą powierzchnię dachu Stadionu i małą przepustowość kanalizacji w ciągu ulicy Piłsudskiego miała zostać odprowadzona niezależną rurą kanalizacyjną do potoku Czarniawka, a ostatecznie nie wykonano tego połączenia kanalizacyjnego, co moim zdaniem powoduje, że po intensywnych opadach w rejonie stadionu na ulicy Piłsudskiego tworzą się zalewiska.

3)      Wpływy z biletów w dniu meczowym otrzymuje w całości klub sportowy Górnik Zabrze, a stadion wystawia jedynie faktury za wynajęcie obiektu (które również nie są regulowane terminowo przez klub sportowy), tymczasem Miasto z podatków wszystkich obywateli musi spłacać raty za budowę stadionu oraz go utrzymywać

4)      Większość powierzchni komercyjnych na stadionie stoi pusta

5)      Na stadionie podczas meczów stadion świeci pustkami - około połowa miejsc jest tylko wykorzystywana

 

To pokazuje jak niewłaściwie była ta inwestycja wymyślona, zaprojektowana i wykonana. Mieszkańcy miasta zapłacą za realizację 2/3 stadionu 326 851 010zł. Prawdopodobnie obiekt ten nigdy nie zostanie ukończony – bo i nie ma potrzeby budowy kolejnych miejsc podczas gdy obecne nie są wykorzystywane nawet w połowie. Pod historycznymi kilkudziesięcioletnimi trybunami pozostają koszmarne pod względem technicznym szatnie dla sportowców. Jest to przykład jak nie należy budować nowych obiektów. Wszelkie przekazywane radnym biznesplany inwestycji były naciągane i nierealne, o czym mówiłem w tamtym czasie, ale to co mówiłem stało w sprzeczności z pozstępowaniem Pani Szulik, więc nie zastanowiono się nad konsekwencjami tych działań. Wystarczyło na początku inwestycji zmniejszyć liczbę miejsc (nawet do obecnego poziomu) co pozwoliło by na obniżenie wysokości obiektu, znacząco obniżyło by koszty jego budowy i pozwoliło na wybudowanie całego stadionu od razu. …

 

01.07.2016 Komisja Rady Miasta

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji Zdrowia i Polityki Społecznej omawiano realizację zadań miasta związanych ze wspieraniem rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz podopiecznych zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta o ujęcie w przyszłym budżecie środków finansowych na zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. Obecne warunki lokalowe ośrodka w Zabrzu są niewystarczające do prowadzenia takiej działalności. Radni zaproponowali aby zaprojektować nowy parterowy budynek wraz z parkingiem spełniający wszystkie obecne normy i wygodny do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przebudowa istniejących budynków z reguły jest trudniejsza i droższa, a biorąc pod uwagę specyfikę działalności ośrodka oraz koszty budowy najlepszym rozwiązaniem byłby budynek parterowy.

 

30.06.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Dynak atakuje<< Głos Zabrza 30.06.2016

>>Rozjechana inwestycja<< Głos Zabrza 30.06.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

27.06.2016 Sesja Rady Miasta - Absolutorium

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 6 uchwał jednak najważniejszym punktem obrad były uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2015 rok.

Istotą absolutorium jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłowo określano zadania ważne dla wszystkich mieszkańców i czy realizowano te zadania w sposób oszczędny, efektywny i zgodny z prawem. Czy prawidłowo wydawane są pieniądze wszystkich obywateli Zabrza.

Poniżej zamieszczam krótkie podsumowanie roku 2015:

Wskaźniki budżetowe:

Wynik budżetu minus 88 mln zł zamiast planowanych minus 46 mln zł

Kwota długu bezpośredniego 401 mln – kolejny rekord i kolejne 300 mln zadłużenia spółek i poręczeń jak wyliczyła Agencja rattingowa  Fitch

Wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto do dochodów bieżących wynosi 111,5 % podczas gdy rok temu Fitch prognozował, że wzrost tego wskaźnika powyżej 100 % może skutkować obniżeniem rattingu miasta.

Gospodarka komunalna:

Nie koszone trawniki, źle utrzymywana zieleń

Problemy z oczyszczaniem Miasta

Mieszkania:

Brak pieniędzy na wypłaty dla wspólnot mieszkaniowych

Miasto odstąpiło od negocjacji w sprawie zakupu po bardzo preferencyjnej cenie mieszkań zakładowych od firmy Renatrans skazując ludzi mieszkających w tym zasobie na utratę ich mieszkań

Bezpieczeństwo:

Brak remontów bieżących ulic, co kilka lat należy nie tylko załatać asfalt pomiędzy łatami, niestety co jakiś czas należy wymienić taka dziurawą nawierzchnię na całkowicie nową

Zbyt mało kamer monitoringu wizyjnego – ten system miał być rozwijany, a nie obejmuje nadal wrażliwych obszarów – co dało o sobie znać na ulicy Buchenwalczyków, gdzie służby porządkowe nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nauka i medycyna:

Kardio-med-silesia – spółka jak twierdzi Prezydent Miasta okrzepła, co i tak nie pozwoliło jej na samodzielne regulowanie zobowiązań i niezbędna okazała się zmiana poręczenia i rozłożenie zobowiązań na dłuższy okres, kolejne lata i odroczenie płatności na kolejne lata, bo obecnych zobowiązań spółka nie była w stanie zrealizować przed czym przestrzegałem kilka lat temu

Rozwój przedsiębiorczości:

Wyremontowano targowisko przy ul. Boboli ale przedsiębiorcom Miasto stale zwiększa obciążenia, handel lokalny umiera, centrum Miasta wymiera nawet galeria handlowa na deptaku ma problem z utrzymaniem

Sport i rekreacja:

Górnik Zabrze wydano pieniądze publiczne bez planu naprawczego, poręczono obligacje, które oprócz licencji na jeden rok i wydatków rzędu 48 mln zł w kolejnych latach nie wpłynęło w żaden sposób na bieżącą sytuacje klubu, który nadal każdy rok zamyka wielomilionowymi stratami i na pewno nie można powiedzieć że środki te pozwoliły na naprawę klubu co widać po wynikach spółki za równo finansowych jak i sportowych.

Budowa stadionu –zakończono 1 etap inwestycji ale tylko jeden raz udało się zapełnić stadion rozdając dużą część biletów, podczas pozostałych meczów stadion uzyskuje zaledwie połowę napełnienia

Budżet Partycypacyjny:

Dobrze, że został wprowadzony, szkoda że mieszkańcy za pomocą tego narzędzia muszą wymuszać np. wykonanie toalet w szkołach co nie powinno być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, a powinno być zapewnione „z urzędu” jako zadanie własne i obowiązkowe Miasta. Toalety w szkoła nie są dobrem luksusowym, a wyposażeniem obowiązkowym

 

Mając na uwadze powyższe głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta.

 

23.06.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

16.06.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem prasowym, dostępnym w drukowanym wydaniu Głosu Zabrza*:

>>Kontrakt na patelni<< Głos Zabrza 16.06.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

09.06.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone podsumowaniu funkcjonowania budżetu partycypacyjnego na terenie miasta. Omówiono dotychczasowe 2 edycje oraz stan realizacji inwestycji.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała zagadnienie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami prowadzącymi do uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

 

09.06.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Polityczne zlecenie<< Głos Zabrza 09.06.2016

>>Radni o „Makoszowach” i … o sobie<< Nowiny Zabrzańskie 09.06.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

06.06.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 16 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie lokalnego planu rozwoju przedsiębiorczości, uchwały porządkujące system oświaty w mieście oraz uchwały regulujące wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe np. Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia odwołania radnego Mirosława Dynaka z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta. Odwołanie Pana Dynaka miało tylko i wyłącznie podłoże polityczne. Nie podano żadnych zarzutów merytorycznych do jego pracy w komisji rady, a jedynym powodem okazało się wykluczenie Pana Dynaka z klubu radnych PiS. Radni Skutecznie wspólnie z radnymi klubu PiS przy sprzeciwie pozostałych 10 radnych dokonali zmiany przewodniczącego komisji, dymisjonując osobę, której zaangażowanie w rozwiązywanie spraw mieszkańców jest niezwykle wysokie. Widać, że kolejny raz względy merytoryczne nie były brane pod uwagę, jedyne co się liczy to partyjniactwo, a mieszkańcy są przy tym wszystkim najmniej ważni…

 

02.06.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

25.05.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>RIO Rozliczanie trwa<< Głos Zabrza 25.05.2016

>>Referendum? << Głos Zabrza 25.05.2016

>>Druga twarz Znyka << Głos Zabrza 25.05.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.05.2016 Komisja budżetu

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 2015. Dyskutowano też o sytuacji finansowej klubu Górnik Zabrze. Pomimo wyemitowania przez klub obligacji i poręczenia przez miasto tego zadłużenia (48 mln zł) klub sportowy nadal co roku przynosi kilkumilionową stratę (w 2015 roku 8 mln zł). Niestety brak jakiegokolwiek programu naprawczego powoduje że pieniądze przekazywane przez miasto są marnotrawione. Wiele potrzebnych inwestycji nie może zostać zrealizowanych z powodu braku pieniędzy, a tymczasem co roku z budżetu dokładne jest kilka milionów złotych do nieprawidłowo zarządzanego klubu bez pomysłu na jego uratowanie.

 

19.05.2016 Komisja Zdrowia

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zostało poświęcone na omówienie przygotowania do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Rozpatrzono też skargę mieszkańca na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

19.05.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Druga twarz Znyka<< Głos Zabrza 19.05.2016

>>Kasa dla rodzin i mieszania po Linodrucie<< Nowiny Zabrzańskie 19.05.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

16.05.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 20 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwały zmieniające statutu jednostek organizacyjnych miasta. Przyjęto także plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze.

Rada Miasta przyjęła także obywatelski projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty adiacenckiej naliczanej mieszkańcom z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej np. kanalizacji. Uchwała ta przewiduje stawkę na poziomie symbolicznym wynoszącym 3%.

 

12.05.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

21.04.2016 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Prezydenci skazani na więzienie<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Skazany za korupcję<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Zabójstwo z premedytacją<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Kłopoty Kopeksu<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Kredyt na … kredyt<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Smutne urodziny<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>1,8 mln zł dla Górnika<< Głos Zabrza 21.04.2016

>>Uznani za winnych<< Nowiny Zabrzańskie 21.04.2016

>>Bez żalu mimo wyroku<< Nowiny Zabrzańskie 21.04.2016

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

21.04.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone inwestycją drogowym realizowanym i przygotowywanym na terenie Miasta. Omówiono także kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu przygotowano 22 działki inwestycyjne o powierzchniach od 0,7 ha do 21 ha. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy kolejnych 20 działek inwestycyjnych należących do miasta.

Przedyskutowano także planowaną realizację centrum przesiadkowego. Inwestycja ta miałaby zostać sfinansowana ze środków pochodzących z unii europejskiej, a jej wartość jest szacowano na około 100 mln zł. Słyszeliśmy już wielokrotnie, że miasto zbuduje centrum przesiadkowe, wydano na ten cel już wiele pieniędzy m.in. na obsługę prawną przedsięwzięcia i po kolejnych kilku latach okazało się, że miasto nie dysponuje nawet studium wykonalności, koncepcji o projekcie nie wspominając. Podobno trwają prace związane z wyłonieniem inżyniera kontraktu, a wnioski o dofinansowanie mają zostać złożone w II połowie roku 2017. Ciekawe co o tym projekcie usłyszymy za rok.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała system wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej w okresie zimowym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych. W Zabrzu jest około 240 osób bezdomnych. Bazę noclegową dla tych osób stanowią:

1.      Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Trocera 63

2.      Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych ul. Stalmacha 7

3.      Dom Św. Brata Alberta „Przytulisko”   ul. Kochanowskiego 26

4.      Ośrodek Wsparcia dla Kobiet ul. Ofiar Katynia 48

5.      Dom Pokora – Szkoła Nowego Życia Stowarzyszenia Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych I Ich Rodzin Do Społeczeństwa "Żyj i daj Żyć"  ul. Pawliczka 16

 

18.04.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 19 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwały porządkujące system oświaty w mieście oraz uchwały zmieniające regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze. Przyjęto także miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Z pożarku obrad wycofano natomiast uchwały dotyczące ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych tzw. ROD-ów.

Najwięcej kontrowersji wzbudzała uchwała budżetowa, do której bezpośrednio przed sesją wprowadzono autopoprawkę zezwalającą Prezydentowi Miasta na poręczenie kwoty 7,14 mln zł spółce Kardio-Med Silesia. Jak się okazało spółka ta nie jest w stanie samodzielnie uregulować swoich zobowiązań kredytowych i aby uniknąć spłaty kredytu przez poręczycieli którymi jest Śląskie Centrum Chorób Serca, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Miasto postanowiono zaciągnąć w innym banku nowy kredyt na spłatę poprzedniego. Nowy kredyt ma znacznie wydłużony okres spłaty, który rozpocznie się dopiero w 2017 roku – tym sposobem po raz kolejny odsunięto w czasie zobowiązania. Przypomnę jedynie, że byłem przeciwko udzielaniu w 2013 roku poręczenia spółce Kardio-Med Silesia. Spółka ta nigdy nie ujawniła radnym biznesplanu. Moje obawy, że spółka ta nie będzie w stanie samodzielnie regulować swoich zobowiązań okazały się zasadne, obecnie spółka nie potrafi zapłacić raty kredytu. Nowe poręczenie uwalania z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym temacie Śląskie Centrum Chorób Serca, a całość zobowiązań związanych z budową siedziby spółki Kardio-Med przejmuje miasto, które także wcześniej przekazało spółce teren, na którym powstała siedziba spółki. Tym sposobem obywatele Zabrza stworzyli spółkę i będą pokrywać jej zobowiązania nie mając żadnego pożytku z jej działalności. Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę, że uchwała budżetowa obejmowała także przekazanie kwoty ponad 1,5 mln zł spółce Górnik Zabrze S.S.A. zagłosowałem przeciwko tej uchwale.

 

14.04.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta na rok 2016 w ramach którego miasto ma przekazać spółce Górnik Zabrze S.S.A. ponad 1,5 mln zł. Ponadto spółka ta ma otrzymać dodatkowo na swoje funkcjonowanie kolejne 300 000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta. Obecny na komisji prezes spółki wyjaśnił, że Górnik Zabrze pomimo wyemitowania obligacji i spłaty zobowiązań wymagalnych rok 2015 zakończył stratą około 8,5 mln zł. Przedstawiony radnym w lutym 2015 roku plan finansowy restrukturyzacji zadłużenia Górnika Zabrze okazał się nie wykonalny. Po raz kolejny miałem rację. Przypomnijmy, co 17.02.2015 mówiłem i pisałem o programie naprawczym Górnika Zabrze:

 

„Program naprawczy  przewiduje otwarcie stadionu w drugiej połowie roku (2015),  tymczasem już teraz wiadomo, że to niemożliwe.”- stadion został otwarty dopiero 21.02.2016

 

„Przedstawiony „zarys programu naprawczego” jest oparty na niepoprawnych danych o przychodach i nie może stanowić uzasadnienia do podjęcia zobowiązania miasta w wysokości 48 mln zł. Wykazane oszczędności naprawiają jedynie szkody ostatnich 3 lat, wyrządzone przez zarządzających klubem i oznaczają powrót do kosztów pracowniczych z 2010 roku, a  to stanowczo zbyt mało.” – przewidziane w programie przychody z dnia meczowego po otwarciu stadionu miały opiewać na kwotę 5,5 mln zł – obecnie te przychody szacowane są na poziomie 2,5 mln zł i to przy założeniu, że całość zysków z biletów otrzymuje Górnik Zabrze, a stadion utrzymuje miasto.

 

„Ogólna informacja o potrzebie dalszych dofinansowań klubu bez rozpisania harmonogramu zawierającego kwoty i terminy ich realizacji jest niedopuszczalna. Tego typu dofinansowania będą niezbędne…” – i stało się tak jak przewidywałem.

 

Mając na uwadze powyższe będę głosował przeciwko uchwale budżetowej.

 

27.03.2016

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, wiarą i miłością.

Pogody ducha i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Świeconego

życzą

Łukasz, Magdalena, Julia, Maria i Hania Urbańczyk.

 

 

17.03.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone działaniom inwestycyjnym Miasta. Omówiono zaawansowanie przygotowania do zbycia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta. Szeroko omówiona została działalności specjalnej strefy ekonomicznej w Zabrzu. Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

14.03.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 5 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt a także wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu nieruchomości przy ul. Lubelskiej 4.

 

10.03.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

08.03.2016 Dzień Kobiet

 

Jak co roku z okazji Dnia Kobiet, życzę Wszystkim Paniom, miłości, szczęścia i radości, zrozumienia ze strony mężczyzn i samych słonecznych dni.

Niech wszystkie miłe słowa, które Panie dziś usłyszą, spełniają się przez cały rok.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Łukasz Urbańczyk

Wasz Radny

 

 

11.02.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 14 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, określenia warunków deklaracji podatkowych oraz nadania nazw nowych ulic. Przyjęto także uchwałą w sprawie abolicji czynszowej. To projekt grupy radnych pozwalający mieszkańcom zasobów komunalnych na wydostanie się ze spirali zadłużenia. Mieszkańcy przystępujący do tego programu jeżeli uregulują 20% swojego zadłużenia i przez kolejne rok będą regularnie uiszczać wszystkie opłaty to zostanie im umorzone 40% zadłużenia, po kolejnym roku terminowego regulowania opłat miasto umorzy kolejne 40% ich zadłużenia. Program ten pozwoli miastu odzyskać 20% należności bez konieczności prowadzenia eksmisji oraz przygotowywania lokali socjalnych, a także pozwoli miastu zwiększyć bieżące wpływy czynszowe, natomiast mieszkańcom pozwoli na znaczącą redukcje zadłużenia.

 

10.02.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

04.02.2016 Komisje Rady Miasta

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu omówiono realizację oraz plany inwestycji i modernizacji zabrzańskich placówek oświatowych. Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała działalność Domów Pomocy Społecznej z obszaru Miasta.

 

21.01.2016 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone realizacji projektu odbudowy głównej kluczowej sztolni dziedzicznej. Omawiano także wszystkie inwestycje realizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego.

Tego samego dnia Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wspólnie z przedstawicielami rad dzielnic omawiała potrzeby i dostępność mieszkańców do świadczeń zdrowotnych.

 

18.01.2016 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 11 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania i nabywania nieruchomości, likwidacji placówek oświatowych nie prowadzących zająć dydaktycznych, a także uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego.

 

17.01.2016 narodziny Hanny

 

Dzisiaj na świat przyszła nasza córeczka

Hanna Urbańczyk.

Narodziny dziecka to jedna z najwspanialszych chwil,

jakie mogą przeżyć rodzice.

Razem z Hanią od dzisiaj tworzymy tzw. Dużą rodzinę.

 

Magdalena, Łukasz Urbańczykowie wraz Julią i Marią

 

 

14.01.2016 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

24.12.2015

 

 

 21.12.2015 Sesja Rady Miasta – budżet na 2016

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji rozpatrywała projekt budżetu na rok 2016 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. W imieniu klubu radnych dokonałem na sesji następującego podsumowania uchwały budżetowej:

Budżet Miasta na rok 2016 po raz kolejny znacząco odbiega od prognoz i założeń zaledwie z przed roku. W projekcie budżetu czytamy, że kwota długu na rok 2016 wyniesie 393,5 mln zł, a zaledwie rok temu miała wynosić 34 mln mniej, a dwa lata temu 120 mln mniej. Podobnie wynik budżetu zaplanowany w wysokości około 10 mln zł jest mniejszy od wcześniejszych prognoz. Oczywiście cieszymy się, że w przeciwieństwie do ostatnich lat  budżet ma osiągnąć dodatni wynik finansowy, mamy nadzieje, że wynik ten zostanie utrzymany do końca roku i będzie stanowił pierwszą od wielu lat nieśmiałą próbę redukcji zadłużenia Miasta, o co wielokrotnie występowaliśmy. Niestety nie napawa optymizmem w tym kontekście kończący się właśnie 2015 rok w którym jak pamiętamy w trakcie roku deficyt zwiększył się o 45 mln i osiągnął wysokości 90 mln zł. To pokazuje jak źle zaplanowano poprzedni budżet  skoro nastąpiły w nim tak znaczące zmiany – mam nadzieje, że obecny budżet nie będzie wymagał tak wielkich zmian w trakcie roku. 

Rok temu mówiłem o braku środków w budżecie dla klubu piłkarskiego Górnik Zabrze, później okazało się, że Prezydent Miasta szykowała niespodziankę radnym i mieszkańcom i niespełna 2 miesiące po uchwaleniu budżetu miasto poręczyło obligacje na kwotę aż 48 mln zł. W budżecie na rok 2016 również nie przewidziano dofinansowania klubu, a jedynie realizację poręczenia  obligacji klubu w wysokości 1,5 mln zł tymczasem w najnowszym ratingu Fitcha czytamy, że prognozowane wsparcie finansowe Miasta w latach 2016-2017 dla klubu piłkarskiego, którego sytuacja finansowa jest bardzo słaba, wyniesie 13 mln zł rocznie (na zwiększenie kapitału i płatność z gwarancji) co nie zostało ujęte w projekcie budżetu. Czyżby niebawem czekała nas kolejna niespodzianka?

Podobnie wygląda kwestia zapisanego w budżecie Miasta podwyższenia kapitał zakładowego spółki Górnik Zabrze Handball sp. z o.o. o kwotę 500 000 zł. Podczas wstępowania Miasta do tej spółki w kwietniu 2015 roku radni byli informowani o braku możliwości innego dofinansowania tego klubu. Informowano nas, że potrzeba czasu na zmiany dokumentów rejestrowych tej spółki, tak by inne dofinansowanie było możliwe, tymczasem w budżecie na rok 2016 zapisano kolejne podwyższenie kapitału bez gwarancji pozostania mniejszościowym udziałowcem co jest niezgodne z deklaracjami z przed kilku miesięcy.

W budżecie na rok 2016 po raz kolejny nie zostały umieszczone środki na zakończenie budowy ekranów akustycznych przy DK88. Od 9 lat mieszkańcy Maciejowa słyszą na spotkaniach z ust Pani Prezydent obietnice zakończenia tej inwestycji i kolejny raz czują się oszukani.

Podobnie sprawa wygląda z budową połączeń drogowych północ-południe. Drogi Noworymera, Zaborze-Biskupice, Nowopiłsudskiego przestały figurować nawet w planach. Tym sposobem nigdy nie otrzymamy środków zewnętrznych na ich realizację, bo od 9 lat miasto nie opracowało nawet projektów budowlanych i nie uzyskało stosownych pozwoleń na budowę, a jak widać po miastach sąsiednich była możliwość uzyskania dofinansowania na takie inwestycje tylko trzeba było mieć przygotowane projekty – my nawet tego nie mamy i nawet tego nie planujemy w 2016 roku – a powinniśmy.

Kolejną bulwersującą kwestią jest ilość środków w budżecie Miasta przeznaczanych na wypłaty zaliczek za zarządzanie częścią wspólną we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy.  Co roku na ten cel zapisywana jest w budżecie podobna kwota pomimo tego, że wiadomo, że kwota ta jest za mała i tym sposobem na początku roku spłacane jest coraz większe zadłużenie z roku poprzedniego i coraz szybciej brakuje środków na rok bieżący. I nie jest prawdą że ciężko jest oszacować ilość potrzebnych środków na ten cel, bo wystarczy zagwarantować środki na poziomie sumy zaległości z poprzedniego roku oraz kwoty należności z poprzedniego roku co rozwiązało by tą kwestie, tymczasem zarząd Miasta udaje, że problemu nie ma i w roku 2015 opóźnienie wypłat rozpoczęły się już w sierpniu, a w roku 2016 zapewne rozpoczną się w czerwcu. Jeśli komuś wydaje się, że to błahy problem i można co roku zmuszać zarządców do podpisywania porozumień o odroczeniu płatności,  proponuje powstrzymać się z pobieraniem własnych wynagrodzeń w okresie od sierpnia do grudnia i ponownie przemyśleć swoje stanowisko w tej kwestii.

Wspomniałem, że radni mogą składać zbilansowane wnioski o zmiany w budżecie,  ale tego nie zrobili ponieważ Prezydent Miasta własne pomysły bilansuje w trakcie roku budżetowego oszczędnościami z przetargów, nowymi kredytami, obligacjami i poręczeniami – na co mieliśmy wiele dowodów w kończącym się roku, a nawet dzisiaj biorąc pod uwagę autopoprawke do budżetu i obserwujemy po dynamicznym wzroście w trakcie roku kwoty długu (zmiany rzędu 30 mln w skali roku) i zwiększeniu deficytu o 45 mln w trakcie roku, natomiast radni są zobowiązani do bilansowania nowych zadań kosztem już wskazanych bez możliwości sięgania po inne instrumenty finansowe, a dodatkowo większość zadań stanowi kontynuacje zadań z lat poprzednich – właśnie tych wprowadzanych w trakcie roku z takich czy innych względów. 

Składanie zbilansowanych wniosków dla samej idei składania nie ma sensu szczególnie, ze wiadomo, że wszystkie złożone wnioski nie zostaną przyjęte niezależnie od ich istotności. Przypomniałem że kilka lat temu złożyłem wiosek o realizację ekranów akustycznych, który został przyjęty przez Panią Prezydent, ale w zmienionej formie i zamiast realizacji ekranów przyjęto ich ponowne projektowanie i jak widać, o czym już wspominałem do realizacji nie doszło i w budżecie na rok 2016 środków na ten cel nie zapisano.

Radni w trakcie całego roku, czy nawet w niektórych przypadkach przez wiele lat nieustannie zgłaszają problemy wymagające interwencji Miasta takie jak te wymienione powyżej, wnioski te są przyjmowane przez komisje rady, a Pani Prezydent po raz kolejny tworząc kolejny budżet zlekceważyła te problemy. I nie chodzi w tym momencie o deklaracje słowne, zamiast tego oczekujemy konkretnych działań w sprawach ważnych dla mieszkańców, sprawach znanych Pani Prezydent takich jak zaliczki dla wspólnot, budowa nowych dróg, ekrany akustyczne, sprawach które po raz kolejny nie znalazły swojego odzwierciedlenia w budżecie Miasta.

Doceniliśmy natomiast to, że w projekcie budżetu zapisano 4 mln zł w ramach budżetu partycypacyjnego, a także, że do projektu budżetu Miasta wprowadzono poprawkę zmierzająca do równego traktowania mieszkańców o co apelowaliśmy na poprzedniej sesji i skoro miasto wykupiło mieszkania pohutnicze powinno w innych podobnych przypadkach zachowywać się podobnie dlatego też podczas głosowania nie zagłosowaliśmy przeciwko, a tylko wstrzymamy się od głosu.

 

17.12.2015 Zebranie radnych PO

Odbyło się zebranie radnych klubu Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiano projekt budżetu Miasta na rok 2016 oraz uzgodniono stanowisko klubu na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

14.12.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 17 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany stawek podków od nieruchomości, przyjęto Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz nadano nazwy nowym ulicom.

Rada Miasta przyjęła kolejny projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty – projekt ten dotyczył mieszkania przy ul. Nałkowskiej 6 (głosowałem przeciw), natomiast z porządku obrad ściągnięto kontrowersyjny projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Wolności 7, o którym wspominałem w relacji z komisji przedsesyjnej.

Do porządku obrad wprowadzono na wniosek radnych punkt dotyczący omówienia sytuacji lokatorów mieszkań zakładowych Linodrutu. Mieszkania te zostały wiele lat temu przeniesione do spółki powołanej specjalnie do tego celu przez Linodrut. Obcnie podmiot ten jest w likwidacji, a domy zakładowe są sprzedawane wraz z lokatorami w przetargach. Okazało się, że miasto rok temu otrzymało propozycję odkupienia od syndyka masy upadłościowej przedmiotowych budynków, ale Prezydent Miasta bez poinformowania Rady Miasta zrezygnował z tej propozycji. Po długiej dyskusji na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej Rada Miasta przyjęła Apel do Prezydent Miasta o przygotowanie na sesję budżetową stosownych projektów uchwał i przystąpienie do przetargu organizowanego na dzień 30.12.2015, w którym to przetargu sprzedawane będą budynki należące wcześniej do Linodrutu.

 

10.12.2015 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży mieszkania przy ul. Wolności 7.  Okazało się, że właścicielka mieszkania została oszukana przez swojego pełnomocnika i umorzenie tej należności stanowiło by podstawę do umorzenia sprawy sądowej pomiędzy właścicielem a pełnomocnikiem i tak naprawdę stanowiło by „prezent” dla osoby która zachowała się w sposób niewłaściwy. Wnioskowałem o zmianę tej uchwały i zaproponowałem wydłużenie terminu zwrotu bonifikaty, tak aby można było w tym czasie zakończyć sprawę sądową i ściągnąć należność od sprawcy całego zamieszania.

 

3.12.2015 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu zostało poświęcone opiniowaniu wniosków oraz analizie projektu budżetu Miasta na rok 2016. Po raz kolejny prosiłem o przedstawienie jakie są zaległości Miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych oraz o informacje jakie łączne środki na wypłaty wspólnotą z tytułu zaliczki za zarządzanie częścią wspólną we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy były zarezerwowane w budżecie Miasta na rok 2015, a jakie środki są planowane w budżecie na rok 2016. Niestety skarbnik Miasta nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała działalność Powiatowego Urzędu Pracy w pierwszym półroczu 2015 roku.

 

1.12.2015 Koło PO

Odbyło się zebranie koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiano sytuację w kraju, prace parlamentarne oraz przygotowania do zbliżających się wyborów przewodniczącego PO.

 

19.11.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016. Poruszano tematy remontów placówek oświatowych, basenu w Rokitnicy, budowy sali gimnastycznej w zespole szkół sportowych, wykupu udziałów w spółce Handball sp. z o.o. oraz zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych.

 

16.11.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 18 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, emisji obligacji, planu gospodarki niskoemisyjnej, programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Zabrze w latach 2016-2018 oraz stawek podatków.

Rada Miasta przyjęła także dwie uchwały w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości. Jedną z tych uchwał omówiłem poniżej, druga dotyczyła lokalu mieszkalnego. Miasto Zabrze jest chyba jedyną gminą w Polsce podejmująca tego typu uchwały i godząca się na podarunki o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych dla wybrańców kosztem całej społeczności. Jak zawsze w takich przypadkach głosowałem przeciwko.

Podczas sesji radni Platformy Obywatelskiej wnioskowali o zlikwidowanie na trenie Miasta opłaty targowej. Dotychczas opłata ta była obowiązkowa, ale w skutek zmiany przepisów gminy mogą zrezygnować z jej pobierania. Niestety Radni PiS oraz Skuteczni zagłosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym przez Panią Prezydent kształcie i tym samy na terenie Zabrza opłata ta nadal będzie pobierana.

 

12.11.2015 Komisja Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Jadwigi w Zabrzu. W 2007 roku parafia otrzymała działkę przy ul. Wolności z 90% bonifikata z przeznaczeniem na cele sakralne. Niestety obecnie na tej działce została wybudowana przychodnia lekarska. W związku z wykorzystaniem gruntu na cele nie sakralne w okresie do 10 lat od jego otrzymania parafia powinna zwrócić miastu udzielona bonifikatę, jednak tego nie zrobiła i wystąpiła z wnioskiem do Miasta o umorzenie tego zobowiązania. W mojej ocenie nie powinno dochodzić do takich niejednoznacznych sytuacji. Jeśli grunt przeznaczony pierwotnie na cele sakralne został wykorzystany w inny sposób należy zwrócić bonifikatę, szczególnie, że jeśli miasto wystawiło by ten grunt na przetarg uzyskało by znacząco wyższą cenę nieruchomości, a tym sposobem miasto prawie za darmo oddało grunt pod prywatną działalność lekarską. Tak nie powinno się gospodarować mieniem gminnym. 

 

5.11.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji zajmowała się tylko jednym projektem uchwały. Uchwała dotyczyła złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania imienia Kardynała Augusta Hlonda parkowi w Zabrzu Kończycach. Wojewoda Śląski uchylił tą uchwałę ze względu na błędy proceduralne oraz nadanie nazwy dla obszaru nie będącego własnością Miasta. Rada Miasta zdecydowała o złożeniu skargi na to rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

01.11.2015 Kwesta na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Na cmentarzach Zabrza w ten świąteczny dzień odbywa się kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zapraszam wszystkich do czynnego włączenia się do tej akcji i już teraz w imieniu wszystkich potrzebujących korzystających z działalności Towarzystwa im. św. Brata Alberta dziękuje za wsparcie.

 

19.10.2015 Budżet Obywatelski

Ogłoszono wyniki głosowania w II edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Frekwencja była wysoka, widać, że mieszkańcy chcą decydować na co przeznaczane są środki z budżetu miasta. Dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces, wnioskodawcom, pracownikom urzędu, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Wyniki dostępne są na stronie:  http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2016/wyniki-glosowania

 

15.10.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tematem posiedzenia była informatyzacja Zabrza oraz  realizacja Krajowych Ram Interoperacyjności - Telemedycyna w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Podczas posiedzenia przedstawione zostały założenia do nowego opracowania: e- Zabrze „Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+” Natomiast zagadnienie Telemedycyny w Szpitalu Miejskim omówił prezes tej jednostki.

 

12.10.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 10 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek, wysokości opłat za usunięcie pojazdu, wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ogłoszenia tekstów jednolity uchwał podatkowych.

Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015 obejmującą między innymi zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł na regulację wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej w Zabrzu, zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o, celem uzyskania płynności finansowej Spółki, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrzu i na terenie innych miast.

Radni dokonali także wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

08.10.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

28.09.2015 Budżet Obywatelski

Rozpoczęło się głosowanie w II edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do wzięcia udziału w tym głosowaniu. To mieszkańcy mogą zdecydować na co przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta. W 2016 roku 4 mln zł zostanie rozdysponowanych zgodnie z życzeniem mieszkańców. Głosowanie będzie trwało do 8.10.2015 r. Więcej informacji oraz karty do głosowania dostępne są na stronie http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2016

 

24.09.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>DMiT w tarpatach<< Głos Zabrza 24.09.2015

>>Płoskoń oskarża!<< Głos Zabrza 24.09.2015

>>4 miliony do podziału << Nowiny Zabrzańskie 23.07.2015

>>Kredyt dla muzeum i DMiT<< Nowiny Zabrzańskie 23.07.2015

>>Głosuj i wybierz inwestycje, które mają powstać w Zabrzu<< Nowiny Zabrzańskie 23.07.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

21.09.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 9 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała budżetowa, w której zapisano poręczenie dla kredytu obrotowego na rachunku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w wysokości 1.000.000 zł. Do tej pory przez kilkadziesiąt lat Dom Muzyki i Tańca nie potrzebował takiego kredytu. Organizowane imprezy finansowały jego działalność, a jeszcze 12 lat temu miasto wydawało rocznie jedynie około 250 000 zł  na jego utrzymanie. Obecnie miasto przekazuje ponad 2,2 mln zł dotacji, a w sprawozdaniu półrocznym DMiTu jednostka ta wykazała prawie 1,2 mln zł zobowiązań (niezapłaconych rachunków) pomimo przekazania przez miasto niemal całej dotacji oraz stanie środków pieniężnych poniżej 5 tyś zł. To niepokojące dane szczególnie, że w związku z opóźnieniami w płatnościach na rzecz artystów i wykonawców DMiT musi się godzić na zawieranie mniej korzystnych umów w zakresie dystrybucji biletów i tym samym zmniejszają się kolejne zyski tej instytucji, a koszty stale rosną.

 

17.09.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone omówieniu sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 roku, natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej na wyjazdowym posiedzeniu zapoznawała się z funkcjonowaniem wybranych świetlic środowiskowych z terenu naszego miasta.

 

14.09.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

14.09.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej na którym omawiano skargi mieszkańców na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

01.09.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omówione zostały kwestie związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

 

27.08.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 5 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie nadania imienia Kardynała Augusta Hlonda parkowi w Zabrzu Kończycach. Rada Miasta podjęła także uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli.

 

25.08.2015 spotkanie przedsesyjne Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym spotkaniu radnych, na którym omówione zostały uchwały przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

11.08.2015 Koło PO

Odbyło się zebranie koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiano przygotowania do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Przedstawiono kalendarz wyborczy.

 

23.07.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wojna z ministrem?<< Głos Zabrza 23.07.2015

>>Przerwa śmieciowa…<< Głos Zabrza 23.07.2015

>>Nocne hałasy<< Głos Zabrza 23.07.2015

>>Omijajcie ulice Goethego i de Gaulle’a << Nowiny Zabrzańskie 23.07.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.07.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Najtańszy czy najdroższy? << Głos Zabrza 15.07.2015

>>Głośne sprawy, ciche umorzenia<< Głos Zabrza 15.07.2015

>>Informacja z prokuratury o umorzeniu postępowania<<

>>Polityczne umizgi<< Głos Zabrza 15.07.2015

>>Rusza remont torowisk << Nowiny Zabrzańskie 15.07.2015

>>Mieszkańcy decydują na co wydać 4 mln zł! << Nowiny Zabrzańskie 15.07.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

13.07.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi wybrani zostali kandydaci koła do startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

 

13.07.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 15 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, osiedlenia w Zabrzu kolejnej rodziny repatriantów oraz przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.

Głównym powodem zmiany budżetu miasta był wzrost kosztów realizacji projektu pt. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego. W ramach tego zadania remontowane są m.in. obiekty kopalni Guido, Szybu Luiza oraz prowadzona jest odbudowa Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Niestety zadania które miały być zrealizowane do końca 2012 roku nadal są w budowie – koszty wzrosły o kilkanaście milionów złotych. Natomiast zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta związana była ze wzrostem kosztów budowy stadionu o 54 mln zł (o czym pisałem już w poprzednich sprawozdaniach). Mając na uwadze powyższe nie poparłem tych projektów uchwał.

Kolejnymi kontrowersyjnymi uchwałami były uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikat po jej waloryzacji, udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Jak zawsze przy takich okazjach głosowałem przeciwko. Sprzedaż lokali z bonifikatą nie ma na celu wykupienie miejskiego mieszkania za 10% i sprzedaży go następnego dnia za 100% wartości – takie postępowanie powinno być piętnowane ponieważ jest okradaniem naszego miasta. Jeśli ktoś ma zamiar wyjechać z miasta nie powinien wykupywać mieszkania tylko oddać je do miejskiego zasobu, a jeśli zdecydował się na wykup to po sprzedaży powinien (za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie) oddać miastu udzieloną bonifikatę. Niestety miastu brakuje funduszy na utrzymanie parków, naprawę dróg czy chodników, a jednocześnie zgadza się na nie ściąganie tych należności. Dzisiaj stracono kolejne kilkaset tysięcy złotych.

 

09.07.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

09.07.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Prestiż dla szpitala<< Głos Zabrza 09.07.2015

>>Kto dostanie kasę na podręczniki? << Nowiny Zabrzańskie 09.07.2015

>>Kolejka do żłobka<< Nowiny Zabrzańskie 09.07.2015

>>Jak pozbyć się gruzu? << Nowiny Zabrzańskie 09.07.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

07.07.2015  Zebranie Radnych PO

Odbyło się zebranie Radnych Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

02.07.2015  Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obrady komisji odbyły się w szpitalu miejskim w Biskupicach. Przedstawiona została sytuacja finansowa szpitala oraz plany rozwojowe. Następnie komisja dokonała oględzin nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Matki i dziecka. Dobrze, że ta inwestycja pomimo kilkuletniego opóźnienia powstała i mieszkanki Zabrza oraz okolicznych miejscowości mają tak dobrą opiekę medyczną w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie.

 

02.07.2015 Budżet Obywatelski

Rusza II edycja Zabrzańskiego budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem jego realizacji:

>>Czas na pomysł<<

 

01.07.2015  Komisja Sportu Rady Miasta

Tematem dzisiejszej komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta była budowa stadionu. Podsumowując dyskusję toczącą się na komisji należy stwierdzić, że generalny wykonawca od 2011 roku w ciągu 28 miesięcy wykonał 60% prac, a po kolejnych 20 miesiącach budowy prowadzonej przez miasto wykonane jest dopiero 65% prac. Decyzja o niewybieraniu generalnego wykonawcy tylko ogłaszaniu przetargów na kolejne prace (tak jak ostrzegałem) spowodowała kolejne gigantyczne opóźnienia i wzrost kosztów budowy. Stadion który miał pierwotnie kosztować 150 mln zł w całości, obecnie ma kosztować 220,5 mln netto (271 mln brutto) tylko za 2 krótkie trybuny i jedną dłuższą – w tej cenie nie ma nawet ostatniej dłuższej trybuny (w której miały być szatnie i części komercyjne) nie ma także części komercyjnych które miały być wybudowane wokół stadionu.

Spółka stadion poprzez nieudolne prowadzenie inwestycji potrzebuje na jej dokończenie dodatkowych 54 mln zł. To tyle ile kosztowało wybudowanie całego stadionu w Gliwicach od początku do samego końca w terminie 20 miesięcy. A w Zabrzu to jedynie drobny wzrost kosztów budowy!!! Budowa być może potrwa jeszcze rok! (Ale znając obietnice władz składane w tym temacie nie przywiązywałbym się zbytnio do tej daty)

 

25.06.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>Wzrosną ceny za odbiór śmieci << Nowiny Zabrzańskie 25.06.2015

>>Kasa prezesów << Głos Zabrza 25.06.2015

>>Spór wokół odpadów << Głos Zabrza 25.06.2015

>>Pozwą wojewodę << Głos Zabrza 25.06.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

22.06.2015 Sesja Rady Miasta – absolutorium

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 8 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta podniosła stawki za odbiór śmieci na 10 zł i 15 zł za odbiór śmieci segregowanych i niesegregowanych. Radni Platformy nie poparli tego projektu uchwały.

 

Natomiast najważniejszym punktem obrad były uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2013 rok.

Istotą absolutorium jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłowo określano zadania ważne dla wszystkich mieszkańców i czy realizowano te zadania w sposób oszczędny, efektywny i zgodny z prawem. Czy prawidłowo wydawane są pieniądze wszystkich obywateli Zabrza.

Platforma Obywatelska była przeciwko przyjętemu na 2014 roku budżetowi, wskazywaliśmy wówczas, że był nieprawidłowo zaprojektowany.  Ilość zmian oraz stopień wykonania w stosunku do pierwotnego planu budżetu pokazuje, że mieliśmy racje.

Dochody majątkowe spadły w stosunku do zaplanowanych z 220 mln zł do 148 mln – o 72 mln zł, deficyt powiększył się z 53mln zł do 65,9 mln zł , a w trakcie roku prognozowano nawet 95 mln zł deficytu ( w 2011 wynosił  -7,8 mln, w 2012 mieliśmy nadwyżkę  34 mln, w 2013 deficyt  -36 mln, a w 2014 deficyt aż -65,9 mln). Na początku roku planowano emisję obligacji na kwotę 40 mln zł, a pod koniec roku budżet miasta trzeba było ratować emisją obligacji na kwotę dwukrotnie większą czyli 80 mln zł. Zadłużenie miasta jest przenoszone już nie tylko na kolejne lata, ale na kolejne dziesięciolecia – obligacje mają już 12 letnie okresy wykupu. Wpływy z podatków rosną i były większe od planowanych, dochody bieżące wzrosły o 24,7 mln zł natomiast nie przełożyło się to na poprawę sytuacji miasta – zamiast oszczędności mamy większy od planowanego deficyt i większe zadłużenie od planowanego. Pomimo zapewnień nie udało się sprzedać nieruchomości gminnych i niezbędne było zmniejszenie aż o 10 mln planowanych wpływów w tym dziale

Nie udało się także osiągnąć planowanych wpływów z tytułu czynszów z budynków komunalnych – wpływy były mniejsze o 3 mln – co pokazuje, że zwiększanie czynszów wcale nie prowadzi do zwiększania wpływów. Co prawda na koniec roku osiągnęliśmy nadwyżkę operacyjną w wysokości 42,4 mln zł jednak jest to w znaczącym zakresie zasługa pobrania zaliczek na wykonanie projektów unijnych, które to zaliczki musieliśmy zwracać w 2015 roku więc był to tylko zabieg księgowy poprawiający wskaźniki.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota zadłużenia miasta wyniosła aż 342,8 mln zł, czyli 33 mln więcej niż planowano na początku roku i 71 mln więcej niż planowano rok wcześniej, a zadłużenie pośrednie wynosiło dodatkowe 200 mln zł. Razem to prawie tyle ile wynosi  „podstawowy budżet miasta” bez środków unijnych.

Ważne dla miasta zadania takie jak Uzbrojenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu  o wartości 61 mln zł, oraz Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej o wartości ponad 106 mln były na koniec 2014 roku zagrożone ze względu na przekroczenie terminów ich realizacji. Niewłaściwa realizacja powodowała zagrożenie utraty dofinansowania i straty miasta liczone w dziesiątkach milionów złotych.  Inwestycje winny być realizowane zgodnie z umowami o dofinansowanie, a zmiany harmonogramów powinny być z wyprzedzeniem uzgadniane z urzędem marszałkowskim, aby nie powodować  zagrożenia dla finansów miasta.

 

Rok temu podczas dyskusji o udzieleniu absolutorium mówiłem o nieudolnej budowie stadionu i dzisiaj trzeba ponownie o tym powiedzieć. Słyszeliśmy już w 2011 roku obietnice Pani Prezydent wybudowania stadionu w 20 miesięcy, potem w 28 miesięcy, zakończenia prac w 2013 roku, wznowienia prac w maju 2014, zakończenia budowy w 3-4 miesiące, zakończenia budowy na jesieni 2014, czy ostatnie obietnice z lutego 2015 zapisane w programie naprawczym Górnika Zabrze o zakończeniu prac w pierwszej połowie 2015 roku. Żadna z tych obietnic nie została dotrzymana, budowa zamiast ponad 1,5 roku trwa już 4 lata i końca na dzisiaj nie da się określić. Generalny wykonawca w 28 miesięcy wykonał 60% prac, a Miasto w kolejne 20 miesięcy do dzisiaj nie potrafi nawet ogłosić wszystkich przetargów, a przy obecnym tempie prac już ogłoszone prace budowlane skończą się pod koniec roku nie wspominając o pracach jeszcze nieogłoszonych.

Prawda jest taka, że decyzja o niewybieraniu generalnego wykonawcy tylko ogłaszaniu przetargów na kolejne prace (tak jak ostrzegałem 20 miesięcy temu) spowodowała kolejne gigantyczne opóźnienia i wzrost kosztów budowy – jak do tej pory o 10 mln więcej w stosunku do zakładanych przez spółkę kosztów ogłaszanych przetargów, a w przyszłości spowoduje problemy z egzekucją gwarancji i odpowiedzialności za usterki na obiekcie.

Jak do tej pory to jedyne co jest pewne w sprawie budowy to fakt wydawania przez spółkę stadion na wynagrodzenia i pochodne prawie 1 000 000 zł rocznie. Może dlatego budowa posuwa się tak wolno, bo po jej zakończeniu wypadałoby zlikwidować w spółce większość stanowisk pracy.

Ta inwestycja jest skandalicznie prowadzona, to pokaz niegospodarności i nieudolności wpływającej bardzo mocno na finanse miasta zarówno w kontekście budowy stadionu jak i finansów klubu Górnik Zabrze. Miasto i Klub straciło już miliony złotych utopione w stale powiększających się kosztach budowy, utrzymania spółki oraz braku zysków ze sprzedaży biletów. Te miliony złotych obciążają budżet naszego miasta i nikt nie odpowiada za to marnotrawstwo, a to jeszcze nie koniec tego żenującego przedstawienia, bo spółka stadion planuje emisje kolejnych obligacji na kwotę ponad 50 mln zł, a w wieloletniej prognozie finansowej trzeba będzie dokonać kolejnych zwiększeń kosztów o kolejne 20 mln zł.

Aprobowanie tego stanu rzeczy przez cały 2014 rok i do dnia dzisiejszego przez Panią Prezydenta Miasta nadzorującą miejską spółkę celową, brak jakiegokolwiek programu naprawczego jest wystarczającym powodem do nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2014 dlatego zagłosowałem przeciwko tej uchwale.

 

18.06.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Dzielnice duże i małe<< Głos Zabrza 18.06.2015

>>Zembala na zdrowie<< Głos Zabrza 18.06.2015

>>Kasa urzędników<< Głos Zabrza 18.06.2015

>>Będzie absolutorium?<< Głos Zabrza 18.06.2015

>Zembala pokieruje ministerstwem zdrowia<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2015

>Skanska zbuduje drogi w strefie ekonomicznej<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2015

>Głosowanie nad absolutorium<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2015

>Nie możemy dopłacać do gospodarki odpadami<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

18.06.2015 komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Nieoczekiwanie podczas dyskusji o uchwale budżetowej na rok 2015 okazało się, że spółka Stadion planuje emisję dodatkowych obligacji w wysokości 54 mln zł !!! Jest to związane z coraz wyższymi cenami uzyskiwanymi w przetargach. Moim zdaniem budowa stadionu to najgorzej prowadzona inwestycja w Zabrzu. Inwestycja, która miała trwać w całości 20 miesięcy, a tymczasem generalny wykonawca w 28 miesięcy wykonał 60% prac, a Miasto w przeciągu ostatnich 20 miesięcy nie potrafiło dokończyć budowy, a nawet ogłosić wszystkich przetargów. Sposób prowadzenie tej inwestycji powoduje milionowe straty dla miasta, a osoby odpowiedzialne za te straty w tym prezesi spółki i Prezydent Miasta nadzorujący tą budowę pozostają bezkarni. Za tą niekompetencje płacą wszyscy podatnicy.

Ponadto najwięcej kontrowersji ponownie wzbudziły uchwały w sprawie podwyższenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponownie zwróciłem się z wnioskiem do władz miasta o zaproponowanie systemu zniżek lub rekompensat dla rodzin wielodzietnych. Przypominałem także, że zmiany ustawy w tym zakresie dotyczące wliczenia do ceny wywozu śmieci kosztów edukacji ekologicznej, budowy punktu odbioru odpadów czy likwidacji dzikich wysypisk były znane na etapie ogłaszania ostatniego przetargu na odbiór śmieci i wówczas podczas sesji rady miasta pytałem czy stawka wzrośnie czy pozostanie na dotychczasowym poziomie. Pani Prezydent w tym czasie zapewniała, że stawka pozostanie niezmieniona ponieważ udało się uzyskać dobrą ofertę w zakończonym przetargu. Podczas dzisiejszej dyskusji nie przedstawiono żadnych wyliczeń czy nowych argumentów świadczących o konieczności podniesienia stawki za wywóz śmieci, dlatego też zagłosowałem przeciwko podnoszeniu stawki.

 

16.06.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta. Omawiano także decyzję o przystąpieniu Ruchu Autonomii Śląska do koalicji w sejmiku Województwa Śląskiego.

 

11.06.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kasa Stadionu<< Głos Zabrza 11.06.2015

>>Na starych śmieciach<< Głos Zabrza 11.06.2015

>>DTŚ winne: materiały<< Głos Zabrza 11.06.2015

>>Nie zapłacimy drożej za śmieci<< Nowiny Zabrzańskie 11.06.2015

>>Powrót wodnego świata<< Nowiny Zabrzańskie 11.06.2015

>>Szykujcie się na wielki remont! Łatwo nie będzie<< Nowiny Zabrzańskie 11.06.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

11.06.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone podsumowaniu pierwszej edycji zabrzańskiego „Budżetu partycypacyjnego” oraz opracowaniu zasad wyboru projektów na kolejny rok. Podczas prac komisji przeanalizowano wyniki zakończonego niedawno głosowania. Okazało się, że niemal wszystkie środki zostaną przeznaczone na inwestycje w dużych dzielnicach miasta, a mniejsze osiedla nie miały możliwości pozyskania środków na realizację swoich zamierzeń. Postanowiono zwiększyć pulę środków przeznaczonych w 2016 roku na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców, a także podzielić tą pulę na dwie części: 2,7 mln zł zostanie przeznaczone na konkurs dla tzw. dużych dzielnic, natomiast 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na konkurs dla tzw. małych dzielnic posiadających poniżej 5000 mieszkańców. W Zabrzu posiadamy 9 małych i 9 dużych dzielnic więc sposób podziału środków wydaje się odpowiedni. Pozostałe warunki zgłaszania projektów oraz głosowania pozostaną niezmienione. Ta zmiana powinna z jednej strony pozostawić element konkurencyjności, z drugiej zaś strony dać szansę mniejszym osiedlą czy dzielnicą na pozyskanie środków.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej analizowała funkcjonowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Podsumowano działalność instytucji opieki społecznej w roku 2014 oraz przeanalizowano założenia tych instytucji na kolejny rok.

 

08.06.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 9 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, likwidacji dwóch niefunkcjonujących placówek oświatowych, określenia sposobów konsultowania aktów prawa miejscowego, oraz przystąpienia Miasta Zabrze do spółki „Wodny Świat Zabrze”. Ostatnia z wymienionych uchwał wzbudzała sporo kontrowersji o czym pisałem w sprawozdaniu z komisji przedsesyjnych.

Rada Miasta nie przyjęła natomiast uchwały podwyższającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze przed wyborami w listopadzie 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg na wywóz śmieci i wówczas podczas sesji rady miasta pytałem czy stawka wzrośnie czy pozostanie na dotychczasowym poziomie. Wówczas uzyskałem zapewnienie Pani Prezydent, że stawka pozostanie niezmieniona ponieważ udało się uzyskać dobrą ofertę w zakończonym przetargu. Niestety okazało się, że gdy kampania wyborcza zakończyła się, Prezydent Miasta postanowiła zwiększyć stawkę z 8,85 zł na 10 zł dla śmieci segregowanych, oraz z 12,85 zł na 15 zł dla śmieci niesegregowanych. Radni PO nie uzyskali odpowiedzi na zadawane podczas komisji pytania więc zagłosowali przeciwko tej uchwale. Okazało się, że podobnie postąpili także radni z poza Platformy Obywatelskiej i Propozycja Pani Prezydent o podniesieniu stawki nie uzyskała większości w Radzie Miasta i tym samym stawki na razie pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Podczas sesji poruszyłem także  kwestię Parku Rodzinnego w Maciejowie wybudowanego w zeszłym roku w ramach programu rewitalizacji doliny rzeki Bytomki. Wykonano ścieżki edukacyjne i spacerowe, park został też wyposażony m.in. w plac zabaw dla dzieci i siłownię pod chmurką. Posadzono także drzewa i krzewy. Niestety poniesione nakłady finansowe liczone w setkach tysięcy złotych niszczeją i to o dziwo nie z powodu dewastacji użytkowników, tylko z powodu braku bieżącego utrzymania tego terenu. Nie koszone od wielu miesięcy trawy i chwasty są już wyższe od posadzonych drzewek ozdobnych i mogą doprowadzić do ich zniszczenia. Pozarastane chwastami ławki  powoli przestają być użyteczne. Prosiłem o skoszenie tego parku oraz ustalenie harmonogramu koszenia tego obiektu.

 

03.06.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Zmarnowane tysiące…<< Głos Zabrza 03.06.2015

>>Inwestycyjna klątwa?<< Głos Zabrza 03.06.2015

>>Aktywna naleśnikarnia<< Głos Zabrza 03.06.2015

>>Dobytek Ministra<< Głos Zabrza 03.06.2015

>>Czas na spółki komunalne<< Nowiny Zabrzańskie 03.06.2015

>>Młodzież marzy o Orliku<< Nowiny Zabrzańskie 03.06.2015

>>Tysiące utopione w dzikich wysypiskach<< Nowiny Zabrzańskie 03.06.2015

>>Budżet partycypacyjny<< Nowiny Zabrzańskie 03.06.2015

>>Bezrobocie coraz niższe<< Nowiny Zabrzańskie 03.06.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

02.06.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły uchwały w sprawie podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Zabrze do spółki Wodny Świat Zabrze.

Spółka Wodny Świat Zabrze została powołana przez prywatnego inwestora oraz Mosir Zabrze. Miasto poprzez spółkę Mosir przekazało nowemu podmiotowi grunt w rejonie kąpieliska w Maciejowie, a prywatny inwestor miał na tych gruntach wybudować park wodny. Niestety inwestycja po rozpoczęciu napotkała problemy finansowe i zwróciła się do miasta o poręczenie kredytów na budowę. Rada Miasta nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie, więc budowa została zatrzymana, w kolejnych latach zadłużenie doprowadziło do bankructwa tego podmiotu i ustanowienia syndyka masy spadkowej. Obecnie jedynym pozostałym majątkiem spółki jest grunt w rejonie kąpieliska w Maciejowie, dlatego też zwrócono się do miasta z propozycją jego przejęcia. Pierwotnie grunt ten był warty ponad 3 mln zł, obecnie Miasto ma przejąć ten grunt za 50 000 zł. Niestety na tym terenie pozostały fundamenty nigdy niedokończonej inwestycji, tak więc ponowne jego zagospodarowanie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów rozbiórki, dlatego też cena jego przejęcia jest tak niska. Jednak biorąc pod uwagę ostateczne uregulowanie tej sytuacji oraz odzyskanie przez Miasto władztwa nad tym terenem przychylam się do zaproponowanego przez Miasto rozwiązania.

 

02.06.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

30.05.2015 Bobolice

Odbyło się wyjazdowe zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Uczestnicy tej „wycieczki” mogli podziwiać Zamek w Mirowie - ruinę XIV-wiecznej budowli, będąca bratnim zamkiem warowni w Bobolicach, oraz Zamek Bobolice w Bobolicach - odbudowany  dzięki rodzinie Laseckich średniowieczny zamek, leżący w północnej części Jury, udostępniony dla turystów w postaci Muzeum. Program turystyczny został zakończony piknikiem i długimi plenerowymi dyskusjami. Dziękuje Panu senatorowi Andrzejowi Misiołkowi za organizację tej imprezy.

 

28.05.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Komorowski wziął Śląsk, ale Duda zdobył całą Polskę<< Nowiny Zabrzańskie 28.05.2015

>>Szczęśliwa trzynastka<< Głos Zabrza 28.05.2015

>>Gimnazjaliści z Rokitnicy wywalczyli boisko!<< Nowiny Zabrzańskie 28.05.2015

>>Oświadczenia majątkowe najważniejszych miejskich urzędników<< Nowiny Zabrzańskie 28.05.2015

>>Dzielnica bogatsza o nowe przedszkole<< Nowiny Zabrzańskie 28.05.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.05.2015 Wybory Prezydenta RP – II tura

Jak większa część mieszkańców Zabrza podczas II tury wyborów prezydenckich popierałem Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jednak Pan Andrzej Duda na terenie całego kraju uzyskał 51,55% głosów tym samym został wybrany na nowego Prezydenta RP.

Gratulując wygranej, mam świadomość, że większość obietnic wyborczych składanych przez Prezydenta Elekta Andrzeja Dudę jest niemożliwych do spełnienia, ale mimo to mam nadzieję, że skoro został wybrany na najwyższe stanowisko w kraju będzie się starał godnie reprezentować wszystkich polaków i mam nadzieję, że będzie podejmował decyzję dobre dla całej Polski, a nie dla partykularnych czy chwilowych interesów tej czy innej partii politycznej.

 

21.05.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Przeprowadzka na cmentarz?<< Głos Zabrza 21.05.2015

>>Państwo w państwie…<< Głos Zabrza 21.05.2015

>>Minister przyjechał na sesję<< Nowiny Zabrzańskie 21.05.2015

>>Ile radny ma w portfelu? << Nowiny Zabrzańskie 21.05.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

21.05.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zostało poświęcone wdrażaniu programów aktywności lokalnej, a także programom dedykowanym ludności Romskiej. Omawiano także zjawisko uchodźcy i przesiedleńcy. Natomiast Komisja Budżetu i Inwestycji analizowała wykonanie budżetu miasta Zabrze za rok 2014

 

18.05.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 16 uchwały, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zwolnień z podatku od nieruchomości, utworzenia zespołu przedszkoli oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla słoneczna dolina oraz w Grzybowicach.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie usunięcia pomnika poświęconego „Bohaterom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego zwycięzcom w wojnie z faszyzmem”. Uchwała ta nie była dobrze przygotowana i w swojej pierwotnej wersji zakładała zniszczenie tego pomnika. Moim zdaniem najlepszym miejscem dla tego obiektu byłoby Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, gdzie zostały już przeniesione dwa pomniki z Zabrza. Przed podjęciem takiej uchwały należało ustalić co ma się stać z pomnikiem i ile będzie kosztowało jego przeniesienie, niestety wnioskodawcy nie mieli w tym temacie żadnego rozeznania, a uchwałę modyfikowano na bieżąco podczas sesji. Ostatecznie uchwałą została przyjęta i pomnik ma zostać przeniesiony w inne bliżej nie określone miejsce.

 

14.05.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Bronisław Komorowski wygrywa w Zabrzu<< Nowiny Zabrzańskie 14.05.2015

>>Kukiz podbił Zabrze<< Głos Zabrza 14.05.2015

>>Wyczekiwane inwestycje<< Głos Zabrza 14.05.2015

>>Projektują centrum<< Głos Zabrza 14.05.2015

>>„Makoszowy” pilnie potrzebują inwestora!<< Nowiny Zabrzańskie 14.05.2015

>>W strefie powstaną dwie nowe fabryki<< Nowiny Zabrzańskie 14.05.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

14.05.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie usunięcia pomnika poświęconego „Bohaterom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego zwycięzcom w wojnie z faszyzmem”.

 

12.05.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta. Omawiano też wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich.

 

07.05.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wybieramy prezydenta RP<< Głos Zabrza 07.05.2015

>>Minister Budka<< Głos Zabrza 07.05.2015

>>Dzielnicowe przesilenie<< Głos Zabrza 07.05.2015

>>Radość (nie) dla wszystkich<< Głos Zabrza 07.05.2015

>>Budżet obywatelski: głosowanie od niedzieli<< Nowiny Zabrzańskie 07.05.2015

>>Minister, który zaczął od Zabrza<< Nowiny Zabrzańskie 07.05.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

30.04.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Zwycięzcy wezmą wszystko<< Głos Zabrza 30.04.2015

>>Zaczynamy głosowanie<< Głos Zabrza 30.04.2015

>>Bruksela chce zamknąć kopalnię „Makoszowy”?<< Nowiny Zabrzańskie 30.04.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

  

23.04.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Gmina zaciąga kolejny dług<< Głos Zabrza 23.04.2015

>>Najpierw pół trybuny<< Głos Zabrza 23.04.2015

>>Bez dyskusji<< Głos Zabrza 23.04.2015

>>Miasto będzie udziałowcem klubu piłki ręcznej<< Nowiny Zabrzańskie 23.04.2015

>>Zabrze liczy na 200 milionów<< Nowiny Zabrzańskie 23.04.2015

>>Problemy z pomnikami<< Nowiny Zabrzańskie 23.04.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

23.04.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne tematyczne posiedzenie komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej. Tematem obrad była ochrona zdrowia i życia w kontekście dostępności do świadczeń zdrowotnych w mieście. Omówiono programy zdrowotne realizowane w oparciu o środki miasta i o środki zewnętrzne oraz ogólnopolskie programy dożywiania dzieci. Przedstawiono także informację o stanie sanitarno - epidemiologicznym miasta za rok 2014

 

20.04.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 12 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadania statutu Muzeum oraz DPS nr 1 oraz przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, WPF oraz emisji obligacji. Zaledwie po 4 miesiącach od chwili uchwalenia budżetu proponuje się zwiększenie deficytu o 33,5 mln złotych czyli o 72%. Deficyt będzie wynosił aż 79,8 mln zł. Proponuje się także zwiększenie zadłużenia miasta o kolejne 20 mln zł w stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku. Jeszcze rok temu zadłużenie miasta na rok 2015 miało wynosić 298 mln zł teraz ma wynieść  394 mln czyli ponad 100 mln zł więcej.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że jest to spowodowane między innymi koniecznością ujęcia zwrotu niezrealizowanej części zaliczki w wysokości 9, 4 mln zł na projekt poprawy gospodarki wodno ściekowej, ale widomo, że zaliczka ta została pobrana nie poto żeby zapłacić za przewidywane wykonanie projektu tylko w celu poprawy wskaźników finansowych miasta na koniec roku, więc podczas uchwalania budżetu należało przewidzieć konieczność jej zwrotu i nie jest to żadna nowa okoliczność, tak samo nową okolicznością nie są niezrealizowane wydatki z roku 2014.

W ramach emisji 20 mln obligacji wyszczególniono 4 mln złotych jako prefinansowanie płatności końcowych,  które powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 2 lat tymczasem obligacje są emitowane na 11 i 12 lat. Miasto nie określiło daty wykupu pierwszej serii obligacji (A2015) o wartości 4 mln zł na np. rok 2018 – co odpowiadałoby prefinansowaniu tego zadania zapewne dlatego, że po otrzymaniu  zwrotu środków pieniądze te pożyczone pod takim pretekstem przez kolejne 9 lat będą wykorzystane na finansowanie innych zadań i łatanie dziury budżetowej.

Radni Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko przyjęciu budżetu miasta na rok 2015 między innymi z uwagi na największe zadłużenie w historii miasta i tym bardziej głosowali przeciwko dalszemu pogarszaniu tej sytuacji.

 

16.04.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Zabrze do spółki Górnik Zabrze Handball sp. z o. o. Jak się okazało spółka ta jest prywatną działalnością, której zadłużenie przekracza kapitał spółki, a więc powinna ogłosić upadłość. Władze miasta planują objąć udziały w tej spółce za kwotą 500 000 zł, natomiast dotychczasowy właściciel ma podnieść jej kapitał tak aby Miasto miało 40% udziałów. Uchwała ta jest pokłosiem dotychczasowego skośnego finansowania tej spółki za pomocą wykupywania za około 0,5 mln zł rocznie reklam w budynku będącym własnością miasta, a użyczonym nieodpłatnie tej spółce. Nieprawidłowości w tym zakresie wskazała Najwyższa Izba Kontroli. Radni wyrazili obawy, że objęcie udziałów spółki będzie prowadziło do dalszego finansowania tego podmiotu i ze spółki rynkowej stanie się on podmiotem utrzymywanym niemal wyłącznie ze środków publicznych jak ma to obecnie miejsce w Górniku Zabrze.

 

14.04.2015 Zebranie zarządu i koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta. Omawiano także dalsze działania podejmowane w ramach toczącej się kampanii prezydenckiej.

 

09.04.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Skuteczna kasa<< Głos Zabrza 09.04.2015

>>Idzie nowe<< Głos Zabrza 09.04.2015

>>Wiosna przy piekaroku<< Głos Zabrza 09.04.2015

>>Miejsc w przedszkolach więcej niż dzieci<< Nowiny Zabrzańskie 09.04.2015

>>Chcą iść na urlop, a kopalnia mówi: nie << Nowiny Zabrzańskie 09.04.2015

>>Rekultywacja bez zastrzeżeń<< Nowiny Zabrzańskie 09.04.2015

>>Poznaj swojego radnego<< Nowiny Zabrzańskie 09.04.2015

>>Obywatelu, zadecyduj o kasie dla swojej dzielnicy<< Nowiny Zabrzańskie 09.04.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.04.2015

 

02.04.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Średnicówka do remontu<< Głos Zabrza 02.04.2015

>>Setki milionów na ciepło<< Głos Zabrza 02.04.2015

>>Niezabezpieczona szkoła<< Głos Zabrza 02.04.2015

>>Milion złotych za działki<< Nowiny Zabrzańskie 02.04.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.03.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Śledczy tropią<< Głos Zabrza 19.03.2015

>>Jodłowa do wykupu<< Głos Zabrza 19.03.2015

>>Ściśle tajne<< Głos Zabrza 19.03.2015

>>Mieszkańcy Jodłowej taniej kupią mieszkania<< Nowiny Zabrzańskie 19.03.2015

>>Bezpieczniej do „Biedronki” << Nowiny Zabrzańskie 19.03.2015

 

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.03.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone specjalnej strefie ekonomicznej, oraz  planom rozwoju terenów inwestycyjnych w mieście. Tematem prac Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej była pomoc społeczna w mieście: bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, euro sieroctwo, bezdomność. Omówienie sytuacja bieżąca oraz planów i założeń na kolejny okres w świetle Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015-2025

 

16.03.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 18 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany statutu KZK GOP oraz ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jak zwykle uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zmiana zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat. Zaproponowana Przez Prezydenta Miasta zmiana zasad miała polegała na możliwości sprzedaży z 80% bonifikatą nowo wybudowanych mieszkań bez żadnego okresu karencji. Radni Platformy Obywatelskiej zwracali uwagę, że Miasto nie powinno budować mieszkań i po dwóch latach sprzedawać ich z bonifikatą, bo jest to niegospodarność i takie mieszkania powinny być sprzedawane bez bonifikaty lub nie powinny być w ogóle sprzedawane np. przez 10 czy 20 lat. Po dyskusji Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę do projektu uchwały i wprowadzono zapisy pozwalające na sprzedaż dopiero po 10 latach od wybudowania.

 

12.03.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie zmiana zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat. Zaproponowana Przez Prezydenta Miasta zmiana zasad miała polegała na możliwości sprzedaży z 80% bonifikatą nowo wybudowanych mieszkań bez żadnego okresu karencji. Złożyłem wniosek o zmianę zapisów tej uchwały i wprowadzenie 10 letniego okresu karencji.

 

12.03.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Miastu nie zależało?<< Głos Zabrza 12.03.2015

>>Cechownia upadła<< Głos Zabrza 12.03.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.03.2015 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

05.03.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Górnicy bronią kopalni<< Głos Zabrza 05.03.2015

>>Będzie wieża<< Głos Zabrza 05.03.2015

>>Cztery na plusie, trzy na minusie<< Nowiny Zabrzańskie 05.03.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.02.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Reaktywacja wiceprzewodniczących<< Nowiny Zabrzańskie 26.02.2015

>>Do trzech razy sztuka? Ponownie wybrano wiceprzewodniczących << Głos Zabrza 26.02.2015

>>Weźmy sprawy w swoje ręce!<< Głos Zabrza 26.02.2015

>>Winny korupcji<< Głos Zabrza 26.02.2015

>>Przestępcze związki<< Głos Zabrza 26.02.2015

>>Reaktywacja wiceprzewodniczących<< Nowiny Zabrzańskie 26.02.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.02.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji dotyczyło rozwoju ścieżek rowerowych w mieście, planów budowy i możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Natomiast Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmowała się analizą gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem wydatkowanych w 2014 roku środków budżetowych na walkę z alkoholizmem.

 

23.02.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 16 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, emisji obligacji, zmiany statutu Muzeum oraz kryteriów rekrutacji do przedszkoli.

 

Po rozpoczęciu sesji grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Rafała Marka. Przypomnę, że Pan Rafał Marek został wybrany na wiceprzewodniczącego podczas pierwszej sesji Rady Miasta obecnej kadencji w dniu 1 grudnia 2014 roku jednak pro prezydenccy radni nieprawidłowo policzyli oddane wówczas głosy i w nieprawidłowy sposób powołano na to stanowisko Panów Znyka, Borówkę i Jonecko. Wystąpiłem w tej sprawie do Wojewody Śląskiego o skontrolowanie tej procedury oraz uchylenie uchwały rady miasta. Tak też się stało, ale w dniu 11.12.2015 zamiast uznać wyniki głosowania i pozwolić na pełnienie swojej funkcji Panu Rafałowi Markowi „skuteczna” koalicja po raz drugi niezgodnie z prawem próbowała wybrać wiceprzewodniczących Rady. Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w dniu 11.12.2014 r., złożyłem do Wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały i nadzór prawny w całości przyznał mi rację i uchwałę tę unieważnił 22.01.2015 o czym szerzej pisałem poniżej w sprawozdaniu. Tym sposobem pod dwóch miesiącach od wybrania wiceprzewodniczącego Rafała Marka na stanowisko pozwolono mu wreszcie na spełnianie swoich obowiązków. Niestety dzisiaj bez podania żadnej przyczyny merytorycznej złożono wniosek o jego odwołanie. Tak więc po raz 3 w przeciągu 3 miesięcy rada zajmowała się wyborem swoich wiceprzewodniczących. Tym razem jednak jako reprezentant Platformy Obywatelskiej pracując jako przewodniczący komisji skrutacyjnej dopilnowałem, aby procedury były przestrzegane i aby wybory zostały przeprowadzone prawidłowo. Rada Miasta odwołała Pana Rafała Marka, a powołała na stanowiska wiceprzewodniczących panów Znyka, Jonecko i Borówkę.

 

19.02.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Radni dyskutowali nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami cena wody i odbioru ścieków wzrośnie o około 10%.

 

17.02.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji, przy sprzeciwie Radnych Platformy Obywatelskiej, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spółce „Górnik Zabrze” Sportowa Spółka Akcyjna wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami w wysokości 48 315 575 zł. Rada zmieniła także stosownie do powyższej uchwały budżet miasta Zabrze na 2015 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2015–2028.

Moim zdaniem brak przejrzystości finansów publicznych doprowadził do patologii. Klub jest w złej sytuacji finansowej od wielu lat. Tymczasem miasto jako główny udziałowiec zezwalało na dalsze pogarszanie się wyników finansowych. Nie wdrożono żadnego programu naprawczego. Każdy nowy prezes był powoływany, aby naprawić finanse, tymczasem z roku na rok rosły wydatki na wynagrodzenia, stanowiące dominujący koszt funkcjonowania klubu. Zaledwie w 2009 roku koszty wynagrodzeń z pochodnymi wynosiły poniżej 14 mln zł, a w roku 2013 było to już 20 mln zł. Bez opracowania kompleksowego programu naprawczego na niewłaściwie zarządzany klub, którego wydatki znacząco przewyższały przychody i stale rosły, wydano z publicznych pieniędzy już ponad 22 000 000 zł. Pieniądze te należy uznać za zmarnotrawione, gdyż sytuacja klubu nie uległa jakiejkolwiek poprawie i klub w dalszym ciągu stoi na krawędzi bankructwa.

Niedopuszczalna jest sytuacja każdorazowego „gaszenia pożarów” i zupełnie nieplanowanego bieżącego uzupełniania kasy klubu w obliczu kolejnych kryzysów finansowych i kolejnych zmagań klubu o uzyskanie licencji na kolejny sezon. Tego typu zachowania oznaczają jedynie, że osoby pełniące swoje funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej klubu nie potrafią zarządzać klubem i nie mają zdolności przewidywania i planowania, a więc powinny zostać odwołane.

Strata klubu za 2014 rok to prawie 10 mln zł przy dofinansowaniu miasta w wysokości 10 mln zł i ograniczeniu kosztów o 3 mln zł. To ograniczenie kosztów jak na razie jest jedynie naprawieniem tego, co władze klubu i nadzorujący klub Prezydent popsuli od 2010 roku. Zwiększano wydatki na wynagrodzenia przez 3 lata, żeby w czwartym roku je ograniczyć do poziomu nieco wyższego, niż na początku tej operacji. Miasto przez te lata nie interweniowało i nie żądało od zarządu klubu działań naprawczych i ograniczania wydatków.

Prezydent Miasta Małgorzata Mańka – Szulik podczas sesji 13.10.2014 stwierdziła, że „Od kiedy miasto, poczuło się bardziej odpowiedzialne za spółkę Górnik, to sięgnęło po fachowca, który przeanalizował sytuacje klubu i pokazał, w jakim czasie jest możliwe ustabilizowanie sytuacji klubu.” To oznacza, że przez ostatnie 8 lat miasto nie czuło się odpowiedzialne za Górnika i tylko marnotrawiło pieniądze publiczne, nie patrząc na to, co się dzieje w klubie.

Radnym przedstawiono zarys programu naprawczego, który przewiduje ograniczanie kosztów jedynie o kolejne 4 mln zł na przestrzeni 2 lat. Co oznacza, że nawet otwarcie stadionu nie pozwoli na uzyskanie rentowności klubu. Chyba że klub będzie otrzymywał wszystkie wpływy z biletów, nie ponosząc żadnych kosztów, a miasto będzie w całości płaciło za utrzymanie stadionu - co i tak oznacza, że miasto stale będzie ponosiło koszty działalności klubu, tylko w inny sposób.

Program naprawczy  przewiduje otwarcie stadionu w drugiej połowie roku,  tymczasem już teraz wiadomo, że to niemożliwe. Ponownie ogłoszony przetarg na przedpole wejściowe przewiduje składanie ofert do 24.03.2015 roku i termin realizacji 4 miesiące, co oznacza, że zakończenie będzie najwcześniej w sierpniu. Nie ogłoszono jeszcze kolejnych przetargów, a prace już realizowane mają opóźnienia – wykonanie zadaszenia stadionu trwało dłużej o 2 miesiące w stosunku do założeń, instalacje centralnego ogrzewania i wymiennikowni dłużej o 4 miesiące, a instalacje elektryczne, których wykonanie miało się zakończyć 3.12.2014 r. będą wykonane dopiero 31.05.2015 roku. Po zakończeniu prac niezbędne będzie jeszcze przeprowadzenie procedur odbiorowych i dopuszczenie obiektu do użytku. To założenie programu naprawczego już na wstępie jest nieprawdziwe.

Przedstawiony „zarys programu naprawczego” jest oparty na niepoprawnych danych o przychodach i nie może stanowić uzasadnienia do podjęcia zobowiązania miasta w wysokości 48 mln zł. Wykazane oszczędności naprawiają jedynie szkody ostatnich 3 lat, wyrządzone przez zarządzających klubem i oznaczają powrót do kosztów pracowniczych z 2010 roku, a  to stanowczo zbyt mało. W roku 2010 klub poniósł przecież stratę w wysokości 14 mln zł, pomimo funkcjonującego jeszcze starego stadionu. Kolejne 3 mln zł oszczędności na wypłatach w roku 2015 pozwoli jedynie osiągnąć poziom wynagrodzeń z 2009 roku, w którym to roku odnotowano 10 mln zł strat. Przedstawione w tym dokumencie prognozy przychodów są przeszacowane. Ogólna informacja o potrzebie dalszych dofinansowań klubu bez rozpisania harmonogramu zawierającego kwoty i terminy ich realizacji jest niedopuszczalna. Tego typu dofinansowania będą niezbędne zarówno w roku 2015 jak i latach kolejnych, co potwierdzają wnioskodawcy. Prognoza samodzielnego finansowania klubu w perspektywie 3-5 lat jest nierealna. Nie sporządzono audytu zewnętrznego, nie wskazano przyczyn tragicznej sytuacji finansowej w celu ich wyeliminowania w przyszłości, nie przedstawiono szczegółowego i przede wszystkim realnego programu naprawczego, a dokumenty przedstawiane do dnia sesji nie zostały nawet zatwierdzone przez Radę Nadzorczą klubu.

Wszystko to sprawia, że zagłosowałem przeciwko tym uchwałom.

 

16.02.2015 Spotkanie przedsesyjne Rady Miasta

W związku ze złożeniem w piątek 13.02.2015 roku przez Prezydenta Miasta wniosku o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej, w dniu dzisiejszym odbyło się przedsesyjne spotkanie radnych. Przyśpieszony tryb procedowania uchwał dotyczących klubu sportowego Górnik Zabrze jest o tyle dziwny, że radni Platformy Obywatelskiej już w lipcu 2014 roku, zdając sobie sprawę z ciągle pogarszającej się sytuacji klubu, apelowali do Prezydenta Miasta o publiczne, pełne ujawnienie sytuacji finansowej Górnika Zabrze oraz podjęcie działań naprawczych.  Również na nasz wniosek w porządku obrad w dniu 13.10.2014 roku znalazła się dyskusja o sytuacji w klubie – niestety większość pytań pozostała bez odpowiedzi, ponieważ na sali obrad nie było osób kompetentnych do ich udzielenia. Do dnia dzisiejszego, praktycznie na każdej sesji, radni przytaczali artykuły prasowe i prosili o wyjaśnienia sytuacji klubu, jednak odpowiedzi nie były udzielane. Do dzisiaj nie odpowiedziano na pytania dotyczące klubu, zadane przeze mnie na piśmie miesiąc temu. Ponadto na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej dyskusja o sytuacji klubu miała się odbyć 6 dni później, na planowej sesji Rady Miasta.

 Przedstawione uchwały przewidują wydatki na klub Górnik Zabrze w wysokości 48 315 575 zł (obligacje w wysokości 35 000 000zł oraz odsetki w wysokości 13.315.575 zł). Radnym przedstawiono dziś zarys działań, a już jutro ma zostać podjęta decyzja. Chyba nigdy w historii miasta tak szybko nie procedowano nad tak dużymi środkami finansowymi. Nie opracowano żadnego audytu zewnętrznego, nie wskazano przyczyn obecnej sytuacji. Nie pokazano realnego programu naprawczego.

 Przy tej okazji można się jeszcze zastanowić, ile do ukochanego klubu dokładają kibice? Ilu kibiców z Zabrza kupiło akcje górnika, żeby wesprzeć swój klub? Z całego świata kupiło je jedynie 300 osób-nawet  Prezydent Zabrza nie kupił takiej akcji. Ilu kibiców zapisało się do stowarzyszenia Socios Górnik i wpłaca swoje własne pieniądze na utrzymanie ukochanego klubu? Do tej pory z całego świata zrobiło tak tylko około 700 osób, z czego tylko około 200 to zabrzanie. 75 % zgłoszeń to kwota 20 złotych na miesiąc. W Zabrzu jest tylko 200 prawdziwych kibiców Górnika. 200 kibiców, którzy chcą się symbolicznie dołożyć do finansowania klubu. Pozostali jedynie przypatrują się z boku i żal im przeznaczyć nawet 20 zł miesięcznie na swój ukochany klub. Tylko tych 200 ludzi z Zabrza czuje się w jakikolwiek sposób odpowiedzialnymi za klub. Żeby to wsparcie stało się realne, musiałoby ich być 10 razy tyle i powinni wpłacać nie po 20 zł,  a po 200 zł. Ale tak nie jest-kibice nie mają ochoty wydawać własnych pieniędzy na swój klub.

 Pytanie, kto za to wszystko zapłaci? Zapłacą mieszkańcy Zabrza. Mieszkańcy, którzy nie otrzymają mieszkań. Można by ich zbudować około 300 za tę kwotę. Przeliczając to na inne inwestycje, można by za to wybudować kilometry chodników i ścieżek rowerowych. To także 11 lat  budżetu partycypacyjnego, 350 placów zabaw, 2 nowe baseny czy 3 nowe sale gimnastyczne. To są inwestycje, których obywatele nie zobaczą, bo miasto będzie musiało spłacać udzielone poręczenie.

W Zabrzu jest około 40 000 osób pracujących. To około 20 000 rodzin i każda rodzina w Zabrzu będzie musiała ponieść koszt w wysokości 2400 zł na realizację tych zamierzeń. Razem z już poniesionymi nakładami oraz budową stadionu każda rodzina poniesie koszt w wysokości 17 400 zł.

 

12.02.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Rozbiórka nie pomogła<< Głos Zabrza 12.02.2015

>>Między nami sąsiadami<< Głos Zabrza 12.02.2015

>>Wybory do powtórki<< Nowiny Zabrzańskie 12.02.2015

>>Przetarg od nowa<< Nowiny Zabrzańskie 12.02.2015

>>Obligacje uratują Górnika?<< Nowiny Zabrzańskie 12.02.2015

>>Wzrośnie cena wody<< Nowiny Zabrzańskie 12.02.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

29.01.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Zima zła…<< Głos Zabrza 29.01.2015

>>Co z pomnikiem Religi<< Nowiny Zabrzańskie 29.01.2015

>>Carbon Art liczy na ministerialną dotację<< Nowiny Zabrzańskie 29.01.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

22.01.2015 Rozstrzygnięcie nadzorcze

W dniu dzisiejszym Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, uchylające uchwałę Rady Miasta z dnia 11.12.2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zabrze. To już dwa razy „skuteczna” koalicja niezgodnie z prawem próbowała wybrać wiceprzewodniczących Rady. Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w dniu 11.12.2014 r., złożyłem do Wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały i nadzór prawny w całości przyznał mi rację i uchwałę tę unieważnił.

 Jak już informowałem podczas sesji w dniu 1.12.2014 roku, „skuteczna” koalicja zaliczyła głosy nieważne na korzyść swoich przedstawicieli i tym sposobem niezgodnie z prawem wybrano na wiceprzewodniczących Rady Miasta panów Znyka, Jonecko i Borówkę. Radni Platformy Obywatelskiej wezwali Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa i stanowisko to podzielił także Wojewoda Śląski. Podczas sesji w dniu 11.12.2014 miało dojść do ponownego przeliczenia głosów, oddanych w dniu 1.12.2014, z których wynikało, że Rada Miasta wybrała pana Rafała Marka na stanowisko wiceprzewodniczącego. Następnie miała zostać przeprowadzona dalsza procedura uzupełnienia składu prezydium. Rada Miasta przyznała, że wiceprzewodniczących wybrano niezgodnie z prawem i uchwała ta został uchylona. Niestety pomimo moich protestów prawnik Pan Profesor Dolnicki przekonał „skuteczną” koalicję do nieprzeliczania ważnie oddanych głosów i zignorowania faktu wcześniejszego wyboru przez Radę jednego z wiceprzewodniczących. Tym samym wszystkie dalsze czynności stały się ponownie niezgodne z prawem, co potwierdził swoim rozstrzygnięciem Wojewoda.

Skandaliczne jest to, że „skuteczna” koalicja już dwa razy, pomimo wystarczającej ilości głosów, nie potrafiła w sposób prawidłowy i zgodny z prawem wybrać wiceprzewodniczących Rady Miasta. Sprawa ta wróci pod obrady na kolejnej sesji Rady Miasta. Tymczasem zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewody, wiceprzewodniczącymi Rady nie są panowie Znyk, Jonecko i Borówka tylko Pan Rafał Marek.

>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody<<

 

22.01.2015 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone ustawie o finansach publicznych oraz sposobie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Tematem prac Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej były programy zdrowotne  i działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej, realizowane w naszym mieście.

 

22.01.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Przewodniczący ze wspomaganiem<< Głos Zabrza 22.01.2015

>>Bratobójcze głosowania<< Głos Zabrza 22.01.2015

>>Wybudują targowisko << Głos Zabrza 22.01.2015

>>Kopalnia w Makoszowach nadal będzie fedrować!<< Nowiny Zabrzańskie 22.01.2015

>>Jarosław Rajda nie żyje<< Nowiny Zabrzańskie 22.01.2015

>>Dach oświetlenie i nagłośnienie już gotowe!<< Nowiny Zabrzańskie 22.01.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.01.2015 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 22 uchwały, w tym między innymi uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego w rejonie ulicy Pod Borem, wyznaczenia swoich przedstawicieli do rad społecznych OPILU i ORDN, zgromadzenia KZK GOP, GZM, komisji bezpieczeństwa oraz zespołu nazewnictwa. Rada musiała także ponownie przyjmować i korygować zasady programu wspierania edukacji i stypendiów uczniowskich. Uchwały te zostały zakwestionowane przez nadzór prawny Wojewody. Rada Miasta poprawiła również swoją własną uchwałę o powołaniu jednego z radnych do składów komisji-w tej uchwale także znalazły się błędy. W tym kontekście trudno nie odnieść wrażenia, że obsługa prawna Rady Miasta, za którą miasto płaci miliony złotych, działa nieprawidłowo, skoro tak wiele uchwał trzeba poprawiać i ponownie przyjmować.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jak zwykle uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Ponieważ zaczęła się nowa kadencja, warto jeszcze raz przypomnieć, o co chodzi w tego typu uchwałach.

Zakup od miasta mieszkania za 10 lub 20 % wartości – to taki prezent w wysokości 100 000 zł czy 200 000 zł dla obywatela. Jedynym warunkiem jest niesprzedawanie mieszkania w ciągu 5 lat – i wszyscy nabywcy są o tym informowani. Ale ustawodawca zapewnił także wyjścia z trudnych sytuacji życiowych-podczas tych 5 lat można to mieszkanie darować najbliższym (tylko raz), można je otrzymać w spadku (tylko raz), a nawet można je sprzedać pod warunkiem, że pieniądze wykorzysta się na inny lokal mieszkalny w dowolnym miejscu w Polsce. Moim zdaniem to wystarczająco dużo możliwości dla praworządnych obywateli.

We wszystkich innych przypadkach obdarowany przez miasto powinien zwrócić miastu udzieloną bonifikatę. Oczywiście ustawodawca umieścił w prawie dodatkową furtkę w postaci zgody Rady Miasta na odstąpienie od żądania bonifikaty jako wyjątek od reguły.  Poza Zabrzem, chyba żadne miasto w Polsce nie zezwala na odstępowanie od żądania zwrotu bonifikaty, bo jest to oczywiste marnotrawstwo środków publicznych. Tylko w Zabrzu takie uchwały stały się regułą i codziennością niemal na każdej Sesji.

Oczywiście,  że zwrot np. 100 000 zł dla każdej rodziny w Polsce, nawet tej zamożnej, jest olbrzymim problemem finansowym, ale czy jeśli ktoś przykładowo nie potrafi zapłacić jakiegoś podatku, to czy jest z niego zwalniany? Tak częste zwalnianie z obowiązku zapłaty tworzy patologie i prowadzi do wyłudzania pieniędzy od miasta, bo jeśli ktoś zamierza się przeprowadzić w ciągu najbliższych 5 lat, to nie powinien wykupywać mieszkania z bonifikatą od miasta, tylko oddać je do zasobu miasta lub wykupić za 100% wartości, bo tyle to mieszkanie jest warte. A jeżeli ktoś decyduje się na zakup za 10% czy 20% wartości mieszkania, to powinien uszanować omówione przeze mnie powyżej zapisy ustawowe i wtedy Rada Miasta nie musi zajmować się jego przypadkiem. Wszystkie uchwały, które trafiają pod obrady Rady, dotyczą osób, które postąpiły niezgodnie z ustawą i chcą skorzystać z nadzwyczajnego środka. Czyli pomimo złamania w taki czy inny sposób zapisów ustawowych chcą uzyskać od Rady Miasta zgodę na pozostawienie w ich dyspozycji kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych należnych miastu.

I o ile jeszcze kilka lat temu takich uchwał praktycznie nie było na sesjach Rady Miasta i można się było zastanawiać, jaki to szczególny przypadek zaistniał tym razem (sam nawet kiedyś zagłosowałem za taka uchwałą), to obecnie mamy do czynienia z tego typu uchwałami stale i regularnie. Dlatego też przy takich uchwałach, bez zbędnych komentarzy czy dyskusji, za każdym razem będę głosował przeciwko-i tak też zagłosowałem dzisiaj.

 

15.01.2015 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zabrze na lata 2015-2018. Uchwała ta nie była wcześniej prezentowana na Komisji Kultury i w jej treści radni wskazywali na wiele błędów i nieścisłości. Uchwała ta została skierowana do Komisji Kultury i nie będzie uchwalana podczas najbliższej Sesji.  

 

15.01.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Co przyniesie rok?<< Głos Zabrza 15.01.2015

>>Prezydenci apelują<< Głos Zabrza 15.01.2015

>>Czarna rozpacz<< Głos Zabrza 15.01.2015

>>Plusy ujemne… << Głos Zabrza 15.01.2015

>>Targowisko w budowie<< Nowiny Zabrzańskie 15.01.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

14.01.2015 Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Dzisiaj odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, której tematem była sytuacja w górnictwie i plany likwidacji kopalni Sośnica-Makoszowy. Omówione zostały działania samorządu w ostatnim czasie, a Rada Miasta jednogłośnie przyjęła apel Zabrzańskiego Samorządu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A.

 

13.01.2015 Zebranie zarządu i koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym między innymi omawiane były uchwały przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta. Podczas zebrania koła dyskutowano o sytuacji górnictwa.

 

08.01.2015 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Nie wszyscy na bruk… << Głos Zabrza 08.01.2015

>>Szklana pogoda<< Głos Zabrza 08.01.2015

>>Niebezpieczny remont<< Głos Zabrza 08.01.2015

>>Makoszowy do likwidacji! << Nowiny Zabrzańskie 08.01.2015

>>Inwestycje, oświata i pomoc społeczna na pierwszym planie<< Nowiny Zabrzańskie 08.01.2015

>>Długa lista życzeń<< Nowiny Zabrzańskie 08.01.2015

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

31.12.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Hala i meble<< Głos Zabrza 31.12.2014

>>Stagnacja czy rozwój?<< Głos Zabrza 31.12.2014

>>Agresywna presja<< Głos Zabrza 31.12.2014

>>Hałda ciągle śmierdzi i pyli! << Nowiny Zabrzańskie 24.12.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

30.12.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła projekt budżetu miasta oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015.

Uchwała budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazują kierunki rozwoju miasta, ale też prognozują skutki tych działań i spłaty zobowiązań miasta w kolejnych latach. Warto w tym momencie sięgnąć kilka lat wstecz i sprawdzić, czy te prognozy są prawidłowe. Okazuje się, że w 2011 roku, a więc na początku poprzedniej kadencji zakładane było, że rok 2013 będzie najgorszy, zadłużenie osiągnie 273 mln, co spowodowane będzie gospodarką wodno-ściekową etap II. Ale każdego kolejnego roku zadłużenie będzie już spadać, a wskaźniki będą się poprawiały. Na rok 2015 planowano wynik finansowy rzędu od 16 do 21 mln zł na plusie. Niestety, o ile do roku 2013 prognozy mniej więcej się sprawdzały, to rok 2014 okazał się katastrofalny dla przewidywań budżetowych. W roku 2014 zamiast dodatniego wyniku  budżetu planowanego jeszcze rok wcześniej osiągnęliśmy deficyt w wysokości 78 mln zł. Tym samym rok 2014 okazał się najgorszym w historii miasta. A co się stało z prognozami na rok 2015? Otóż jeszcze kilkanaście miesięcy temu planowano dodatni wynik budżetu na poziomie 10 mln zł, a obecnie mamy korektę do poziomu – 46 mln zł. Kwota długu, która przez wiele lat przewidywana była dla roku 2015 na poziomie 240 – 250 mln zł, nagle w czasie kończącego się roku urosła do wysokości 374 mln zł. Wieloletnie prognozy sprawdzające się przez wiele lat przestały się sprawdzać. Dochody bieżące wpływają w mniej więcej planowanych wysokościach, wydatki bieżące również utrzymują się mniej więcej na planowanych od lat wysokościach. Jedyne, co nagle przestało się zgadzać, to lawinowo rosnące zadłużenie i coraz gorszy wynik budżetu. W ciągu dwóch lat planowane zadłużenie na 2015 rok wzrosło o 115 mln zł do poziomu 374 mln zł, a planowany wynik budżetu spadł o 62 mln zł z 16 mln zł na plusie na 46 mln zł deficytu. Tym samym rok 2015 jeszcze się nie zaczął, a już wiadomo, iż będzie najgorszy w historii finansów miasta. I tak można powiedzieć, że tradycją powoli się staje, że każdy kolejny rok jest najgorszy w historii.

Czy tą drogą ma iść nasze miasto?

Proponowany budżet przewiduje dalsze zadłużenie pomimo tego, że Pani Prezydent nie umieściła w nim żadnych pieniędzy dla Górnika Zabrze. Oznacza to, że to jeszcze nie koniec zadłużania na rok 2015, bo wiemy w jakim stanie jest klub.

W projekcie budżetu nie umieszczono postulowanej od ośmiu lat budowy trzeciego domu dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży czy budowy ekranów akustycznych przy DK 88 w rejonie ulicy Kruczka pomimo kolejnych przedwyborczych obietnic dla mieszkańców Maciejowa.

Znalazło się natomiast 411 tyś zł na wykup miejsca pod reklamę na własnej hali sportowej.  Poza miastem Zabrze nie ma chyba drugiego tak głupiego właściciela nieruchomości, który oddałby swój obiekt komuś do użytku, by następnie wynajmować od niego za 400 tyś zł 12 m2 powierzchni reklamowej na tym obiekcie.  Szanowni Państwo, reklama na tej hali należy się miastu za darmo i płacenie za nią jest po prostu niegospodarnością, a środki przeznaczone na ten cel można było przeznaczyć np. na rozpoczęcie budowy hali sportowej dla szkoły mistrzostwa sportowego, na którą to budowę mieliśmy zapewnienie wsparcia finansowego ze środków ministerstwa sportu, zamiast tego płacimy rocznie kolejne 500 000 zł za wynajem sali od osoby prywatnej.

Miasto, które posiada 6 budynków Urzędu Miejskiego (Religi 1, Powstańców 3, Powstańców 5-7, Piastowska 11, Park Hutniczy 8, Wolności 286), nie ma środków na jedną docelową siedzibę Muzeum Miejskiego.

Przykłady można mnożyć, ale pokazują one tylko, że miasto nie powinno iść drogą wskazaną w uchwale budżetowej. Umieszczenie w budżecie miasta budżetu partycypacyjnego w wysokości 3 mln zł jest zadaniem jak najbardziej pożądanym. Niestety, nie jest dla mnie wystarczającym argumentem do głosowania za całymi przedstawionym projektami, dlatego też zagłosowałem, podobnie jak wszyscy radni Platformy Obywatelskiej, przeciwko projektowi budżetu na rok 2015 i przeciwko uchwale o WPFie na lata 2015-2028.

  

29.12.2014 Spotkanie przedsesyjne Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym spotkaniu radnych. Omówiono projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

 

 

22.12.2014 Świąteczne spotkanie koła PO

Odbyło się uroczyste zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Dziękuje członkom koła i zaproszonym gościom za przybycie. W uroczystej świątecznej atmosferze przy wigilijnym stole mieliśmy okazje do dyskusji, a także składania życzeń pomyślności na nowy nadchodzący rok.

 

20.12.2014 Spotkanie opłatkowe Rady Dzielnicy Maciejów

Dzisiaj odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Radę Dzielnicy Maciejów. Dziękuje za zaproszenie i perfekcyjną organizację tej uroczystości. To była prawdziwa przyjemność spotkać się z tak dużą grupą fantastycznych ludzi troszczących się o naszą dzielnicę i naszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych.

 

18.12.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Po politycznej burzy nowa Rada Miasta znów wybrała wiceprzewodniczących…<< Głos Zabrza 18.12.2014

>>Mikulczycka hałda. Błąd Urzędników<< Głos Zabrza 18.12.2014

>>Śmierdząca sprawa << Głos Zabrza 18.12.2014

>>Rada Miasta: wybrano przewodniczących komisji<< Nowiny Zabrzańskie 18.12.2014

>>Cierpią przez… słonecznik? << Nowiny Zabrzańskie 18.12.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.12.2014 Spotkanie radnych PO

Uczestniczyłem w przedsesyjnym spotkaniu radnych Platformy Obywatelskiej. Na spotkaniu omówiono projekty uchwał, przygotowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

11.12.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej Sesji przyjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze oraz powołania stałych komisji Rady Miasta.

Kontrowersję budziła zmiana uchwały budżetowej, przewidująca emisję jeszcze w roku 2014 dodatkowych obligacji na kwotę 18 mln zł. Jak się okazało, tylko w przeciągu ostatnich 3 miesięcy miasto musi wyemitować dodatkowe obligacje na kwotę 28 mln zł, żeby pokryć swoje wydatki. Żeby miasto pozostało wypłacalne i posiadało zdolność kredytową w ciągu ostatnich dwóch tygodni roku, musi pozyskać 18 mln zł. To kolejny przykład przesuwania braków w kasie miasta na kolejne lata, dlatego głosowałem przeciwko tej uchwale.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak ponowny wybór wiceprzewodniczących Rady. Jak już informowałem podczas sesji w dniu 1.12.2014 roku, „skuteczna” koalicja zaliczyła głosy nieważne na korzyść swoich przedstawicieli i tym sposobem niezgodnie z prawem wybrano na wiceprzewodniczących Rady Miasta panów Znyka, Jonecko i Borówkę. Radni Platformy Obywatelskiej wezwali Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa i stanowisko to podzielił także Wojewoda Śląski. Podczas dzisiejszej Sesji miało dojść do ponownego przeliczenia głosów oddanych w dniu 1.12.2014, z których wynikało, że Rada Miasta wybrała pana Rafała Marka na stanowisko wiceprzewodniczącego, a następnie miała zostać przeprowadzona dalsza procedura uzupełnienia składu prezydium. Rada Miasta przyznała, że wiceprzewodniczących wybrano niezgodnie z prawem i uchwała ta został uchylona. Niestety prawnik Pan Profesor Dolnicki przekonał „skuteczną” koalicję do nieprzeliczania ważnie oddanych głosów i zignorowania faktu wcześniejszego wyboru przez Radę jednego z wiceprzewodniczących. Tym samym wszystkie dalsze czynności stały się ponownie niezgodne z prawem. W związku z powyższym radni PO głosowali przeciwko takiemu rozwiązaniu, a ja zgłosiłem zdanie odrębne i skierowałem do Wojewody Śląskiego wniosek o stwierdzenie nieważności tej uchwały.

 

Szczegółowe prawne wyjaśnienie tej sytuacji publikuję poniżej i zachęcam do zapoznania się z nim. Skandaliczne jest to, że „skuteczna” koalicja po raz kolejny, pomimo wystarczającej ilości głosów, nie potrafiła w sposób prawidłowy i zgodny z prawem wybrać wiceprzewodniczących Rady Miasta. Zapewne sprawa ta ponownie wróci pod obrady Rady Miasta.

>>wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały<<

 

11.12.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Skandal w Radzie Miasta: wybierając wiceprzewodniczących prawdopodobnie zaliczono 13 nieważnych głosów! << Głos Zabrza 11.12.2014

>>Obligacje dla budżetu<< Nowiny Zabrzańskie 11.12.2014

>>Schodki z przeszkodami<< Głos Zabrza 11.12.2014

>>Duńczycy zbudują zakład przy Handlowej << Nowiny Zabrzańskie 11.12.2014

>>Racja po stronie miasta. Miasto wygrało w NSA… << Nowiny Zabrzańskie 11.12.2014

>>Agencja potwierdza – finanse Zabrza są stabilne << Nowiny Zabrzańskie 11.12.2014

>>Przetasowania w Radzie<< Nasze Zabrze Samorządowe 12.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.12.2014 Spotkanie przedsesyjne Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym spotkaniu radnych. Omówiono projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014, przewidująca wyemitowanie przez miasto kolejnych obligacji w wysokości 18 000 000 zł.

 

10.12.2014 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano bieżącą sytuację w Radzie Miasta oraz zbliżające się wybory członków poszczególnych komisji stałych.

 

04.12.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Spektakl samorządowy<< Głos Zabrza 04.12.2014

>>Rondo wciąż w budowie << Głos Zabrza 04.12.2014

>>DTŚ już w naprawie << Głos Zabrza 04.12.2014

>>Zmienne głosy << Głos Zabrza 04.12.2014

>>Rada Miasta rozpoczęła nową kadencję << Nowiny Zabrzańskie 04.12.2014

>>Opłata za śmieci pozostanie bez zmian<< Nowiny Zabrzańskie 04.12.2014

>>Koniec Gazobudowy<< Nowiny Zabrzańskie 04.12.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

01.12.2014 I Sesja Rady Miasta

Dzisiaj odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2014-2018. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, a także złożyli ślubowania, następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczącym został Pan Marian Czochara.

Rada Miasta przystąpiła także do wyboru swoich wiceprzewodniczących. Niestety wielu radnych oddało podczas tego głosowania głosy nieważne pozostawiając puste kratki „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się” przy jednym z kandydatów na to stanowisko. Komisja skrutacyjna niezgodnie ze statutem uznała te głosy za ważne. Tym sposobem wynik wyborów został wypaczony. Zaznaczyć należy, że nie mam najmniejszej wątpliwości, że koalicja radnych Skutecznych, PiSu i SLD ma wystarczająco dużo głosów na sali sesyjnej, aby wiceprzewodniczącymi zostali Panowie Znyk, Jonecko i Borówka, niemniej jednak nie może się to odbywać przy pomocy niezgodnego z prawem liczenia głosów. Jeśli „Skuteczni” radni nie potrafili zagłosować zgodnie z regulaminem umieszczonym w statucie miasta, należało ponownie wytłumaczyć im zasady głosowania i przeprowadzić ponowne głosowanie, a nie „udawać”, że głosy nieważne są prawidłowe. Mając na uwadze powyższe radni Platformy Obywatelskiej wezwali Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa. Szczegółowe prawne wyjaśnienie tej sytuacji publikuje poniżej i zachęcam do zapoznania się z nim. Przykre jest tylko to, że „skuteczna” koalicja pomimo wystarczającej ilości głosów nie potrafiła już na pierwszej sesji w sposób prawidłowy i zgodny z prawem wybrać wiceprzewodniczących Rady Miasta. Nie wróży to dobrze na przyszłość.

>>wezwanie Rady Miasta do usunięcia naruszenia prawa<<

 

27.11.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Niezastąpiony Czochara?<< Głos Zabrza 27.11.2014

>>Utajniane wyniki<< Głos Zabrza 27.11.2014

>>Zastępcy w wyborach<< Głos Zabrza 27.11.2014

>>Kopalnia za złotówkę?<< Nowiny Zabrzańskie 27.11.2014

>>Wybory w liczbach<< Nowiny Zabrzańskie 27.11.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

20.11.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wojna na meble<< Głos Zabrza 20.11.2014

>>Wyniki elekcji do Rady Miasta Zabrze<< Głos Zabrza 20.11.2014

>>Dominatorka << Głos Zabrza 20.11.2014

>>Zabytek z wizytówką i oświetlony<< Głos Zabrza 20.11.2014

>>Radość Skutecznych, łzy lewicy<< Nowiny Zabrzańskie 20.11.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.11.2014 Wyniki wyborów samorządowych

Szanowni Państwo

Są już znane oficjalne wyniki wyborcze kandydatów startujących do Rady Miasta Zabrze, dlatego też chciałbym jeszcze raz podziękować Państwu za udzielone mi poparcie. Moja wdzięczność jest tym większa, że już po raz trzeci będę Państwa reprezentował w Radzie Miasta i za każdym razem więcej osób popierało moją kandydaturę.  W tym roku pomimo zmian w granicach okręgów wyborczych powodujących, że okręg 2, z którego startowałem, znacząco został zmniejszony i stał się najmniejszym pod względem ludności okręgiem wyborczym Zabrza, a także pomimo dużo mniejszej frekwencji wyborczej, osiągnąłem kolejny raz większą ilość głosów. Dziękuje wszystkim osobom, które wspierały mnie podczas kampanii wyborczej, a także mieszkańcom, którzy otworzyli mi drzwi podczas kampanii „od drzwi do drzwi”. Niestety nie udało mi się do wszystkich Państwa dotrzeć  i porozmawiać osobiście o naszym mieście, ale zawsze staram się być dla Państwa dostępny osobiście, a także poprzez facebooka, email, telefon, a na mój mojej stronie internetowej www.urbanczyk.pl staram się publikować wszystkie istotne informacje z bieżącej pracy Rady Miasta.

 

Poniżej przedstawiam wyniki wyborcze 25 radnych wybranych w niedzielnych wyborach samorządowych (w nawiasach umieściłem wyniki tych osób z 2010 roku) – lista sortowana według ilości uzyskanych głosów:

1.   OLICHWER Tomasz 1072 (1558) PO

2.   MAŃKA-SZULIK Małgorzata 1012 (2238) KW MMS

3.   CHRZĘSTEK-BAR Łucja 930 (726) KW MMS

4.   URBAŃCZYK Łukasz 903 (807) PO

5.   WALERJAŃSKI Dariusz 873 (510) KW MMS

6.   POTYKA Urszula 726 (847) PO

7.   MAREK Rafał 707 (1064) PO

8.   BORÓWKA Borys 706 (687) PiS

9.   JONECKO Krystian 662 (746) KW MMS

10. LEWANDOWSKI Krzysztof  639 (1345) KW MMS

11. JUROSZEK Przemysław 585 (781) PO

12. ZNYK Bogusław 542 (477) PiS

13. CZOCHARA Marian 528 (1100) KW MMS

14. DĄBROWSKI Jan 517 (456) PiS

15. ILEWSKI Adam 497 (--) PiS

16. SARAD Brygida 432 (432) PO

17. WIENCHOR Joachim 419 (636) KW MMS      

18. BIENIEK Janusz 417 (--) KW MMS

19. TRZEŚNIEWSKI Damian 381 (237) KW MMS

20. KOWALCZYK Czesława 370 (327)KW MMS

21. PARTUŚ Krzysztof 363 (675) KW MMS

22. CIEŚLA Alojzy 347 (--) SLD

23. OLEJNICZAK Grzegorz 339 (--) PO

24. ADACH Elżbieta 332 (614) KW MMS

25. DYNAK Mirosław 269 (--) PiS   

 

W przypadku zrzeczenia się mandatu przez Panią Szulik lub Pana Lewandowskiego mandaty obejmą:

STRZODA Antoni 327 (--) KW MMS

PACH Łukasz 238 (397) KW MMS

 

16.11.2014 Wybory Samorządowe

 

 

14.11.2014 Kosztowny kaprys prezydent Zabrza. Popełniła przestępstwo?

Meble do gabinetów prezydenckich (prezydenci potrzebują 12 pomieszczeń w budynku przy ul. Religi 1) kosztowały ponad 849 000 zł

http://wiadomosci.onet.pl/slask/kosztowny-kaprys-prezydent-zabrza-popelnila-przestepstwo/fkh3p

>>artykuł Onet z dnia 14.11.2014 - „Kosztowny kaprys prezydent Zabrza. Popełniła przestępstwo?” w formie jpg<<

>>faktura za meble<<

>>zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa<<

 

Budżet Partycypacyjny

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem omawiającym problematykę budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Autorem tego opracowania jest Pan Senator Andrzej Misiołek.

>>Budżet Partycypacyjny<<

 

13.11.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Z czego zapamiętamy radnych miejskich kończącej się kadencji?<< Głos Zabrza 13.11.2014

>>Mizerne Zabrze. Ranking jakości miejskiego życia<< Głos Zabrza 13.11.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

06.11.2014 Sesja Rady Miasta

Dzisiaj odbywała się ostatnia sesja Rady Miasta kadencji 2010-2014. Rada Miasta przyjęła między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, ogłoszenia jednolitego tekstu statutu miasta oraz przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Biskupic i Mikulczyc. Rada Miasta określiła także wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2015. Stawki te pozostały na dotychczasowym poziomie.

Rada Miasta przyjęła także dokument pt. „ Polityka Rowerowa Miasta Zabrze” opisujący zadania i cele zmierzające do popularyzacji ruchu rowerowego jako ekologicznego środka transportu, skrócenia czasu przemieszczania po mieście, poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia transportu samochodowego w mieście.

Na mój wniosek Rada Miasta przyjęła także uchwałę w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pisałem o tym projekcie uchwały poniżej w sprawozdaniu z komisji Rady Miasta. Uchwała została uzupełniona o zapisy wnioskowane przeze mnie podczas komisji rady.

 

06.11.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Sądowa batalia<< Głos Zabrza 06.11.2014

>>Tam oskarżony, tu świadek<< Głos Zabrza 06.11.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

04.11.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonania co najmniej raz w czasie kadencji oceny aktualności studium i planów miejscowych. Ponieważ Prezydent Miasta nie przedstawił stosownego projektu uchwały został on wprowadzony do porządku obrad na mój wniosek. Jednak podczas przygotowywania projektu uchwały usunięto z projektu uchwały zapisy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza obszar „C”, co było niezgodne z  prawem. Ustawa jasno precyzuje, że należy dokonać oceny wszystkich obowiązujących dokumentów planistycznych pod kątem ich aktualności. Na mój wniosek dopisano brakujący plan miejscowy do treści uchwały. Zapisano także, że do czasu prawomocnego wyroku sądu odstępuje się od oceny aktualności tego planu.

 

04.11.2014 Konferencja znakowanie zabytków

Jako Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej miałem dzisiaj przyjemność odsłonięcia razem z Panią Prezydent Grażyną Dziedzic pierwszych tablic znakujących zabytki Rudy Śląskiej. W najbliższym czasie na najważniejszych obiektach miasta zamontujemy 100 takich tablic, a są na nich umieszczone informacje w języku polskim, angielskim i niemieckim. To dopiero pierwszy etap prowadzonego przeze mnie projektu znakowania zabytków i popularyzacji wiedzy o zabytkach (foto galeria Dziennika Zachodniego)

 

 

 

 

01.11.2014 Kwesta na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Na cmentarzach Zabrza w ten świąteczny dzień odbyła się kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się czynnie do tej akcji, oraz tym, którzy wsparli Towarzystwo swoimi datkami, a szczególnie tym, którzy wrzucili swoje datki do skarbonki, z którą ja kwestowałem.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Zabrzańskie
ul. Wolności 241 oficyna , 41-800 Zabrze
Tel/fax: prefiks 32 630-11-20
KRS 0000321492
REGON 241121004, NIP: 648-22-72-093
ING Bank Śląski O/Świętochłowice
Nr 55105013731000002267758759

 

W imieniu wszystkich potrzebujących, korzystających z działalności Towarzystwa im. św. Brata Alberta dziękuje za wsparcie.

 

28.10.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem prasowym. W gazecie „Tydzień - Zabrze” nr 93 opublikowany został wywiad z senatorem Andrzejem Misiołkiem poświęcony w dużej części Zabrzu. Warto przeczytać:

>>Złożyłem zawiadomienie. Spraw jest 17<<

 

27.10.2014 Spotkanie mieszkańców Maciejowa z władzami

Podczas dzisiejszego spotkania mieszkańców Maciejowa z władzami miasta mieszkańcy Pytali miedzy innymi Panią Prezydent dlaczego negatywnie rozpatrzyła wnioski kilkuset mieszkańców do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maciejowa o wykreślenie z planu planowanego połączenia drogowego pomiędzy ulicami ks. Madei i ul. Srebrną. To chyb jedyny taki wniosek kiedy mieszkańcy chcą ograniczenia wydatków publicznych i rezygnacji z inwestycji miejskiej, a Prezydent miasta odrzuca tą propozycję, po czym na spotkaniu twierdzi, że pomimo tego że podpisał pismo to musi się dopiero ze sprawą zapoznać. Zbliżające się wybory sprawiają, że Pani prezydent zainteresuje się jednak wnioskiem obywateli? Oczywiście zainteresowanie z pewnością skończy się w dniu wyborów. Obym się mylił choć raz …

 

23.10.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Bezstronny nadzór budowlany?<< Głos Zabrza 23.10.2014

>>Nikt nie będzie mną kierował<< Głos Zabrza 23.10.2014

>>Mieszkańcy się doczekają<< Głos Zabrza 23.10.2014

>>Uzbroją strefę<< Głos Zabrza 23.10.2014

>>”Postęp” jednak wybrał Gliwice<< Nowiny Zabrzańskie 23.10.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

23.10.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji Budżetu i Inwestycji. Analizowane było wykonanie budżetu miasta za pierwsze półrocze 2014 roku. Natomiast komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wizytowała ogrzewalnię dla bezdomnych.

 

16.10.2014 Zebranie koła oraz zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu oraz zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Głównym tematem tego zebrania był wybór nowego skarbnika koła. Naszym skarbnikiem została Pani Mariola Olichwer – serdecznie gratulacje i podziękowania za podjęcie się tej odpowiedzialnej pracy.

 

16.10.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Windą po władze<< Głos Zabrza 16.10.2014

>>Było 40 milionów długu<< Głos Zabrza 16.10.2014

>>Internet dla wybrańców<< Głos Zabrza 16.10.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

13.10.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 14 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze oraz przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020. Przyjęto także uchwałę w sprawie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.

Na w wniosek radny Platformy Obywatelskiej w porządku obrad znalazła się dyskusja na temat sytuacji klubu „Górnik Zabrze” S.S.A. Niestety jak zwykle Pani Prezydent postanowiła zażartować sobie z bardzo poważnych spraw. Na dyskusje o sytuacji klubu nie przyszedł bowiem żaden przedstawiciel klubu. Miasto posiada większościowy udział w tej spółce tymczasem Pani Prezydent udawała, że nie potrafi odpowiedzieć na pytania radnych zasłaniając się nieobecnością przedstawicieli zarządu klubu. Podczas sesji radnych „zabawiał” nowy pełnomocnik prezydenta miasta. Omawiał sytuację polskiej piłki nożnej w kontekście klubów europejskich. Wykład niestety nie miał nic wspólnego z bieżącą sytuacją naszego klubu. Nie udało się odpowiedzieć na pytania jak zwiększyć przychody i obniżyć koszty działania klubu, skąd wziąć pieniądze na kolejne wypłaty. Pani prezydent nie potrafi zresztą odpowiedzieć już od ponad miesiąca na pytanie skąd klub wziął pieniądze na sierpniową wypłatę. Pani Prezydent, która ma obowiązek nadzorowania spółek miejskich nie potrafi odpowiedzieć czy spółki nadzorowane przez nią udzieliły klubowi pożyczek na wypłatę. Tak wygląda przejrzystość finansów publicznych w Zabrzu, tak wygląda nadzór Pani Prezydent nad publicznymi środkami…

 

09.10.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Remont bez końca<< Głos Zabrza 09.10.2014

>>Ile nas kosztują urzędnicy<< Głos Zabrza 09.10.2014

>>Meczu nie pamięta<< Głos Zabrza 09.10.2014

>>Nie wszystko na raz<< Głos Zabrza 09.10.2014

>>Ekoberga wciąż pracuje na hałdzie<< Nowiny Zabrzańskie 09.10.2014

>>Dwa lata budowy kanalizacji. Czy to nie za długo?<< Nowiny Zabrzańskie 09.10.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

09.10.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

 

02.10.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ile kosztuje dyrektor?<< Głos Zabrza 02.10.2014

>>Chcecie zlecenie? dawajcie etaty!<< Głos Zabrza 02.10.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.09.2014 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej. Omawiane były kwestie prowadzonej kampanii wyborczej.

 

25.09.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Na dwa fronty<< Głos Zabrza 25.09.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

18.09.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którego tematem była miejska polityka mieszkaniowa w latach 2011-2014 oraz na lata następne. Okazało się, że miasto nie wypłaca w pełnej wysokości odszkodowań za lokale socjalne właścicielom lokalów mieszkalnych gdyż „miasta na to nie stać”. W roku 2013 nie wypłacono około 1 mln złotych, nie wypłacono także wszystkich środków wspólnotom mieszkaniowym. Podobnie będzie w 2014 roku. Oczywiście zarządcy nieruchomości nie chcąc „wojny” z miastem zgadzają się na opóźnienia w płatnościach, ale z roku na rok kwota będzie narastać. Dopytywałem się jak to jest możliwe, że miasto które w oficjalnych komunikatach prasowych posiada wspaniałą sytuację finansowo kredytową nie potrafi uregulować na czas swoich zobowiązań, ale usłyszałem jedynie, że są to wydatki bieżące, których uregulowanie spowodowało by obniżenie rattingów miasta dlatego lepiej nie płacić!!! Ile jeszcze takich niespodzianek skrywają finanse miasta? Miasto, które nie potrafi zapłacić swoich rachunków jak dla mnie jest po prostu bankrutem.

 

Natomiast posiedzenie komisji Budżetu i Inwestycji poświęcone było realizacji projektów teleinformatycznych w mieście zrealizowanych w latach 2010-2014 z uwzględnieniem programu e-Zabrze.

 

18.09.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Postęp się wyprowadza?<< Głos Zabrza 18.09.2014

>>Za, a nawet przeciw<< Głos Zabrza 18.09.2014

>>Ratunku toniemy<< Nowiny Zabrzańskie 18.09.2014

>>Miasto wyemituje obligacje<< Nowiny Zabrzańskie 18.09.2014

>>Hauda w Mikulczycach wciąż dokucza mieszkańcom<< Nowiny Zabrzańskie 18.09.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

16.09.2014 Zebranie kandydatów do Rady Miasta

Odbyło się zebranie kandydatów do Rady Miasta z list Platformy Obywatelskiej. Cieszę się, że tak wielu fantastycznych ludzi będzie tworzyło naszą drużynę. Już niedługo wybory, zaczynamy kampanie wyborczą J

 

15.09.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, wprowadzenia zmian do statutów rad dzielnicowych. Utworzono także zamknięte obwody do głosowania, a także przyjęto Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia emisji obligacji. 17 marca 2014 roku zwiększono dochody budżetowe o 10 mln złotych ze sprzedaży nieruchomości. Już podczas tej sesji zwracałem uwagę, że chodziło o fikcyjne zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie ich, akurat wtedy, na Górnika Zabrze. Było to czyste działanie księgowe. Tymczasem minęło kilka miesięcy i dziś trzeba zwiększać przychody, emitując obligacje na kwotę 22 mln zł, rolując zadłużenie, bowiem wykup obligacji przewidziano za 9 i 10 lat. Czyli po prostu przesuwa się braki w kasie miasta na kolejne lata.

 

Podczas dyskusji na temat zmian w budżecie miasta zwróciłem także uwagę, że komisja Zdrowia do której należę już 6 lat temu uchwaliła i wielokrotnie ponawiała swój wniosek, aby oprócz mieszkań „rodzinkowych” na terenie miasta wybudować 3 domy dla wychowanków centrum wsparcia kryzysowego dzieci i młodzieży. Ostatecznie zostały wybudowane tylko dwa domy, a do budowy trzeciego nigdy nie przystąpiono. Budowa jednego domu to koszt ok. 600 tysięcy złotych. Oczywiście trzeba jeszcze utrzymać dzieci i ich opiekuna. Ale obecnie wydaje się na utrzymanie ponad 40 dzieci poza terenem miasta 2,6 miliona złotych w skali roku. Tak naprawdę dużo więcej niż gdyby to zrobić na miejscu, a co więcej dałoby się zatrudnienie osobom z Zabrza, które mogłyby w tych domach pracować. W takim domu mieściłoby się kilkanaście dzieci, a dodatkowo dzieci te miałyby zdecydowanie bliżej do swoich krewnych co też ma duże znaczenie.

 

11.09.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł emisji obligacji na kwotę 22 mln złotych.

 

11.09.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ukryta dotacja?<< Głos Zabrza 11.09.2014

>>Praca wre!<< Głos Zabrza 11.09.2014

>>Bez rachunku i tylko raz<< Głos Zabrza 11.09.2014

>>Wodny Świat utonie w długach? << Nowiny Zabrzańskie 11.09.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.09.2014 Zebranie Rady Dzielnicy Kotarbińskiego

Zostałem zaproszony na obrady Rady Dzielnicy Kotarbińskiego. Dyskutowaliśmy o problemach dzielnicy zgłaszanych przez mieszkańców. Wyjaśniałem w jaki sposób powstaje budżet miasta i jaka jest procedura jego uchwalania, a także dlaczego pewne wnioski nie zostały w nim umieszczone i jak można to zmienić.

Przypominam, że budżet tworzy Prezydent Miasta wraz z własnymi współpracownikami i urzędnikami. Tak przygotowany projekt budżet do 15 listopada przekazywany jest radnym. Radni mają prawo wnosić zbilansowane poprawki, to znaczy, że musza wskazać komu zabrać fundusze i na co je przeznaczyć. Takie wnioski podczas głosowania musi poprzeć większość radnych. Obecnie klub pro prezydenckich radnych dysponuje większością w Radzie Miasta, dlatego wnioski innych radnych nie uzyskiwały poparcia. Tym sposobem tak naprawdę jedyną osobą mogącą umieścić jakieś zadanie w budżecie jest Pani Prezydent, a na spotkaniach z mieszkańcami na niewygodne pytania „dlaczego nie ma tego zadania w budżecie?” odpowiada, że „Radni uchwalają budżet”. Niby prawda, szkoda tylko, że Rada jest kontrolowana przez Panią Szulik.

 

08.09.2014 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

06.09.2014 Festyn na Orliku w Maciejowie

W dniu dzisiejszym na Orliku w Maciejowie odbył się festyn rodzinny oraz turniej piłki nożnej organizowany przez Radę Dzielnicy Maciejów. Składam serdeczne podziękowania organizatorom tego turnieju, oraz gratulacje dla uczestników i zwycięzców.

 

04.09.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wykupią pohutnicze<< Głos Zabrza 04.09.2014

>>Pod patronatem prezydentowej<< Głos Zabrza 04.09.2014

>>Wykupią pohutnicze mieszkania…<< Nowiny Zabrzańskie 04.09.2014

>>Kolejne mieszkania zostaną sprzedane razem z lokatorami? << Nowiny Zabrzańskie 04.09.2014

>>Zbudujcie nam boisko<< Nowiny Zabrzańskie 04.09.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

29.08.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, nadania nazwy Drogowej Trasie Średnicowej oraz zmiany uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego postać prof. Zbigniewa Religi.

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały budżetowej zawierający między innymi propozycję wykupu od prywatnego właściciela mieszkań należących kiedyś do Huty Zabrze. Radni PO złożyli wniosek o zapewnienie w wykupionych mieszkaniach czynszów w wysokości identycznej jak w pozostałym zasobie mieszkaniowym gminy. Obecnie obowiązująca stawka czynszu wynosi 5,9 zł/m2. Obecnie lokatorzy mieszkań przeznaczonych do wykupu płacą 8,5 zł/m2, a po wykupie będą płacić czynsze w zależności od budynku pomiędzy 6,63 zł/m2 a 7,84zł/m2. Radni PO podkreślili, że wykup pojedynczych mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych z ekonomicznego punktu widzenia nie ma żadnego uzasadnienia, a jedynym powodem takiego postępowania mogą być względy społeczne. Mając na uwadze powyższe, jeżeli jest to działanie jedynie społeczne należy zapewnić mieszkańcom tych zasobów identyczne czynsze jak w całym mieście. Najlepiej obrazuje to przykład średniego mieszkania np. 65 m2 obecnie czynsz w takim mieszkaniu wynosi 552,5 zł, proponowany przez Panią Prezydent czynsz na ul. Gdańskiej wyniesie 509,6 zł (42 zł mniej), a czynsz w mieście za takie samo mieszkanie wyniesie 383,5 zł (169 zł mniej niż obecnie). Co oznacza, że pomimo wydania przez Miasto ponad 15 mln zł (z podatków wszystkich obywateli) mieszkańcy tych zasobów i tak będą obywatelami 2 kategorii zmuszonymi do płacenia znacznie wyższych czynszów.  Radni PO nie zgadzają się na taką „pozorowaną dobroć miasta” polegającą na wykupie przez miasto mieszkań i jednoczesnym pozostawieniu mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. W naszym odczuciu jeśli decydujemy się na działanie społeczne i przejęcie kolejnych 124 mieszkań, mieszkańcy tych zasobów powinni być traktowani na równi z innymi obywatelami miasta, dlatego też kiedy Prezydent Miasta odrzucił nasze postulaty wstrzymaliśmy się od głosu podczas przyjmowania tego projektu uchwały w pierwotnym jego brzmieniu.

 

28.08.2014 Komisja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którego tematem były zamierzenia i plany inwestycyjne na rok 2015 w sferze zdrowia o polityki społecznej. Dyskutowano także o realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2011 - 2014 w sferze zdrowia i polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia MOPR i PUP do nowych siedzib. Podczas obrad przedstawiono między innymi obecną sytuację szpitala miejskiego oraz toczącej się budowy centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Dyskutowano także o potrzebach szpitala na dalsze lata.

 

28.08.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Czy Górnik utonie?<< Głos Zabrza 28.08.2014

>>Grzęzawisko<< Głos Zabrza 28.08.2014

>>Miliony na rekultywacje<< Głos Zabrza 28.08.2014

>>Prezydent z absolutorium<< Nasze Zabrze 08.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

27.08.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały budżetowej, w której zapisano spłatę zobowiązań, wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze (etap II). Sprawa ta była już podnoszona na komisjach Rady Miasta w lipcu i ściągnięta z porządku obrad z uwagi na brak podstawowej wiedzy służb Pani Prezydent o planowanym przedsięwzięciu. Radni prosili o dostarczenie dokumentacji określającej lokalizacje mieszkań, wielkość zasobu, cenę wykupu, ilość mieszkań w poszczególnych budynkach, które już zostały wykupione przez osoby prywatne, strukturę własności nieruchomości oraz informacje czy wspólnoty mieszkaniowe obejmują pojedyncze budynki czy kilka budynków jednocześnie. Niestety przez cały miesiąc dokumenty te nie zostały dostarczone radnym, a przekazano je dopiero na godzinę przed komisją. Podczas obrad zwróciłem uwagę na zbyt wysokie planowane czynsze w zasobie przygotowywanym do przejęcia przez miasto.

 

21.08.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Rażąco naruszył prawo …<< Głos Zabrza 21.08.2014

>>(Nie)kandydat z tablicy<< Głos Zabrza 21.08.2014

>>Gorące show w … błocie<< Głos Zabrza 21.08.2014

>>Rycerze w Kochłowicach<< Głos Zabrza 21.08.2014

>>Chcą działać! A decyzji wciąż brak…<< Nowiny Zabrzańskie 21.08.2014

>>Budowa stadionu: jeden przetarg unieważniony<< Nowiny Zabrzańskie 21.08.2014

>>Lokatorzy walczą o godne życie<< Nowiny Zabrzańskie 21.08.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

14.08.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ciepło - zimno<< Głos Zabrza 14.08.2014

>>Droga wolna<< Głos Zabrza 14.08.2014

>>Stadion - reaktywacja<< Nowiny Zabrzańskie 14.08.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

07.08.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Tor z przeszkodami<< Głos Zabrza 07.08.2014

>>Woda wszędzie<< Głos Zabrza 07.08.2014

>>Większość ma racje?<< Głos Zabrza 07.08.2014

>>Pieniądze na halę<< Głos Zabrza 07.08.2014

>>Sprzedadzą akcje Mostostalu, wybudują halę tenisową<< Nowiny Zabrzańskie 07.08.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

31.07.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Gorący fotel<< Głos Zabrza 31.07.2014

>>Oświadczenie PO w sprawie Górnika Zabrze<< Głos Zabrza 31.07.2014

>>Trzystu na bruk<< Głos Zabrza 31.07.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.07.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Nowe obligacje, nowy wykonawca<< Głos Zabrza 24.07.2014

>>Rewolucja na targowisku<< Głos Zabrza 24.07.2014

>>Wręczył kopertę<< Głos Zabrza 24.07.2014

>>Są pieniądze, ruszają prace na stadionie<< Nowiny Zabrzańskie 24.07.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.07.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Teraz Olichwer<< Głos Zabrza 17.07.2014

>>Zgoda tymczasowa<< Głos Zabrza 17.07.2014

>>Z beczkami w tle<< Głos Zabrza 17.07.2014

>>Obywatele wydadzą 3 mln złotych<< Nowiny Zabrzańskie 17.07.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.07.2014 Zebranie koła oraz zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu oraz zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Głównym tematem tego zebrania było zatwierdzenie kandydata na prezydenta Zabrza, kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego oraz list kandydatów do Rady Miasta.

Kiedy pół roku temu przewodniczącym lokalnych struktur został senator Andrzej Misiołek, stał się on jednocześnie naturalnym kandydatem na prezydenta miasta. Niestety uwarunkowania ogólnopolskie sprawiły, że zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej wykluczył możliwość startowania w wyborach samorządowych senatorów naszej partii. Dlatego też przewodniczący zarządu po dokonaniu konsultacji z członkami zarządu oraz potencjalnymi kandydatami zarekomendował członkom koła kandydaturę pana Tomasza Olichwera na prezydenta Zabrza - kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie. Ponadto zebranie koła zarekomendowało pana Mariusza Wala na kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego. Zatwierdzono też wstępne listy kandydatów do Rady Miasta.

 

Wszystkim kandydatom, a szczególnie kandydatowi na prezydenta Zabrza Tomaszowi Olichwerowi, życzę uzyskania wspaniałych wyników wyborczych, dużego poparcia społecznego, a po wyborach możliwości przyczynienia się do szybkiego rozwoju Zabrza i poprawy jakości życia mieszkańców.

 

10.07.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wstęp tylko w kaskach<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Raport końcowy<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Karpie dzielnicowe…<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Sami swoi<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Gra w kolory<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Sprawdzają i poprawiają<< Głos Zabrza 10.07.2014

>>Będzie strajk w Gazobudowie?<< Nowiny Zabrzańskie 10.07.2014

>>Odliczanie do otwarcia Drogowej Trasy Średnicowej<< Nowiny Zabrzańskie 10.07.2014

>>Rusza przebudowa targowiska<< Nowiny Zabrzańskie 10.07.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

08.07.2014 Komisja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którego tematem były działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Przedstawione zostały między innymi: sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w roku 2013, zmiany na rynku pracy w latach 2010-2014 oraz projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w latach 2010 – 2014.

 

07.07.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 29 uchwał. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze oraz nowych statutów rad dzielnic.

Z uchwał budżetowych podczas sesji Prezydent Miasta wycofała zapisy dotyczące zakupu kolejnej grupy tzw. mieszkań pokutniczych. Zapisy te budziły duże kontrowersje podczas komisji przedsesyjnych, o czym pisałem poniżej. Prezydent Miasta zobowiązała się do dostarczenia radnym wnioskowanej dokumentacji w tym zakresie.

Natomiast podczas uchwalania nowych statutów rad dzielnic radny Jerzy Wereta złożył wniosek o dopisanie do projektu uchwał 5% progu wyborczego, poniżej którego dana rada dzielnicy nie byłaby w ogóle powoływana. Propozycja ta była o tyle kontrowersyjna, że prace nad statutami trwały kilka miesięcy i były szeroko konsultowane. Podczas tych prac tego typu zapisy nie pojawiły się i wprowadzenie ich w takim trybie odebrałoby prawo stronie społecznej do wypowiedzenia się w tym temacie. Na szczęście wniosek ten nie uzyskał akceptacji Rady i statuty rad dzielnic przyjęto w pierwotnie przedstawionej treści.

Ponadto Rada Miasta po raz kolejny wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych. Sprzedaż mieszkania zakupionego od miasta z 80% bonifikatą przed upływem 5 lat wiąże się z koniecznością zwrotu bonifikaty. Zabrze jest jedynym miastem na Śląsku, a może i nawet w Polsce, w którym zezwala się osobom sprzedającym takie lokale na niezwracanie kwoty bonifikaty. Jednym słowem, miasto zamiast sprzedać samemu lokal za 100% ceny, sprzedaje go za 20% i pozwala, aby pozostała kwota była zyskiem nabywcy. Pisałem o tym wielokrotnie. Tym razem miasto straciło około 300 000 zł. Za te pieniądze można by było zbudować np. nowy plac zabaw czy wyremontować jakiś miejski budynek.  Jak zwykle przy tego typu uchwałach głosowałem przeciwko, nie zgadzając się na niegospodarność władz miasta.

Rada Miasta wyraziła także zgodę na wydzierżawienie bez przetargu spółce Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. do dnia 31.12.2025 r. nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. To już kolejna tego typu sytuacja. Kardio-Med Silesia  dysponuje już miejską działką przy ul. Henryka Jordana o powierzchni ponad 17 000 m2, dysponowała także działką przy ul. Cieszyńskiej i Dąbrowskiego. Nowa lokalizacja ma zostać zabudowana budynkiem Śląskiego Parku Technologii Medycznych. Miasto i miejska spółka poręczyły także kredyty bankowe na realizację tej inwestycji, o czym pisałem już wielokrotnie.

 

03.07.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały budżetowej, w której zapisano spłatę zobowiązań, wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze (etap II) – kwota 236.312 zł. Jak się okazało, przyjęcie tego niepozornego zapisu skutkowałoby wydatkiem 15 400 000 zł w ciągu najbliższych 8 lat.

Radni wcześniej nie zostali poinformowani o planie wykupu kolejnych mieszkań, nie przedstawiono żadnych założeń finansowych tej operacji, nie jest pewne nawet, które mieszkania i w których budynkach zostaną wykupione. Podobno miałoby zostać wykupionych około 125 mieszkań, ale co najciekawsze - nie będą to całe budynki, którymi miasto mogłoby zarządzać według własnego uznania, ale będą to lokale we wspólnotach mieszkaniowych. Podczas komisji nikt nie był wstanie udzielić informacji, ile mieszkań w poszczególnych budynkach jest już wykupionych, jaka jest struktura własności nieruchomości, czy wspólnoty obejmują pojedyncze budynki czy kilka budynków jednocześnie. Te informacje są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia tej kwestii. Miasto nie jest deweloperem czy handlarzem nieruchomościami, nie powinno ingerować w prywatną własność i wykupywać lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Wygląda to trochę tak, jakby prywatny właściciel zrobił już „swój biznes” i sprzedał te mieszkania, na które byli chętni, a w chwili obecnej, kiedy istnieje możliwość prawidłowego samostanowienia wspólnoty mieszkaniowej i zmuszenia właściciela do poszczególnych prac, sprzedaje on kłopotliwe, mogące przynosić straty i obciążenia mieszkania miastu. A miasto, nie posiadając gruntownej wiedzy w tym temacie, dokonuje zakupu być może nawet przepłacając za te nieruchomości.

Radni podczas komisji wnioskowali o przekazanie pełnej dokumentacji w tym temacie, skierowanie sprawy na komisje branżowe oraz wydzielenie tej kwestii z uchwały budżetowej i Wieloletniego Prognozy Finansowej do osobnych dokumentów tak, aby w sposób świadomy można było podjąć decyzje w tym temacie.

 

03.07.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Prezydent RP docenił Zabrze<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Powódź kolejowa<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Matematyką pogrążeni<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Dyrektor DMiT ujawnia swój zarobek<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Zabawa w ciuciubabkę<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Ikea: pierwszy podpis<< Głos Zabrza 03.07.2014

>>Caritas nie dostanie pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia<< Nowiny Zabrzańskie 26.06.2014

>>Słaby wynik maturzystów<< Nowiny Zabrzańskie 26.06.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

01.07.2014 Komisja Rady Miasta – budowa stadionu

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji poświęcone budowie stadionu. Okazało się, że w dalszym ciągu nie ma zapewnionego finansowania tej inwestycji. Nie rozstrzygnięto też żadnych przetargów. Spółka nie posiada także harmonogramu ogłaszania kolejnych postępowań. Ponadto Spółka Stadion nie posiada nawet wszystkich niezbędnych pozwoleń na realizację tej inwestycji. Brakuje bowiem pozwolenia w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym na nowoprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej, biegnący w kierunku Sośnicy oraz pozwolenia na aktualizację planu zagospodarowania terenu z placem dla kibiców przyjezdnych.

Biorąc pod uwagę, że budowa stadionu miała zostać zakończona 15 miesięcy temu, a do tej pory Spółka nie uzyskała nawet wszystkich wymaganych prawem pozwoleń można uznać, że sposób prowadzenia tej inwestycji jest na żenująco niskim poziomie.

 

Ponadto podczas komisji dyskutowano o sali gimnastycznej „Iskry” przy ul. Wolności 392. Przypomnę, że miasto płaci czynsz w rocznej wysokości połowy wartości nieruchomości. W tym momencie miasto zapłaciło prywatnej osobie więcej czynszu niż wart jest budynek, a nie doprowadziło do jego wykupienia. Nie przystąpiło także do budowy nowej sali,  adaptacji innego obiektu pod te funkcje lub jakiegokolwiek innego rozwiązania, skazując się na dalsze płacenie tak wysokiego czynszu. W związku z powyższym komisja przyjęła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na 2014 rok i 2015 roku, na projekt budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu oraz wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednich kwot związanych z możliwością współfinansowania (nawet do 70%) budowy sali gimnastycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Mam tylko nadzieję, że Pani Prezydent nie zaprzepaści tej szansy na rozwiązanie tego problemu i znajdzie w budżecie środki na wykonanie na czas projektu budowlanego sali gimnastycznej.

 

30.06.2014 Zabranie Zarządu koła PO RP

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał, skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

26.06.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Trzy czwarte szklanki<< Głos Zabrza 26.06.2014

>>Falstart na drodze<< Głos Zabrza 26.06.2014

>>Lobbing w ekologii<< Głos Zabrza 26.06.2014

>>Budują dla serca<< Głos Zabrza 26.06.2014

>>Oburzenie na Borsigu<< Głos Zabrza 26.06.2014

>>Prezydent Miasta otrzymała absolutorium<< Nowiny Zabrzańskie 26.06.2014

>>No to po lekcjach …<< Nowiny Zabrzańskie 26.06.2014

>>Pośredniak przenosi się do muzeum<< Nowiny Zabrzańskie 26.06.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

23.06.2014 Sesja Rady Miasta – absolutorium

Podczas dzisiejszej Sesji, Rada Miasta obradowała jedynie nad dwoma projektami uchwał- nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2013 rok oraz nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2013 rok.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium nie polega jedynie na sprawdzaniu poprawności księgowania wydatków. Tym aspektem zajmują się biegli rewidenci oraz RIO. Istotą absolutorium jest odpowiedź na pytanie, czy właściwie określano zadania ważne dla wszystkich mieszkańców i czy realizowano te zadania w sposób oszczędny i efektywny. 

Oczywiście można by dyskutować, dlaczego wykonane dochody miasta są mniejsze aż o 10 % w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych, a rok budżetowy zakończono deficytem w wysokości 36 mln zł. Ale te pytania dotyczą jedynie sposobu finansowania i księgowania pewnych działań. Dyskusja o tym byłaby podobna do sprawdzania poprawności zaksięgowania zakupu przez Panią Prezydent rakiety kosmicznej bez zadania sobie  pytania, czy mieszkańcy Zabrza potrzebują jakiejkolwiek rakiety.

Jeszcze raz podkreślę, że Rada powinna się skupić na kontroli prawidłowości wyboru zadań ważnych dla wszystkich mieszkańców i realizacji tych zadania w sposób oszczędny, efektywny i zgodny z prawem.

Dlatego też należy zastanowić się nad kilkoma realizowanymi w 2013 roku zadaniami, takim jak:

1)      Budowa stadionu. Zapewniano Radnych podczas prac nad budżetem 2013 roku, że prace związane z budową stadionu będą skończone w terminie. Tymczasem podpisano aneks, przesuwający termin zakończenia budowy o 8 miesięcy, modyfikowano projekty budowlane, a pod koniec roku rozwiązano umowę z firmą wykonawczą. Ponadto w połowie roku stracono dotychczasowe źródło finansowania tej inwestycji i przez kolejne 6 miesięcy do końca roku, a nawet do czerwca bieżącego roku budowa ta nie posiadała finansowania. Nie wspominając o wypowiedziach Prezydenta z maja tego roku, zapewniających o planach zawarcia wszystkich umów wykonawczych do połowy czerwca. Jak widzimy, umów tych nie zawarto do dzisiaj. W tym roku miasto zostało nawet obciążone karą za bezprawną próbę skorzystania z gwarancji byłego generalnego wykonawcy stadionu. To tylko pokazuje, że inwestycja ta nie jest prowadzona prawidłowo.

2)      Miasto kolejny rok nie podjęło decyzji w sprawie sali gimnastycznej przy ul. Wolności 392. Miasto płaci czynsz w rocznej wysokości połowy wartości nieruchomości. W tym momencie zapłaciliśmy prywatnej osobie więcej czynszu, niż wart jest budynek, a miasto nie doprowadziło do jego wykupienia, nie przystąpiło także do budowy nowej sali,  adaptacji innego obiektu pod te funkcje lub jakiegokolwiek innego rozwiązania, skazując się na dalsze płacenie tak wysokiego czynszu.

3)      Wydano 788 tyś zł na promocję terenów inwestycyjnych w Dubaju, Zjednoczonych  Emiratach Arabskich i Pekinie, a nie doczekaliśmy się żadnego inwestora z tych rejonów. Na same delegacje zagraniczne wydano 175 tyś zł, na przekazywanie informacji związanych z działalnością Urzędu 1,3 mln zł, a dodatkowo na promocję miasta i konferencje 2 mln zł. Czyli wydano ponad 4 mln zł na różnego typu promocję w całym świecie, co nie znalazło odzwierciedlenia w sprzedaży gruntów.

4)      Sprzedano 12ha gruntów przy Słonecznej Dolinie za bardzo niską cenę 55zł/m2. Sprzedaż za taką cenę nie wymaga promocji, a grunty te w tej chwili bez żadnych większych nakładów ze strony dewelopera sprzedawane są po 120-140 zł/m2. Dlaczego miasto nie zrobiło dokładnie tego samego, co deweloper, czyli nie sprzedawało pojedynczych działek dla zwykłych obywateli?

5)      Prezydent Miasta wielokrotnie postępowała niezgodnie z prawem. Tylko na moje wnioski Samorządowe Kolegium Odwoławcze trzykrotnie uchylało decyzje Prezydenta Miasta, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał moją skargę za zasadną. Wszystkie złożone przez mnie odwołania i skargi okazały się słuszne. Udzielenie prostej informacji publicznej, która powinna być udzielona w ciągu 14 dni, zajęło Pani Prezydent 378 dni i wymagało złożenia przeze mnie wniosku o usunięcie naruszenia prawa, skargi do sądu administracyjnego i dwóch odwołań do SKO. Zwykli mieszkańcy, nieobeznani w przepisach prawa, nie mają żadnych szans na prawidłowe załatwienie tego typu sprawy w Urzędzie.

6)      Nie można także w tym kontekście zapominać o przeprowadzonej rękami Rady Miasta próbie stwierdzenia nieważności Planu Miejscowego, który został uznany za bezprawny przez Wojewodę Śląskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym i podtrzymaniu tego rozstrzygnięcia wyrokiem sądu, nie wspominając o pierwszej w historii Rady grzywnie dla Rady Miasta. I oczywiście można powiedzieć, że to nie grzywna dla Pani Prezydent, tylko dla Rady, ale to Prezydent Miasta był inicjatorem tych działań, wysyłając pismo do Wojewody w maju 2013 roku i za jej sprawą Rada przyjęła niezgodne z prawem rozstrzygnięcia.

 

Mając na uwadze powyższe, zagłosowałem przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2013.

 

18.06.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Więcej dla wielodzietnych<< Głos Zabrza 18.06.2014

>>Koniec Gazobudowy<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2014

>>Lokatorzy przegrali bój o spółdzielnię<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2014

>>Górnicy wołają o pomoc!<< Nowiny Zabrzańskie 18.06.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.06.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. W porządku najbliższej Sesji znajdą się jedynie uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za rok 2013 oraz udzielania absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze

 

17.06.2014 Komisja Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie posiedzenie komisji doraźnej ds. opracowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego.

Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta między innymi:

1)      Wprowadzenie jednej puli środków na całym obszarze miasta w roku 2015 – 3 mln zł

2)       Możliwość zgłaszania jedynie projektów majątkowych, o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł

3)      Zgłaszane projekty mogą być realizowane na gruntach miasta lub na obszarach udostępnionych miastu na podstawie stosownych wieloletnich umów

4)      Pod wnioskiem wprowadzającym dany projekt należy zebrać 15 podpisów mieszkańców naszego miasta – wnioski składamy wyłącznie w formie papierowej

5)      Wnioski będą weryfikowane wyłącznie pod kątem poprawności formalnej oraz zgodności z prawem

6)      Głosowanie i składanie wniosków przysługuje osobom od 16 roku życia, zameldowanym w Zabrzu

7)      Głosowanie będzie odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej, na terenie miasta zostaną uruchomione dzielnicowe punkty, wyposażone w sprzęt komputerowy. Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub komputera będą mogły oddać tam swój głos.

 

Komisja Rady Miasta szybko i sprawnie wypracowała podstawowe zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zabrzu i zakończyła swoją działalność. Szczegółowe zarządzenia wprowadzające w życie te zasady powinny zostać wydane przez Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego. Mam nadzieję, że niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków i budżet obywatelski, pomimo wieloletniej zwłoki ze strony Prezydenta Miasta, zostanie ostatecznie wprowadzony w życie.

 

16.06.2014 Zebranie koła oraz zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu oraz zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w Parlamencie. Dyskutowano także o zbliżających się wyborach samorządowych.

 

12.06.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Grzywna dla Rady Miasta!<< Głos Zabrza 12.06.2014

>>Śmietana zaskarżony<< Głos Zabrza 12.06.2014

>>Prezesi coraz bogatsi<< Głos Zabrza 12.06.2014

>>Piasek do wymiany<< Głos Zabrza 12.06.2014

>>Spółdzielnia w ogniu wyborów<< Nowiny Zabrzańskie 12.06.2014

>>Radni podjęli decyzje w sprawie śmieci<< Nowiny Zabrzańskie 12.06.2014

>>Zasypują dziury, ale… tylko doraźnie<< Nowiny Zabrzańskie 12.06.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

11.06.2014 Komisja Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego

W dniu dzisiejszym odbywała się prezentacja oprogramowania dostępnego na rynku, służącego obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego. Omówiono na przykładach miast z całej Polski sposób realizacji budżetów obywatelskich. Przedstawiono możliwości systemu komputerowego oraz warianty zakupu oprogramowania.

 

9.06.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 17 uchwał. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, likwidacji 3 wygaszonych placówek oświatowych oraz zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Rada Miasta zatwierdziła także dwa nowe projekty, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Zatwierdzono projekty „Aktywni Młodzi” oraz „Szansa na przyszłość”.

Uchwalone zostały także zmodyfikowane zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności miasta.

 

W okresie międzysesyjnym uprawomocniło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o nałożeniu na Radę Miasta grzywny w wysokości 3 000 zł. To prawdopodobnie pierwsza tego typu kara w historii Rady Miasta. Przypomnę, że w listopadzie 2013 roku Wojewoda Śląski złożył skargę na jeden Planów Miejscowych, obowiązujących na terenie miasta. Skarga ta powinna zostać niezwłocznie przekazana do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej przygotował stosowny projekt uchwały. Niestety wbrew obowiązującemu prawu za namową prof. Dolnickiego – prawnika obsługującego nasze miasto - skargi tej nie przekazano do sądu i we własnym zakresie uchwałą Rady Miasta unieważniono Plan Miejscowy. Rozwiązanie to było niezgodne z prawem, o czym przestrzegałem podczas Sesji. Jak się okazało, moja interpretacja prawa była prawidłowa, a interpretacja prawa zaproponowana przez prof. Dolnickiego była wadliwa. Przyjęta uchwała została uchylona przez Wojewodę Śląskiego w trybie nadzorczym, a Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził ten stan rzeczy i dodatkowo nałożył na Radę grzywnę za nieprzekazanie do sądu pierwotnej skargi Wojewody z listopada 2013. Dlatego też podczas Sesji zaproponowałem, aby grzywnę tą zapłacili Radni, którzy zablokowali wprowadzenie pod obrady mojego projektu uchwały lub biuro prawne, którego przedstawiciel, prof. Dolnicki, zaręczał publicznie swoją reputacją, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z prawem, a okazało się zupełnie inaczej.

 

5.06.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014–2026, likwidacji 3 wygaszonych placówek oświatowych oraz zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

 

5.06.2014 Komisja Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego

Odbyło się drugie spotkanie komisji doraźnej ds. opracowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. Komisja przedyskutowała sposób wprowadzenia mechanizmu budżetu partycypacyjnego i ustaliła, że w roku 2015 środki przeznaczone na jego realizację zostaną zapisane jako rezerwa celowa w budżecie miasta, a w latach kolejnych procedura wyboru zadań będzie przeprowadzana przed przygotowaniem projektu budżetu na rok kolejny, co pozwoli wpisać wybrane projekty bezpośrednio do budżetów wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.

Przyjęto, że zgłaszane projekty mogą obejmować jedynie działania majątkowe, wnioski przed poddaniem pod głosowanie mieszkańców będą sprawdzane jedynie pod względem wypełnienia wymogów formalnych i zgodnością z prawem. Przyjęto następujące kryteria oceny wniosków:

– wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego,

– złożenie formularza w terminie,

– zgodność przedsięwzięcia z prawem,

– sprawdzenie, czy zgłoszone zadanie jest zgodne z zakresem przedsięwzięć określonych w regulaminie,

– możliwość realizacji przedsięwzięcia,

– sprawdzenie, czy koszty przedsięwzięcia mieszczą się w dostępnej puli środków.

 

05.06.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Pięć lat zwłoki<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Rekordowa transakcja<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Na ratunek Mikulczycom<< Głos Zabrza 05.06.2014

>> Święta krowa?<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Zwłoka niekontrolowana<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Pensje i kredyty<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Kościoły, szkoły<< Głos Zabrza 05.06.2014

>>Pomysł obywatela wart miliony<< Nowiny Zabrzańskie 05.06.2014

>>Wyborczy bój o spółdzielnię<< Nowiny Zabrzańskie 05.06.2014

>>Czy to bariery przeciw rowerzystom?<< Nowiny Zabrzańskie 05.06.2014

>>Ikea zawita do Zabrza<< Nowiny Zabrzańskie 05.06.2014

>>Fortum stawia na Zabrze i Bytom<< Nowiny Zabrzańskie 05.06.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

2.06.2014 Zabranie Zarządu koła PO RP

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał, skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

2.06.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się tematyczne posiedzenia komisji Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone realizacji drugiego etapu projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Przedstawiono stan realizacji poszczególnych kontraktów, omówiono występujące problemy oraz zagrożenia dla realizacji inwestycji. Z przedstawionych informacji wynika, że do tej pory zrealizowano 81% sieci kanalizacji sanitarnych, 76% sieci kanalizacji deszczowej, 68% sieci wodociągowej i jedynie 41 % dróg w zakresie budowy, przebudowy i ich odtworzenia. 

 

Natomiast tematem prac Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej były działania MOPR-u w Zabrzu w okresie 2010-2014 oraz osiągnięte cele zabrzańskiej polityki społecznej. Omówiono między innymi zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

29.05.2014 Komisja Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego

Odbyło się pierwsze spotkanie komisji doraźnej ds. opracowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. W skład komisji weszło 10 Radnych, jednak już na pierwszym spotkaniu tego gremium 4 Radnych nie wzięło udziału. Radni wybrali mnie na zastępcę przewodniczącego komisji.

Po burzliwej dyskusji zadecydowano, że przeznaczona na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015 kwota 3 mln zł nie zostanie podzielona na dzielnice, okręgi wyborcze czy ze względu na wielkość projektów. Uznali, że dzielenie puli konkursowych środków na poszczególne dzielnice przy uwzględnieniu ilości mieszkańców w nich zamieszkujących zablokuje małym dzielnicom i społecznościom możliwość starania się o większe projekty, które tak naprawdę i tak wykorzystywane są przez wszystkich obywateli, zamieszkujących nie tylko na danym terenie. Ponadto podział terytorialny projektów komplikuje sposób głosowania i składania wniosków. Dlatego też postanowiono pozostawić jedną wspólną pulę środków konkursowych, dostępną dla każdego mieszkańca, pod warunkiem, że zaproponowany projekt nie będzie kosztował więcej niż 500 000 zł. Oczywiście każdy przyjęty sposób podziału środków ma swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Ja uważam, że podział na poszczególne dzielnice miasta byłby prawidłowy pod warunkiem wyznaczenia minimalnej kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę na poziomie 70 000 zł oraz wydzielenie ogólnodostępnej puli środków w wysokości około 900 000 zł. Pozwoliłoby to na realizację w każdej dzielnicy jakiegoś zadania oraz zgłaszania do ogólnomiejskiej puli środków zadań przekraczających możliwości dzielnicowe. Myślę, że po przeprowadzeniu pierwszej edycji konkursu na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego będziemy mogli przeanalizować faktyczne skutki niepodzielenia miasta na okręgi i w przypadku negatywnej oceny taki podział zostanie dokonany. W chwili obecnej ważniejsze jest jednak jak najszybsze uruchomienie samego mechanizmu budżetu obywatelskiego i nakłonienie mieszkańców do udziału w tej formie decydowania o realizacji drobnych inwestycji.

 

29.05.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Głosy policzone<< Głos Zabrza 29.05.2014

>>Wstyd przed światem<< Głos Zabrza 29.05.2014

>>Szpital będzie spółką<< Głos Zabrza 29.05.2014

>>Szukaj lokalu w mieście<< Głos Zabrza 29.05.2014

>>Kłopoty z wentylacją<< Głos Zabrza 29.05.2014

>>Działki w strefie bez nowego właściciela<< Nowiny Zabrzańskie 29.05.2014

>>Wybraliśmy europosłów<< Nowiny Zabrzańskie 29.05.2014

>>Oprotestowana konsolidacja<< Nowiny Zabrzańskie 29.05.2014

>>Po modernizacji kanalizacji trzeba posprzątać. Tylko kiedy? << Nowiny Zabrzańskie 29.05.2014

>>Lidl przy krzyżu<< Nowiny Zabrzańskie 29.05.2014

 *publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

27.05.2014 Kiedy zakończy się budowa Stadionu w Zabrzu?

Z uśmiechem na twarzy czytam kolejne medialne zapewnienia szybkiego zakończenia budowy stadionu w Zabrzu. Zaklinanie rzeczywistości i powtarzanie w kółko, że budowa zakończy się we wrześniu, a na wykonanie prac potrzeba jedynie 3-4 miesięcy niestety nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Zapewnienia Prezydenta Miasta udowadniają jedynie, że władze miasta kompletnie nie mają pojęcia, co się dzieje na placu budowy stadionu lub celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Jakie są fakty? Otóż wystarczy przeczytać ogłoszenia o przetargach na oficjalnej stronie www.stadion-zabrze.pl , gdzie bez najmniejszego problemu uzyskamy informacje o ogłoszonych przetargach. Uzupełnienie informacji jest dostępne w biuletynie informacji publicznej miasta Zabrze, w którym opublikowano odpowiedzi Prezydenta Miasta na moje pytania, dotyczące harmonogramu prac i przetargów:

 

Zakres przetargu

Data publikacji lub planowany termin publikacji przetargu

Termin  składania ofert

Czas na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy

Termin realizacji określony przez spółkę

Planowany termin zakończenia

Zadaszenie trybun

15.03.2014

23.04.2014 (1 oferta droższa od oczekiwań)

1 miesiąc

3 miesiące

23.08.2014 (termin zagrożony)

Hydrofobizacja

20.03.2014

29.04.2014 (6 ofert)

1 miesiąc

1 miesiąc

29.06.2014 (termin zagrożony)

Instalacje centralnego ogrzewania i wymiennikowym

19.04.2014

12.06.2014

1 miesiąc

3 miesiące

12.10.2014

Instalacje elektryczne i instalacje bezpieczeństwa

05.05.2014

12.06.2014

1 miesiąc

4 miesiące

12.11.2014

Roboty budowlane i skybox

22.05.2014

03.07.2014

1 miesiąc

6 miesięcy

03.02.2015

Instalacje wentylacji, klimatyzacji wod-kan i oddymianie

05.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

System kontroli dostępu wraz z systemem sprzedażowym

05.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Krzesełka i ogrodzenia

05.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Stropy na +1

06.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Drogi

05.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

08.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Powierzchnie komercyjne na poziomie +2

06.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

Powierzchnie komercyjne pasażu na poziomie 0

06.2014

nieogłoszony

???

1 miesiąc

???

???

 

W ciągu ostatnich 3 miesięcy udało się ogłosić tylko 5 przetargów, żadnego nie rozstrzygnięto.  Pozostało do ogłoszenia kolejne 8. Wynika z nich, że budowa stadionu mogłaby się skończyć najwcześniej w lutym 2015 roku, a nie wiadomo, jak ten termin wydłużą kolejne postępowania przetargowe. Szczególnie, że ostatnie mają być ogłaszane dopiero w sierpniu, a jak widać, przetargi już nie są ogłaszane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na rozstrzygnięcia dwóch czekamy ponad miesiąc, przy czym trzeba pamiętać, że po rozstrzygnięciach mogą wystąpić odwołania, które mogą wydłużyć całą procedurę i opóźnić podpisanie umów na realizację zadania.

 

Dzisiaj na portalu sport.pl można było przeczytać następującą wypowiedz Krzysztofa Lewandowskiego, wiceprezydenta miasta: „W połowie czerwca powinniśmy mieć podpisane umowy z wszystkimi wykonawcami prac. Wtedy będzie można określić bardzo precyzyjnie termin oddania stadionu do użytku. Robót do wykonania wcale nie jest tak wiele. Potrzeba na to 3-4 miesięcy. Zapewniam też, że miasto ma pieniądze, aby dokończyć budowę”

 

I kilka słów komentarza do tej wypowiedzi:

1)      W połowie czerwca przypadają dopiero kolejne terminy składania ofert już ogłoszonych przetargów– fizyczną niemożliwością jest skontrolowanie złożonych ofert w ciągu 1-2 dni i rozstrzygnięcie przetargu w takim czasie szczególnie, że oferenci mają prawo do uzupełniania swoich ofert w przypadku wątpliwości zamawiającego

2)      Do połowy czerwca nie zostaną nawet ogłoszone wszystkie przetargi - zgodnie z przedstawionymi przez spółkę Stadion planami, ostatni przetarg będzie ogłoszony w sierpniu, a na prace ogólnobudowlane termin składania ofert został wyznaczony na 3.07.2014, zatem z całą pewnością niemożliwe jest podpisanie w tym terminie umów z wszystkimi wykonawcami prac

3)      Robót do wykonania jest bardzo dużo – dokładnie 40% budowy (do tej pory wykonano 60% w ciągu 32 miesięcy), a nie jak twierdzi prezydent „nie tak wiele”

4)      Potrzeba na te prace więcej niż 3-4 miesiące – sam przetarg na roboty budowlane przewiduje okres realizacji 6 miesięcy

5)      Miasto nie ma pieniędzy na wybudowanie ostatniej trybuny, a od połowy 2013 roku nie posiadało także środków finansowych na dokończenie 1 etapu budowy. Spółka przez wiele miesięcy negocjowała z bankiem emisję obligacji i na dzień 15.05.2014 umowa ta nadal nie była podpisana, przy czym spółka określała jako ostateczną datę podpisania takiej umowy dzień 30.06.2014 z uwagi na możliwość odstąpienia banku od podpisania umowy po tym terminie.

 

Jedno zdanie, a tyle nieprawidłowości.

Słyszeliśmy już obietnice Pani Prezydent wybudowania stadionu w 20 miesięcy, potem w 28 miesięcy, zakończenia prac w 2013 roku, czy na jesieni 2014 roku, wznowienia prac budowlanych w maju 2014 i wiele innych niespełnionych obietnic.

Dodatkowo nie można zapominać, że tego typu obiekty podlegają skomplikowanej procedurze odbiorowej, która niejednokrotnie trwa kilka miesięcy, co jeszcze bardziej oddala termin zakończenie budowy stadionu. Zatem niezwykle ciężko określić termin zakończenia prac budowlanych. Jedno jest pewne - nie nastąpi to we wrześniu tego roku.

 

27.05.2014 Rozbiórka szpitala Religi

To już ostatnie zdjęcia pozostałości po nigdy nie dokończonym szpitalu Zabrze-Gliwice, nazywanym także „szpitalem Religi”. To miejsce i to zdjęcie skłania do refleksji nad budową tzw. inwestycji „pomnikowych”, tj. inwestycji zbyt dużych na lokalne potrzeby, zbyt drogich w budowie i utrzymaniu i za mało przemyślanych przed ich rozpoczęciem. Podobnych przypadków jest wiele, ale przykład zabrzańskiego szpitala jest szczególny.

Decyzja o budowie kompleksu szpitalnego Gliwice-Zabrze zapadła na początku lat 70. z właściwym dla tamtych czasów rozmachem inwestycyjnym. Miał to być największy szpital w Polsce. W nikomu niepotrzebną budowę włożono co najmniej 400 mln zł, by po 37 latach szpital rozebrać. Sam koszt rozbiórki wyniósł ponad 3 mln złotych.

 

Szkoda, że władze miasta nie wyciągnęły wniosków z tej lekcji.

Poniżej przedstawiam kryteria jakie powinny spełniać inwestycje prowadzone ze środków publicznych:

  1. inwestycje musza być dostosowane do lokalnych potrzeb, obiekty zbyt duże generują nadmierne koszty budowy i utrzymania, a nie są w pełni wykorzystywane przez mieszkańców

  2. przed rozpoczęciem prac należy zapewnić finansowanie całej inwestycji (a nie tylko jej części)

  3. inwestycje muszą być prowadzone w sposób terminowy

  4. inwestycje muszą być prowadzone w sposób gospodarny i celowy

  5. przed rozpoczęciem prac należy wykonać pełną i ostateczną dokumentacje projektową – zmiany podczas budowy powodują dodatkowe niepotrzebne koszty i wydłużają terminy realizacji, co również wpływa negatywnie na finanse danego projektu

  6. przed rozpoczęciem prac należy przewidzieć lub nawet zabezpieczyć w budżecie miasta pieniądze na utrzymanie wybudowanego obiektu na kolejne lata jego funkcjonowania

 Sztandarową inwestycją miasta, łamiącą wszystkie powyższe zasady jest niestety budowa stadionu Górnika Zabrze. Stadion jest miastu potrzebny i to nie ulega wątpliwości, ale sposób realizacji tej inwestycji pasuje idealnie do schematu budowy szpitala Zabrze-Gliwice. Zaprojektowano zbyt duży obiekt, nadmiernie rozbudowany dodatkowymi funkcjami. Nie zapewniono finansowania całego projektu, budowa prowadzona jest nieterminowo, dokumentacja projektowa jest stale modyfikowana, ogłaszane obecnie cząstkowe przetargi powodują niegospodarne wydawanie środków publicznych, a zamówienia z wolnej ręki na kwoty ponad sześciuset tysięcy złotych dopełniają obraz tej „pomnikowej” inwestycji. Miasto nie zaplanowało także środków na utrzymanie obiektu po jego wybudowaniu. Rozbujała wizja połączona z brakiem kompleksowego biznesplanu inwestycji oraz środków na jego całkowitą realizację to przepis na idealną inwestycje „pomnikową”. Mam tylko nadzieję, że zabrzański stadion nie skończy jak szpital Zabrze-Gliwice, rozbierane w tej chwili Portugalskie stadiony budowane na Euro 2008 czy stadion w austriackim Klagenfurcie, gdzie po Euro 2008 z 32-tysięcznego stadionu usunięto piętro trybun zmniejszając jego pojemność do 12 tys. widzów (choć w tym ostatnim przykładzie mądre władze Klgenfurtu zaplanowały tę rozbiórkę jeszcze przed rozpoczęciem projektowania i budowy tego stadionu).

 

Kompendium wiedzy o szpitalu Zabrze-Gliwice:

Budowę szpitala rozpoczęto w 1977 roku i po wykonaniu stanu surowego obejmującego około 8% inwestycji i wydatkowaniu około 280 mln zł (podanie dokładnej kwoty z uwagi na hiperinflacje w tamtym czasie oraz późniejszą denominacje nie jest możliwe). W 1982 roku z uwagi na brak środków finansowych budowa została wstrzymana i nie ruszyła przez kolejne 15 lat. Wydatkowano jednak około 500 000 zł rocznie tylko na prace zabezpieczające. W 1997 roku budowę szpitala przejęła Śląska Akademia Medyczna, a ówczesny rektor prof. Zbigniew Religa w 1999 roku wznowił budowę. Planował w tym miejscu stworzenie Akademickiego Centrum Medycznego – szpitala na około 1200 łóżek z wielkim kompleksem edukacyjno – badawczym za około miliard złotych.

Budowa szpitala stała się inwestycją centralną, a inwestorem zostało Ministerstwo Zdrowia. Niespełna 2 lata później szpital został wykreślony z budżetu państwa.

W 2005 roku Śląska Akademia Medyczna zrezygnowała z budowy szpitala i w 2008 roku poniosła koszty zerwania umowy projektowej w wysokości ponad 4,7 mln zł. Przez kolejne lata uczelnia próbowała bezskutecznie sprzedać nigdy niedokończony obiekt, by wreszcie w 2014 roku przystąpić do jego rozbiórki. Śląska Akademia Medyczna straciła ponad 47 mln złotych z powodu złych decyzji finansowych, związanych z tym obiektem, a jej były rektor stanął przed sądem.

 

*W grafice wykorzystano zdjęcia dostępne w Internecie, w następujących lokalizacjach:

http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/galeria/szpital-religi-w-zabrzu-dawne-akademickie-centrum-medyczne,1038927,1374099,t,id,zid.html#galeria

http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/galeria/szpital-religi-w-zabrzu-drugie-skrzydlo-wyburzone-zdjecia,2213914,8626114,t,id,zid.html#galeria

http://zabrze.fotopolska.eu/100598,foto.html?o=b27939

 

26.05.2014 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

25.05.2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Zabrzu największe poparcie uzyskała Platforma Obywatelska uzyskując poparcie na poziomie 44,84 % (11 830 głosów) kolejne miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując poparcie na poziomie 21,40 % (5 647 głosów). Na trzecim miejscu uplasowało się SLD z poparcie w wysokości 9,81 % (2 589 głosów). Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke z poparciem 8,80% (2 321 głosów) zajął czwartą lokatę. Pozostałe komitety wyborcze uzyskały poparcie poniżej 5%.

 

23.05.2014 Zebranie koła PO RP - Guido

„Wyjazdowe” zebranie koła Platformy Obywatelskiej stało się pretekstem do odwiedzenia i zwiedzenia kopalni Guido w Zabrzu. Była to okazja do rozmów w luźnej atmosferze z Przewodniczącym Zarządu koła, Senatorem Andrzejem Misiołkiem, marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą oraz pozostałymi licznie przybyłymi gośćmi. W tym miejscu dziękuje Januszowi Władaczowi oraz pracownikom kopalni za zorganizowanie tej uroczystości.

 

22.05.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Dekada bez podatku<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Przejmowanie inicjatywy<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Radni ponad podziałami<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Obligacje dla DTŚ<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Podcięte kolosy<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>To nie koniec<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Darowizna dla uczelni<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Filozofia Kalego<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Dieta, kancelaria, wykłady<< Głos Zabrza 22.05.2014

>>Prace przy kanalizacji potrwają dłużej<< Nowiny Zabrzańskie 22.05.2014

>>Obligacje na średnicówkę << Nowiny Zabrzańskie 22.05.2014

>>Milionerzy i skromnisie << Nowiny Zabrzańskie 22.05.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

21.05.2014 Spotkanie z Europosłem Janem Olbrychtem

W dniu dzisiejszym we Wszechnicy Zabrzańskiej Europoseł Jan Olbrycht spotkał się z mieszkańcami Zabrza. Spotkanie poświęcone było znaczeniu kościołów chrześcijańskich w konflikcie ukraińskim oraz roli rodziny w Unii Europejskiej.

Dr Jan Olbrycht jest przedstawicielem Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogów międzyreligijnych i czynnie uczestniczy w rozmowach z kościołami ukraińskimi podczas rozmów stowarzyszeniowych z Ukrainą.

 

21.05.2014 Rocznik muzealny

W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna prezentacja nowego rocznika muzealnego wydawanego przez Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Wśród wielu artykułów znalazł się także mój artykuł pt. „Rola przemysłu w rozwoju przestrzennym Górnego Śląska na podstawie działalności rodziny von Ballestrem na terenie Rudy Śląskiej dzielnicy Ruda”. Zapraszam do zapoznania się z tym wydawnictwem zawierającym wiele ciekawych artykułów.

 

19.05.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 20 uchwał, apel i oświadczenie. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, ustanowienia patronów kilku placówek oświatowych oraz uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów nowych statutów Rad Dzielnic. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21 maja do 4 czerwca 2014 roku, a uwagi i propozycje do projektów uchwał, będących przedmiotem konsultacji, można składać w terminie do 4 czerwca 2014 roku.

 

Rada Miasta przyjęła także projekt radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt ten przewiduje 10 letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w naszym mieście i ma stanowić kolejny z elementów zachęcających do inwestowania i budowania w Zabrzu.

 

Także z inicjatywy klubu radnych Platformy Obywatelskiej Rada Miasta  przyjęła apel o niezwłoczne wstrzymanie uciążliwej dla mieszkańców eksploatacji hałdy w Zabrzu, w rejonie ulic Brygadzistów, Kopalnianej i Poległych Górników, prowadzonej przez firmę Ekoberga z Katowic. Radni Platformy Obywatelskiej apelowali także o podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian do ustawy o odpadach oraz Prawa budowlanego w postaci wprowadzenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przy rozbiórkach składowisk.
Apel ten zostanie przekazany m.in. parlamentarzystom, Wojewodzie, Marszałkowi i sejmikowi Województwa oraz instytucjom nadzorującym tego typu prace.

 

Natomiast uchwałami wzbudzającymi kontrowersje są 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Nyskiej 32/1 oraz ul. Krakowskiej 39A/2 w Zabrzu. Pisałem o tym już wielokrotnie. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wykupienie mieszkania komunalnego ze zniżką 80% lub 90%, nie mogą takiego mieszkania sprzedać przed upływem 5 lat od momentu zakupu. Jeżeli sprzedaż nastąpi w tym okresie, miasto domaga się zwrotu udzielonej bonifikaty. Mechanizm ten ma zabezpieczać miasto przed nieuczciwymi obywatelami, pragnącymi wzbogacić się kosztem miasta wykupując mieszkanie za 10-20% jego faktycznej wartości, a następnie sprzedając je na wolnym rynku za pełną wartość nieruchomości.

Niestety uchwały, które Rada Miasta już raz odrzuciła, uznając za bezzasadne i narażające miasto na nieuzasadnioną stratę finansową, są przez Prezydenta Miasta przedstawiane pod obrady Rady po raz kolejny i radni, głosujący poprzednio przeciwko, tym razem popierają uchwałę. Zawsze w takich okolicznościach ciekawi mnie, czy gdyby radni popierający takie uchwały dysponowali własnymi środkami, a nie publicznymi, to czy zgodzili by się na odstąpienie od żądania ich zwrotu. To prowadzi do smutnego wniosku, że Prezydent Miasta wraz z radnymi popierającymi takie uchwały, doprowadzają do szkody w majątku publicznym i rozdają publiczne pieniądze, pieniądze wszystkich mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, zagłosowałem przeciwko tym uchwałom, podobnie jak pozostali członkowie klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Niestety uchwały zostały przez Radę przyjęte i miasto straciło kolejne kilkaset tysięcy złotych.

 

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta powołała komisję doraźną ds. opracowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. W skład komisji weszło 10 radnych w tym 4 radnych PO i radny SLD oraz 5 radnych z ugrupowania Skutecznych. Zastanawiający jest tylko udział w tej komisji tak wielu radnych Skutecznych, wypowiadających się podczas Sesji przeciwko wprowadzeniu w Zabrzu budżetu obywatelskiego. Czyżby ich celem było sparaliżowanie prac komisji Rady?  Podobnie zastanawiające jest powierzenie funkcji przewodniczącego tego gremium radnemu Krzysztofowi Partusiowi, również reprezentującemu ugrupowanie prezydenckie. Jako członek tej komisji będę brał czynny udział w jej pracach oraz przyglądał się z bliska funkcjonowaniu całej komisji i informował Państwa o postępach prowadzonych prac. Mam nadzieję, że przewodniczący tego gremium poprowadzi pracami w taki sposób, aby szybko i sprawnie wypracować zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zabrzu.

 

16.05.2014 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie radnych i zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

16.05.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Zabrze chce Mańki Szulik?<< Dziennik Zachodni 16.05.2014

>>Zamrażarka Czochary<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Zadymiło w Aquariusie<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Gdzie te drzewa?<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Świadek z wyrokiem<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Urzędnik pod presją<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Warunkowo umorzony<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>Górnik dostał licencję<< Głos Zabrza 15.05.2014

>>PiS ma kłopoty bogactwa?<< Nowiny Zabrzańskie 15.05.2014

>>Sztolnia na inwestycyjnym Topie<< Nowiny Zabrzańskie 15.05.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

15.05.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014–2026, ustanowienia patronów kilku placówek oświatowych oraz uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów nowych statutów Rad Dzielnic.

W porządku obrad znajdzie się także projekt radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt ten przewiduje 10 letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w naszym mieście i ma stanowić kolejny z elementów zachęcających do inwestowania i budowania w Zabrzu.

Rada Miasta zajmie się także projektem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. Radni Platformy Obywatelskiej od kilku lat wnioskowali o wprowadzenie tego mechanizmu na terenie miasta, jednak inicjatywa ta nie była popierana przez Prezydenta Miasta oraz pro prezydenckich radnych, posiadających większość w Radzie Miasta. Powołanie tej komisji jest konsekwencją złożenia do przewodniczącego Rady obywatelskiego projektu uchwały, popartego przez ponad pięciuset mieszkańców Zabrza.

 

20.03.2014 Komisje Rady Miasta  - Szpital, komisja wyjazdowa

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz komisji Budżetu i Inwestycji. Komisja spotkała się na terenie Szpitala Miejskiego i podsumowała realizację programu naprawczego tej jednostki. Szpital w ciągu ostatnich 3 lat znacząco obniżył koszty swojej działalności, zmniejszył zatrudnienie, i znacząco poprawił wartość kontraktu z NFZ w zakresie izby przyjęć. Obecnie kontrakt z NFZ wynosi ponad 41 mln zł. Na terenie szpitala budowane jest Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu oraz Śląskie Centrum Leczenia Endometriozy. Jest to nowe skrzydło szpitalne, a wartość tej inwestycji to ponad 40 mln zł.  Radni podczas komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek o wyrażenie zgody na dokapitalizowanie Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. kwotą w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

08.05.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>To tylko incydent?<< Głos Zabrza 08.05.2014

>>Dyrektor w strachu<< Głos Zabrza 08.05.2014

>>Mandat wewnętrzny<< Głos Zabrza 08.05.2014

>>Górnicy ruszą na stolicę?<< Nowiny Zabrzańskie 08.05.2014

>>Szyb Maciej pełen atrakcji<< Nowiny Zabrzańskie 08.05.2014

>>Śmietnik zmieni się w restaurację<< Nowiny Zabrzańskie 08.05.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.05.2014 Zebranie koła oraz zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu oraz zebranie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w parlamencie. Dyskutowano także o zbliżających się wyborach.

 

30.04.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>To tylko awaria?<< Głos Zabrza 30.04.2014

>>Kapitan skapitulował<< Głos Zabrza 30.04.2014

>>Jerzy G. znów pod sąd<< Głos Zabrza 30.04.2014

>>Rodzi się porodówka<< Głos Zabrza 30.04.2014

>>Nowe skrzyżowanie dzięki kasie z… DTŚ<< Nowiny Zabrzańskie 30.04.2014

>>Proces do powtórki<< Nowiny Zabrzańskie 30.04.2014

>>Ludzie boją się o pracę << Nowiny Zabrzańskie 30.04.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

24.04.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Lokum na już<< Głos Zabrza 24.04.2014

>>Jedna jedyna oferta<< Głos Zabrza 24.04.2014

>>Niepewna dola<< Głos Zabrza 24.04.2014

>>Zwolnienie z podatku – ulga czy polityczny gest?<< Nowiny Zabrzańskie 24.04.2014

>>Pensje albo deputat<< Nowiny Zabrzańskie 24.04.2014

>>Uczniów szkoły muzycznej czeka przeprowadzka<< Nowiny Zabrzańskie 24.04.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

22.04.2014 Spotkanie z Europosłem Janem Olbrychtem

Zarząd koła PO RP w Zabrzu spotkał się w dniu dzisiejszym z Europosłem Janem Olbrychtem. Przedyskutowano przebieg kampanii wyborczej oraz bieżące sprawy koła.

Następnie w kinie Roma Pan Jan Olbrycht spotkał się z mieszkańcami Zabrza. Spotkanie poświęcone było 10-leciu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

 

życzą z całego serca

Magdalena, Łukasz, Julia i Maria Urbańczykowie

 

 

17.04.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Nowe loże na wschodzie, na zachodzie bez zmian << Głos Zabrza 17.04.2014

>>Cudowna podróbka? << Głos Zabrza 17.04.2014

>>Zdążyć ze stadionem do września << Nowiny Zabrzańskie 17.04.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

14.04.2014 Sesja Rady Miasta

Dzisiejsza sesja Rady Miasta została zdominowana poprzez dyskusję na temat budowy nowego stadionu. Prezes spółki Stadion przedstawił prezentację opisującą obecny stan zaawansowania prac. Niestety prezentacja ta nie zawierała żadnego harmonogramu dalszego realizowania tych prac Jak się okazało, miasto nie posiada na chwilę obecną środków finansowych na kontynuację budowy. W dalszym ciągu toczą się rozmowy z bankami o kredytowaniu inwestycji i podobno niedługo mają się zakończyć podpisaniem umowy. To oznacza, że miasto od wielu miesięcy (od czasu wypowiedzenia umowy finansowania przez fundusz pierwotnie finansujący tę inwestycję) nie posiada środków finansowych na kontynuację budowy! Ponadto dopiero w ciągu ostatniego miesiąca uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę stadionu. Wprowadzono istotne zmiany projektowe w realizowanym obiekcie – zmieniono lokalizację tzw. centrum dowodzenia i ochrony obiektu. Według nowych projektów zostanie ono wybudowane jako element przeszklony, tzw. skybox, na dodatkowej konstrukcji ponad trybunami. Zmodyfikowano także przeznaczenie poszczególnych przestrzeni użytkowych na poziomie +2 i wprowadzono w tym miejscu nowe loże VIP wraz z zapleczem gastronomicznym.

Co to wszystko oznacza i dlaczego o tym piszę? Miasto rozwiązało umowę z pierwotnym wykonawcą stadionu z uwagi na to, że nie zdążył wybudować stadionu w określonym czasie. A okazuje się, że obiektu tego nie można było skończyć, bowiem miasto nie tylko nie posiadało (i nadal nie posiada) pieniędzy na dokończenie budowy, ale także tak istotnie zmodyfikowało projekty, że konieczna była zmiana pozwolenia na budowę i roboty mogłyby ruszyć dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji – czyli w tym miesiącu. I może jeszcze na zakończenie tematu konkluzja, związana z kolejnymi obietnicami Pani Prezydent o zakończeniu budowy we wrześniu czy też na jesieni bierzącego roku. Mamy połowę kwietnia, więc do września czy października pozostało nam 5-6 miesięcy. Procedury odbiorowe tak dużych obiektów mogą trwać nawet 5 miesięcy, ale nawet zakładając, że będą trwały tylko 2-3 miesiące, to czasu na prace budowlane pozostało kolejne 2-3 miesiące, a na większość tych prac nie ogłoszono nawet przetargów (procedura przetargowa przy braku odwołań wykonawców to minimum 1 miesiąc) . Stadion jest wykonany w około 60%, a od rozpoczęcia budowy minęło 32 miesiące. Czy da się wykonać pozostałe 40% budowy stadionu w 3 miesiące, nie posiadając generalnego wykonawcy i ogłaszając osobne procedury przetargowe na poszczególne etapy prac? Odpowiedź brzmi: NIE. Pani Prezydent może zaklinać rzeczywistość i powtarzać w wywiadach i sponsorowanych artykułach we wszystkich gazetach, że stadion ukończy na jesieni, ale prawda jest taka, że na jesieni na tym stadionie będzie można rozegrać taki sam mecz, jakie są rozgrywane przez ostatnie 2,5 roku – czyli przy 3 tysięcznej widowni, siedzącej na starej, niezburzonej jeszcze trybunie.    

 

Podczas sesji Rada Miasta przyjęła także 11 uchwał, w tym między innymi uchwały w sprawie likwidacji trzech szkół, nieprowadzących od wielu lat naborów, obwieszczenia tekstów jednolitych statutów Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, a także uchwałę w sprawie uchwalenia Programu "Zabrzański Senior 65+".

 

Skuteczni Radni, pomimo obietnic, postanowili nie powoływać na dzisiejszej sesji komisji Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego. Być może powołają ją za miesiąc. To działanie z pewnością opóźni wprowadzenie budżetu obywatelskiego w naszym mieście. A już myślałem, że Pani Prezydent zrozumiała, że im wcześniej budżet obywatelski zacznie funkcjonować, tym lepiej. No ale jak widać miesiąc czasu od ostatniej sesji na przemyślenie sprawy i wyznaczenie przedstawicieli urzędu do pracy w komisji to dla władzy za mało czasu.

 

11.04.2014 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

10.04.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Radni seniorom << Głos Zabrza 10.04.2014

>>Miliony na infrastrukturę << Głos Zabrza 10.04.2014

>>Kasa za granie << Głos Zabrza 10.04.2014

>>Wycinka bez kary << Głos Zabrza 10.04.2014

>>Do poprawki << Głos Zabrza 10.04.2014

>>Jest plac ale nie zabaw << Nowiny Zabrzańskie 10.04.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.04.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miasta. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie likwidacji trzech szkół, nieprowadzących od wielu lat naborów, obwieszczenia tekstów jednolitych statutów Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, a także uchwała w sprawie uchwalenia Programu "Zabrzański Senior 65+".

 

08.04.2014 Wyłożenie Miejscowego Planu Maciejowa

W dniu dzisiejszym odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nad tworzonym nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Maciejów. Obecnym przedstawiono procedury uchwalania tego typu dokumentów oraz omówiono wszystkie zmiany zachodzące w nowym dokumencie planistycznym w porównaniu do obecnie obowiązującego. Mieszkańcy mogli bezpośrednio na spotkaniu uzyskać wszelkie niezbędne informacje, a także składać swoje uwagi i propozycje zmian. W zależności od ilości złożonych uwag i sposobu ich rozpatrzenia, procedura będzie kontynuowana i być może zakończy się jeszcze w tym roku lub też projekt planu po naniesieniu poprawek zostanie ponownie skierowany do uzgodnień branżowych i dopiero po ich zakończeniu ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Osoby zainteresowane mogą nadal zapoznać się z tym projektem bezpośrednio w wydziale planowania przestrzennego urzędu miasta. Tam też można składać ewentualne uwagi do planu.

 

07.04.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji budżetu i inwestycji oraz komisji zdrowia i pomocy społecznej. Podczas posiedzenia omówione zostały trzy tematy. Pierwszym rozpatrywanym tematem było wykonanie budżetu miasta za rok 2013. Skarbnik miasta przedstawił zebranym sprawozdanie, a Radni prosili o wyjaśnienia poszczególnych jego zapisów. Kolejnym omawianym tematem była obecna sytuacja miejskich targowisk i plany ich rozwoju. Niestety miasto od wielu lat nie inwestowało w miejskie targowiska i ich stan techniczny jest bardzo zły. Miasto nie posiada nawet planów inwestycyjnych względem tych obiektów, a pieniądze uzyskiwanie od kupców przeznaczane są na utrzymywanie obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR Zabrze. W przypadku targowiska w centrum Zabrza miasto wykonało koncepcję modernizacji, ale nie posiada środków na jej realizację i temat ten wraca jedynie w latach wyborczych jako obietnica Pani Prezydent wykonania modernizacji tego targowiska. Do komisji rady miasta zwrócili się przedstawiciele kupców z targowiska przy ul. Jagiełły chcący przejąć w zarządzanie ten teren i dokonać modernizacji targowiska. Niestety pomimo wielomiesięcznych rozmów z władzami spółki MOSiR Zabrze jak do tej pory nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w kwestii zarządzania tym terenem. Komisja skierowała do Prezydenta Miasta swoje propozycję rozwiązania tego problemu.

Ostatnim omawianym tematem była inicjatywa obywatelska stworzenia w Zabrzu tzw. budżetu obywatelskiego. Mam wrażenie, że nie wszyscy radni rozumieją, na czym polega idea budżetu obywatelskiego. A to proste i polega na wydzieleniu określonej kwoty z budżetu miasta i pozwoleniu mieszkańcom samym decydować, co za tą kwotę w mieście zostanie zrealizowane. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czyli zasadach naboru projektów, zasadach ich wybierania do realizacji i samej realizacji przez Urząd Miasta i właśnie te zasady trzeba bardzo ściśle opracować. W wielu miastach ten mechanizm już funkcjonuje i bardzo dobrze się sprawdza. Mieszkańcy lepiej wiedzą od urzędników, co jest dla nich najważniejsze i dlatego należy jak największą pulę środków przeznaczyć na budżet obywatelski. Miasto będzie bardziej zadbane, a mieszkańcy doczekają się inwestycji, o które nie potrafili się doprosić od wielu lat. Prezydent Miasta zaproponowała powołanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta komisji specjalnej ds. budżetu obywatelskiego. Komisja ta miałaby wypracować zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zabrzu. Skarbnik zadeklarował także przeznaczenie kwoty 3 mln zł w przyszłorocznym budżecie na ten cel.

 

03.04.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Segregacja-mistyfikacja << Głos Zabrza 03.04.2014

>>Czekają  już osiem lat << Głos Zabrza 03.04.2014

>>Wstrzymajcie wydobycie hałdy! << Nowiny Zabrzańskie 03.04.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

27.03.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kierownik wyjaśnia << Głos Zabrza 27.03.2014

>>Radni łamią prawo?  << Głos Zabrza 27.03.2014

>>Biznes doktora Piotrka << Głos Zabrza 27.03.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

27.03.2014 Zebranie zarządu koła PO RP

Odbyło się zebranie zarządu koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania, Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek, przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w parlamencie. Dyskutowano także o zbliżających się wyborach.

 

20.03.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyły się posiedzenia komisji branżowych.

Tematem obrad Komisji Budżetu i Inwestycji były inwestycje drogowe w mieście. Radni zostali zapoznani ze stanem zaawansowania prac przy  Drogowej Trasie Średnicowej. W kolejnej części dyskusji przedstawione zostały plany remontów ulic. Niestety od wielu lat nie są realizowane, a nawet nie planuje się realizacji, tak wyczekiwanych przez mieszkańców nowych połączeń drogowych na osi północ-południe. Szumnie zapowiadana w kampanii wyborczej przez Panią Szulik budowa połączenia Zaborza z Biskupicami nie jest realizowana, nie jest nawet zaprojektowana. Pozostała w fazie koncepcyjnej, zaprojektowana ulica tzw. Nowopaderewskiego, mająca łączyć DTŚ z A4, również nie jest realizowana. Taki sam los spotkał przedłużenie ulicy Piłsudskiego oraz przedłużenie alei Korfantego w kierunku Mikulczyc. Niestety władze zapomniały, że układ komunikacyjny jest podstawą do rozwoju miasta. Nie wystarczy tylko remontowanie istniejących ulic (choć i z tym miasto ma problemy), ale trzeba budować kolejne nowe drogi. Czy dzisiaj wyobrażamy sobie nasze miasto bez alei Korfantego i mostu łączącego aleje z centrum miasta? Czy wyobrażamy sobie Zabrze bez DTŚ, A4 i A1? Mimo, że wszystkie wymienione przeze mnie drogi mają zaledwie kilka, kilkanaście lat to poruszanie się bez nich po Zabrzu, byłoby niemożliwe. Tak samo musimy myśleć o kolejnych połączeniach drogowych – jeśli nie wybudujemy ich dzisiaj to za kilka lat układ komunikacyjny miasta zostanie sparaliżowany.

 

Natomiast komisja Zdrowia i Polityki Społecznej analizowała podejmowane przez miasto działania na rzecz środowiska senioralnego, oraz zamierzenia dotyczące  Rady Seniorów. Programy na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowane są w zakresie edukacji osób starszych, aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacji społecznej osób starszych oraz realizacji usług społecznych dla osób starszych. 

 

20.03.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ratowanie Górnika<< Głos Zabrza 20.03.2014

>>Kto za kim stoi?<< Głos Zabrza 20.03.2014

>>Słowo urzędnika<< Głos Zabrza 20.03.2014

>>Kłopoty z licencją<< Głos Zabrza 20.03.2014

>>Zaczną od dachu<< Głos Zabrza 20.03.2014

>>Miliony dla Trójkolorowych, bliżej licencji<< Nowiny Zabrzańskie 20.03.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.03.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 16 uchwał. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie. W tym roku miasto przeznaczyło 860 000 zł na dotacje konserwatorskie, a przyjęta uchwała objęła dotację do 10 zabytkowych obiektów na łączną kwotę 739 859,71 zł.

 

Rada miasta przyjęła także - przy sprzeciwie radnych PO - uchwały w sprawie  zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze. Uchwały te przewidywały wzrost dochodów miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości o 10 mln zł. Jeszcze 3 miesiące temu podczas uchwalania budżetu miasta na rok 2014 dochody z tego tyłu szacowane były na 35 mln zł w skali roku. Po trzech miesiącach władze miasta doszły do wniosku, że zapisana w budżecie kwota jest zbyt mała i powiększono tą kwotę do 45 mln zł. Zastanawiające jest, że jeszcze 3 miesiące temu miasto nie mogło sobie pozwolić na dopisanie do budżetu nawet niewielkich zadań inwestycyjnych, ponieważ nie posiadały one pokrycia w dochodach miasta. Teraz nagle okazało się, że występuje „wysokie prawdopodobieństwo zbycia w bieżącym roku nieruchomości o dużej powierzchni” i oczywiście to duże prawdopodobieństwo zbycia nieruchomości wystąpiło akurat w chwili, kiedy miasto postanowiło wyasygnować kolejne 6 mln zł na potrzeby klubu Górnik Zabrze. Dla porządku należy przypomnieć, że w styczniu miasto przekazało już klubowi 4 mln zł. Działanie to przypomina niestety kreatywną księgowość i jestem niezmiernie ciekawy, czy miastu uda się sprzedać te nieruchomości i wypracować dochód z tego działania w zakładanej wysokości 45 mln zł.

 

Kolejnymi uchwałami wzbudzającymi kontrowersje są 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Pisałem o tym już wielokrotnie.

Warto pamiętać, że mieszkańcy, którzy zdecydują się na wykupienie mieszkania komunalnego ze zniżką 80% lub 90%, nie mogą takiego mieszkania sprzedać przed upływem 5 lat od momentu zakupu. Jeżeli sprzedaż nastąpi w tym okresie, miasto domaga się zwrotu udzielonej bonifikaty. Mechanizm ten ma zabezpieczać miasto przed nieuczciwymi obywatelami, pragnącymi wzbogacić się kosztem miasta wykupując mieszkanie za 10-20% jego faktycznej wartości, a następnie sprzedając je na wolnym rynku za pełną wartość nieruchomości.

Niestety uchwały, które Rada Miasta już raz odrzuciła uznając za bezzasadne i narażające miasto na nieuzasadnioną stratę finansową, są przez Prezydenta Miasta przedstawiane pod obrady rady po raz kolejny i radni głosujący poprzednio przeciwko, tym razem popierają uchwałę. Zawsze w takich okolicznościach ciekawi mnie, czy gdyby radni popierający takie uchwały dysponowali własnymi środkami, a nie publicznymi, to czy zgodzili by się na odstąpienie od żądania ich zwrotu. To prowadzi do smutnego wniosku, że prezydent miasta wraz z radnymi popierającymi takie uchwały, doprowadzają do szkody w majątku publicznym i rozdają publiczne pieniądze, pieniądze wszystkich mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, zagłosowałem przeciwko tym uchwałom, podobnie jak pozostali członkowie klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Niestety dwie z trzech przedstawionych uchwał zostało przez radę przyjętych i miasto straciło kolejne kilkaset tysięcy złotych.

 

13.03.2014 Komisja przedsesyjna Rady Miasta

Uczestniczyłem także w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany  budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie.

 

13.03.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ruch Społeczny czy polityczny?<< Głos Zabrza 13.03.2014

>>Kasa na paliwo…<< Głos Zabrza 13.03.2014

>>Prosto z USA<< Głos Zabrza 13.03.2014

>>Nowe otwarcie<< Głos Zabrza 13.03.2014

>>Równe cierpi<< Głos Zabrza 13.03.2014

>>Obywatelu zaplanuj budżet<< Nowiny Zabrzańskie 13.03.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

12.03.2014 Otwarcie nowej siedziby Rady Dzielnicy

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Rada Dzielnicy Centrum Północ. Od dzisiaj  Rada Dzielnicy będzie prowadziła swoją działalność w pokoju na drugim piętrze w budynku biurowym należącym do PAN zlokalizowanym przy ul. Skłodowskiej Curie 34. Podczas uroczystości otwarcia zachęcałem członków rady dzielnicy do ścisłej współpracy z Radą Miasta. Cieszę się bardzo, że na terenie miasta jest tak wielu ludzi, którzy społecznie działają na rzecz mieszkańców i przekazują władzom miasta wnioski i postulaty mieszkańców. Mam tylko nadzieję, że w przyszłości Prezydent Miasta będzie bardziej skłonny niż do tej pory do realizacji zgłaszanych przez mieszkańców postulatów.

 

10.03.2014 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

10.03.2014 Dyżur Radnego

Dzisiaj pełniłem dyżur radnego w Urzędzie Miasta. Mam nadzieje, że uda mi się pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów, które zostały zgłoszone. Zainteresowanych zapraszam również do indywidualnego umawiania terminów spotkań.

 

08.03.2014 Dzień Kobiet

 

Jak co roku z okazji Dnia Kobiet, życzę Wszystkim Paniom, miłości, szczęścia i radości, zrozumienia ze strony mężczyzn i samych słonecznych dni.

Niech wszystkie miłe słowa, które Panie dziś usłyszą, spełniają się przez cały rok.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Łukasz Urbańczyk

Wasz Radny

 

 

06.03.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Biznes na fundacji<< Głos Zabrza 06.03.2014

>>Ma oszczędzać<< Głos Zabrza 06.03.2014

>>Skarb w kopalni<< Głos Zabrza 06.03.2014

>>Uratują kolosa<< Głos Zabrza 06.03.2014

>>Artur Jankowski odchodzi, Zbigniew Waśkiewicz przychodzi<< Nowiny Zabrzańskie 06.03.2014

>>Zamienią działki, ocaleje skwer?<< Nowiny Zabrzańskie 06.03.2014

>>Wiemy komu, ile i na co << Nowiny Zabrzańskie 06.03.2014

>>Sprawdzian miejskich spółek << Nowiny Zabrzańskie 06.03.2014

>>Łączenie przez likwidację<< Nowiny Zabrzańskie 06.03.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

03.03.2014 Spotkanie koła PO RP oraz zebranie zarządu

Odbyło się uroczyste ostatkowe spotkanie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w parlamencie. Przedyskutowano także kwestie zbliżających się wyborów samorządowych.

 

01.03.2014 Ostatki przy piekaroku

Chleb z tustym i ogórkiem, pączki, precle, żurek oraz specjał kulinarny rudzkiego mistrza kuchni można było dzisiaj spróbować podczas imprezy ostatkowej zorganizowanej przy rudzkim zabytku – piekaroku.

Piekarok to wolnostojący piec piekarniczy. 100 lat temu chleb wypiekało się samodzielnie, dlatego na osiedlach robotniczych funkcjonowało wiele tego typu obiektów. Do dzisiaj pozostał tylko jeden, a ja jako Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej byłem odpowiedzialny za jego remont. Remont ten się udał i jest to prawdopodobnie jedyny oryginalny działający piekarok na Śląsku. Uczestnicy dzisiejszej imprezy mogli skosztować oryginalnego chleba bez konserwantów wypiekanego w najbardziej tradycyjny sposób. 

Artystyczną oprawę imprezy zapewniała młodzież z Gimnazjum nr 5 oraz klasy regionalnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Rudzianin Józef Gluch podzielił się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z wspólnym wypiekaniem chleba, a ja opowiadałem zebranym o historii piekaroka.

 

27.02.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Szef państwowej kliniki miał prywatny szpital<< Fakt 27.02.2014

>>Sad nad profesorem<< Głos Zabrza 27.02.2014

>>Kolos się chwieje<< Głos Zabrza 27.02.2014

>>Milion na plusie<< Głos Zabrza 27.02.2014

>>Strzelanina w Maciejowie!<< Głos Zabrza 27.02.2014

>>Kolos wylatuje w powietrze<< Nowiny Zabrzańskie 27.02.2014

>>Rondo lub sygnalizacja potrzebne od zaraz<< Nowiny Zabrzańskie 27.02.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

20.02.2014 Komisja RM zdrowie i budżet Kardio-Med

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji zdrowia oraz komisji budżetu  i inwestycji, podczas którego Prezes spółki Kardio-Med Silesia przedstawił plany i realizacje spółki na najbliższe 2 lata oraz krótką prezentację związaną z realizacją budowy nowego budynku badawczego. W dalszym ciągu radnym nie przedstawiono biznes planu i studium wykonalności projektu, którego realizację poręczyło miasto Zabrze.

 

20.02.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Sprzedawcy nadziei<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Uff, podwyżki nie będzie<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Wyburzą kolosa<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Chaos po Znyku<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Absurdy Zdzisława I.<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Przynieśli petycję<< Głos Zabrza 20.02.2014

>>Chcemy parków nie marketów<< Nowiny Zabrzańskie 20.02.2014

>>Woda nie zaleje nam portfeli<< Nowiny Zabrzańskie 20.02.2014

>>Lifting targowiska<< Nowiny Zabrzańskie 20.02.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.02.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 8 uchwał. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze oraz 4 uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał Rady Miasta. Podczas sesji Rada Miasta odstąpiła od rozpatrywania uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu. Nowe taryfy nie obejmują podwyżki opłat, ceny wody pozostaną na dotychczasowym poziomie.

 

13.02.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji branżowych, którego tematyką było tanie budownictwo mieszkaniowe, budownictwo pod wynajem oraz nowe formy budownictwa dla młodych małżeństw. Przedstawiona została koncepcja budowy mieszkań komunalnych poprzez spółki z udziałem miasta i na gruncie należącym do miasta. Mieszkania te miałyby być kierowane do osób niezamożnych oraz osób, które nie stać na duże kredyty. Propozycja obejmuje finansowanie budowy przez spółkę oraz wykupywanie w ramach czynszu mieszkań przez najemców.

 

Uczestniczyłem także w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany  budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, obwieszczenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Wiele dyskusji wzbudziła uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Okazało się bowiem, że powołano Zastępcę Dyrektora Ogrodu Botanicznego, a dopiero po jego powołaniu zmieniany jest statut i uwzględniana jest ta zmiana w organizacji Ogrodu Botanicznego.

 

13.02.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Miejsce na rondo<< Głos Zabrza 13.02.2014

>>Muzeum na nowym<< Głos Zabrza 13.02.2014

>>Narzeczona z wyrokiem<< Głos Zabrza 13.02.2014

>>Inne zeznania<< Głos Zabrza 13.02.2014

>>Tajemnicze zgodny w rokitnickiej lecznicy<< Nowiny Zabrzańskie 13.02.2014

>>Nie będzie zwolnień w Makoszowach<< Nowiny Zabrzańskie 13.02.2014

>>Dworzec autobusowy prosi się o remont<< Nowiny Zabrzańskie 13.02.2014

>>Prezydent Zabrza: Górnik idzie na mistrza<< Nowiny Zabrzańskie 13.02.2014

>>W oczekiwaniu na nowych wykonawców<< Nowiny Zabrzańskie 13.02.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

10.02.2014 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

06.02.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Grupa trzymająca serca<< Nie 07.02.2014

>>Przypadki Zdzisława I.<< Głos Zabrza 06.02.2014

>>Filharmonicy: To nie my<< Głos Zabrza 06.02.2014

>>Wieża odzyska dawny blask? << Nowiny Zabrzańskie 06.02.2014

>>Autobus staranował wiaty<< Nowiny Zabrzańskie 06.02.2014

>>Szpital idzie pod młotek<< Nowiny Zabrzańskie 06.02.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

03.02.2014 Spotkanie koła PO RP oraz zebranie zarządu

Odbyło się spotkanie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w parlamencie. Dyskutowano także o zbliżających się wyborach do Europarlamentu.

 

30.01.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wirtualna rachunkowość<< Głos Zabrza 31.01.2014

>>Kasa od rywala<< Głos Zabrza 31.01.2014

>>Mieszkańcy nie chcą biedronki!<< Nowiny Zabrzańskie 31.01.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

23.01.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Korupcja na boisku<< Głos Zabrza 23.01.2014

>>Plan ratunkowy<< Głos Zabrza 23.01.2014

>>Coraz większe długi<< Głos Zabrza 23.01.2014

>>Protest song?<< Głos Zabrza 23.01.2014

>>Przerażeni handlowcy<< Głos Zabrza 23.01.2014

>>Kopalnia zacznie zwalniać pracowników?<< Nowiny Zabrzańskie 23.01.2014

>>Wielka gra o pieniądze<< Nowiny Zabrzańskie 23.01.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

20.01.2014 Kopalnia Guido otrzyma 3 mln zł

Podczas sesji Rady Miasta senator Andrzej Misiołek poinformował o przyjęciu przez Senat RP złożonej przez niego poprawki do budżetu państwa na rok 2014, dzięki której zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł.

Przyjęty przez Sejm pierwotny budżet nie obejmował dofinansowania zabrzańskiej kopalni. Senator Andrzej Misiołek przygotował i złożył wniosek o dokonanie w nim zmiany i zagwarantowanie środków finansowych na ten cel w 2014 roku. Wprowadzenie takiej poprawki wymagało uzyskania zgody Ministerstwa Finansów oraz przekonania do poparcia tej inicjatywy większości senatorów, co było niezmiernie trudnym zadaniem, szczególnie w kontekście odrzucenia przez Senat kilkudziesięciu poprawek, zgłaszanych przez innych senatorów.

W imieniu mieszkańców, którym leży na sercu dobro kopalni Guido wchodzącej w skład Muzeum Górnictwa Węglowego serdecznie dziękuje Panu Senatorowi Andrzejowi Misiołkowi za zaangażowanie i pomyślne zakończenie tej inicjatywy.

 

20.01.2014 Sesja Rady Miasta

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 15 uchwał. Przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, uchwała w sprawie zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości gminnych oraz pakiet uchwał związanych z programem osłonowym w zakresie dożywiania na terenie naszego miasta.

 

Przyjęta została także uchwała w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańka – Szulik w wysokości 12 612,30 zł. Przypomnę, że zgodnie z przepisami pracownikom sfery budżetowej należy wypłacić tzw. trzynastkę, a w przypadku Prezydenta Miasta Rada Miasta musi podjąć stosowną uchwałę. Radni PO negatywnie oceniając pracę i działania Prezydenta Miasta i jednocześnie nie chcąc głosować wbrew przepisom, nie wzięli udziału w tym głosowaniu.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła natomiast uchwała w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2014 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/690/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar „C”.

W tym miejscu należy przypomnieć, że plan miejscowy centrum Zabrza - obszar „C”- stał się podstawą konfliktu pomiędzy Hutą Zabrze a miastem Zabrze. Huta Zabrze zgodnie z obowiązującym prawem wystąpiła do miasta o wykupienie gruntów przeznaczonych w planie pod drogi publiczne. Miasto nie zrealizowało tego wniosku i nie było skłonne do polubownego zakończenia sprawy pomimo, że Huta, nie chcąc konfliktu z miastem, przedstawiała wiele rozwiązań problemu. W związku z tym Huta w 2008 roku wystąpiła ze swoim roszczeniem do sądu. Radni PO na przestrzeni ostatnich 5 lat wielokrotnie zwracali uwagę na zagrożenie płynące z tego procesu sądowego i proponowani podjęcie działań zaradczych. Miasto mogło przystąpić do procedury zmiany planu miejscowego, mogło zawrzeć ugodę sądową, mogło także stworzyć rezerwę finansową na wypadek niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego. Niestety Pani Prezydent nie chciała skorzystać z żadnego z wyżej wymienionych rozwiązań twierdząc, że miasto z całą pewnością wygra proces sądowy. Lata mijały, a proces sądowy powoli zbliżał się do końca i można było przypuszczać, że rozstrzygnięcie sprawy będzie niekorzystne dla miasta. To spowodowało nagłe zainteresowanie Pani Prezydent uchyleniem feralnego planu miejscowego. Niestety, o ile kilka lat temu, kiedy namawiałem Panią Prezydent do rozpoczęcia procedury zmiany planu, można było przeprowadzić tę procedurę zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i teraz problem byłby rozwiązany, o tyle w chwili obecnej jedyną instytucją, mogącą unieważnić plan miejscowy, jest sąd administracyjny. Na wniosek miasta Wojewoda Śląski skierował za pośrednictwem Rady Miasta skargę na plan miejscowy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak skarga ta nie została przez miasto przekazana do sądu.

16 grudnia 2013 roku Rada Miasta Zabrze podjęła uchwałę unieważniającą plan miejscowy uchwalony w 2004 roku. Radni PO przedstawili liczne ekspertyzy prawne, z których jasno wynikało, że Rada Miasta nie ma prawa do unieważnienia własnej uchwały z przed 10 lat, gdyż kompetencje w tym zakresie posiada jedynie sąd administracyjny. Radni PO wskazywali także, na konieczność przekazania do sądu administracyjnego skargi wojewody na plan miejscowy z 2004 roku. Niestety Rada Miasta przyjęła tę kontrowersyjną uchwałę. Radni PO głosowali przeciwko i złożyli do protokołu zdanie odrębne w tej kwestii, nie zgadzając się na łamanie i obchodzenie przepisów prawa.

Wojewoda Śląski, po dokonaniu kontroli zgodności uchwały z prawem, wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, uchylające uchwałę z dnia 16.12.2013 r. w całości z uwagi na istotne naruszenie prawa polegające na wykroczeniu Rady Miasta poza kompetencje jej przysługujące. Tym samym Wojewoda potwierdził wszystkie zarzuty podnoszone podczas sesji przez radnych PO. Ponadto Wojewoda Śląski przekazał do sądu wniosek o ukaranie Rady Miasta za nieprzekazanie jego skargi do sądu.

Wydawać by się mogło, że sprawa została wyjaśniona i kwestią zgodności z prawem planu miejscowego sprzed dekady zajmie się wreszcie zgodnie z przepisami sąd administracyjny. Niestety,  w dniu dzisiejszym Rada Miasta, zamiast przekazać do sądu skargę wojewody z listopada 2013 roku, postanowiła przekazać do sądu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z 10.01.2014 r.  Radni PO świadomi niezgodności z prawem uchwały z dnia 16.12.2013 uchylonej przez Wojewodę głosowali przeciwko zaskarżaniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Druga z kontrowersyjnych uchwał również jest związana z tym tematem. Tym razem spółka Anguilla Investment sp. z o.o. wezwała Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia we własnym zakresie uchwały z dnia 16.12.2013 roku w sprawie unieważnienia planu miejscowego.  Rada Miasta, podejmując tę uchwałę, odmówiła odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, powołując się na wydane rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające ją. Przyjęta uchwała byłaby zasadna w przypadku uprawomocnienia się wyżej wymienionego rozstrzygnięcia nadzorczego, co nastąpiłoby po 30 dniach od daty jego doręczenia, jeżeli Rada Miasta nie skorzystałaby z możliwości zaskarżenia przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego. Tymczasem Rada Miasta postanowiła skorzystać z możliwości tego zaskarżenia, a jednocześnie powołuje się na nieprawomocne rozstrzygnięcie uzasadniając nim odmowę odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Radni Platformy Obywatelskiej konsekwentnie uważają, że uchwała z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku jest niezgodna z prawem, a wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Anquilla Investment sp. z o. o., sp. komandytowa z dnia 7 stycznia 2014 r. jest zasadne i powinno zostać rozpatrzone pozytywnie poprzez rezygnację z zaskarżania, a tym samym uprawomocnienie rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego sporną uchwałę i powiadomienie o tym fakcie firmy Anquilla Investment sp. z o. o., sp. komandytowa. Dlatego też głosowałem przeciwko tej uchwale.

 

>>do pobrania rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego<<

>>do pobrania wniosek Wojewody Śląskiego o wymierzenie Radzie Miasta grzywny<<

  

16.01.2014 Komisje Rady Miasta

W dniu dzisiejszym miało się odbyć posiedzenie komisji branżowych, którego tematyką miało być tanie budownictwo mieszkaniowe, budownictwo pod wynajem oraz nowe formy budownictwa dla młodych małżeństw. Niestety posiedzenie to zostało przeniesione na dzień 13.02.2014 r. na godzinę 16.00. Już teraz zapraszam osoby zainteresowane tym tematem do sali 115 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1.

 

Zgodnie z planem odbyło się natomiast przedsesyjne posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku obrad znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze oraz pakiet uchwał związanych z programem osłonowym w zakresie dożywiania na terenie naszego miasta.

 

Wiele dyskusji wzbudziła uchwała w sprawie zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości gminnych. Uchwała ta przewiduje między innymi przekazanie Prezydentowi Miasta kompetencji do samodzielnego (bez zgody Rady Miasta) ustanawiania hipoteki na nieruchomości gminnych na rzecz spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Zabrze posiada udziały oraz innych podmiotów, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi. I właśnie te zapisy wzbudziły wątpliwości radnych, gdyż może to doprowadzić do dalszego zadłużania miasta poza kontrolą Rady Miasta poprzez zastawy hipoteczne gruntów gminnych. W ramach dyskusji radni zaproponowali wprowadzenie do uchwały poprawki, dzięki której prezydent będzie zobligowany każdorazowo do uzyskiwania opinii komisji rady miasta przed ustanowieniem hipoteki. Co prawda opinia negatywna nie powstrzyma Prezydenta od ustanowienia takiej hipoteki, ale pozwoli przynajmniej na publiczną dyskusję, co, mam nadzieję, wpłynie pozytywnie na gospodarowanie zasobem gminnym.

 

13.01.2014 Spotkanie koła PO RP oraz zebranie zarządu

Odbyło się spotkanie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu regionu oraz działalności na rzecz miasta w parlamencie. Na wniosek Senatora Misiołka Senat wprowadził do budżetu państwa na rok 2014 zmianę, dzięki której kopalnia Guido w Zabrzu otrzyma 3 mln zł dotacji z budżetu państwa. Wprowadzenie takiej poprawki wymagało uzyskania zgody Ministerstwa Finansów oraz przekonania do poparcia tej inicjatywy większości senatorów, co było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w kontekście odrzucenia przez Senat kilkudziesięciu poprawek zgłaszanych przez innych senatorów. 

Omówiono także projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

09.01.2014 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Requiem dla dworku? <<Głos Zabrza 09.01.2014

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

19.12.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Budżet z lustrem<<Głos Zabrza 19.12.2013

>>Warunkowe umorzenie<<Głos Zabrza 19.12.2013

>>Radni przyjęli budżet. Platforma (jak zwykle) chciała inaczej<<Nowiny Zabrzańskie 19.12.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

 

 

16.12.2013 Sesja Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęto 23 uchwały, jednak dwie z nich wymagają dokładnego omówienia.

 

Najważniejszą z przyjętych uchwał jest projekt budżetu miasta na rok 2014. Projekt ten został przyjęty przy sprzeciwie radnych PO. Należy zatem wyjaśnić, dlaczego Radni Platformy Obywatelskiej go nie poparli.

 

Uważamy, że budżet miasta powinien odzwierciedlać dbałość władzy o dobro wspólne. Chodzi o takie kierowanie miastem i takie kształtowanie budżetu, które ma za zadanie dążyć do zaspokojenia jak największej ilości potrzeb obywateli naszego miasta, co wypełnia pozytywną definicję słowa Polityka.

Należy zadać sobie pytanie, czy tak został skonstruowany budżet miasta Zabrze na rok 2014?

Czy znakiem wypełniania potrzeb obywateli ma być lekceważenie mieszkańców, zgłaszających swoje potrzeby Radom Dzielnic, które złożyły 96 propozycji do budżetu na nowy rok? Pani Prezydent uwzględniła jedynie 2 z tych 96 propozycji i to w dodatku do realizacji w latach 2014-2016, czyli tak naprawdę do realizacji w latach kolejnych, bo za 50 000 zł w 2014 roku będzie można co najwyżej wykonać projekt sali gimnastycznej, a niezrealizowanych projektów mamy sporo.

Oczywiście można powiedzieć, że wnioski mieszkańców obejmują zadania warte 1 mld złotych, ale to tylko oznacza, że przez ostatnich kilka lat nie realizowano postulatów mieszkańców. I co roku wnioski mieszkańców powtarzają się, a co więcej – dopisywane są kolejne.  Ale to i tak tylko połowa prawdy, bo czy można uznać za wybujałe życzenia: wniosek o ustawienie koszy na śmieci przy ul. Bytomskiej w Biskupicach, instalacje dodatkowej furtki wejściowej na obiekt Orlika, zakup projektora multimedialnego dla Helenki, zainstalowanie koszy na śmieci i ławek na os. T. Kotarbińskiego, czy wniosek o ustawienie lustra drogowego na rogu ulicy Cmentarnej na Zandce.

 

Nikt oczywiście nie kwestionuje konieczności wyboru kolejności realizacji droższych wniosków, ale koszt realizacji wyżej wymienionych wniosków w skali miasta jest tak niewielki, że ich nieuwzględnienie w przedstawionym przez Panią Prezydent budżecie,  może świadczyć o totalnym lekceważeniu wnioskodawców i mieszkańców lub nie przeczytaniu w ogóle ich wniosków. Przecież nawet mimo tak wielkiego zadłużenia miasta i konieczności spłaty pierwszych rat za rozpoczęte i nadal nieskończone inwestycje, trudno uwierzyć, że miasta nie stać na ustawienie lustra drogowego, czy kilku nowych koszy na poszczególnych ulicach Zabrza. No chyba, że miasto jest już tak zadłużone, że nie udźwignie instalacji dodatkowej furtki wejściowej na obiekt Orlika, czy zakupu projektora multimedialnego.

W związku z tym miastu trzeba pomóc i skoro Prezydent miasta przy budżecie w wysokości 934 mln złotych nie potrafi zadbać o swoich obywateli, Radni PO postanowili z własnych skromnych środków zrealizować tyle samo wniosków Rad Dzielnic, co Pani Prezydent. Dlatego Radna Agnieszka Bałys przekazała Radzie Dzielnicy Helenka projektor multimedialny, a ja podarowałem podczas sesji miastu lustro drogowe dla Zandki, na które miasta nie było stać. Bo przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze, a życia nie da się przeliczyć na pieniądze. Proponowałem także innym klubom radnych, za przykładem klubu radnych PO, zrealizowanie takiej samej ilości wniosków Rad Dzielnic, co Pani Prezydent, czyli 2  dowolnie wybranych wniosków z pozostałych do realizacji 92.

 

Niestety w Zabrzu zdecydowanie większą rolę przywiązuje się do negatywnej definicji słowa Polityka, rozumianej jako sztuki zdobywania władzy i wywieraniu wpływu na jej podział. Taka postawa powoduje traktowanie obywateli jedynie jako  głosu wyborczego, potrzebnego raz na cztery lata. Trudno więc spodziewać się, żeby przy takim podejściu uwzględniać w budżecie wnioski obywateli i Rad Dzielnic. Nawet tak mało kosztowne, jak te przytoczone powyżej.

 

Warto pamiętać, że to nie mieszkańcy zostali stworzeni dla urzędu, ale Urząd Miejski został stworzony dla realizacji postulatów mieszkańców i dbania o ich dobro. Przedstawiony projekt budżetu obejmuje wielomilionowe projekty, służące realizacji zachcianek władzy, a całkowicie pomija potrzeby mieszkańców. W budżecie przewidziano np. 550 000 zł na meble dla urzędników, a jednocześnie nie stać miasta na wymianę okien w SP nr 8,  przewidziano 451 000zł na promocje miasta, a nie stać nas na termomodernizację SP nr 23, przewidziano kolejne 1 050 000zł na przekazywanie informacji związanych z działalnością urzędu, a nie stać nas na budowę placu zabaw na osiedlu Kotarbińskiego,  a wskazywane przez mieszkańców konieczne remonty dróg czy chodników w ogóle nie są uwzględnione w budżecie – widać władzy bardziej zależy na reklamie w roku wyborczym niż na bezpieczeństwie, a powinno być dokładnie odwrotnie. Dlatego tez Radni PO zagłosowali przeciwko uchwale budżetowej na rok 2014.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak uchwała, w sprawie „Stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar "C"”.

 

Już pobieżna analiza obowiązującego prawa wykazała, że uchwała ta jest niezgodna z obowiązującym prawem, dlatego też Pan senator Andrzej Misiołek zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, nadzorującego ten zakres działań o stwierdzenie, czy przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z prawem.

 

W dniu 13.12.2013 Wiceprezes Rady Ministrów Elżbieta Bieńkowska wydała opinię prawną, która potwierdziła nasze wątpliwości i stwierdziła, że przedstawiony projekt uchwały nie może zostać uznany za prawidłowy. Opinia ta, wraz z kilkoma innymi, została przekazana wszystkim radnym.

 

Należy zauważyć, że kompetencje organu stanowiącego gminy, w tym przypadku Rady Miasta Zabrze, nie obejmują możliwości stwierdzania nieważności własnych uchwał, a jedynie ich uchylania, a skutki prawne uchylenia aktu i stwierdzenia jego nieważności są odmienne. Uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenie (ex nunc). Stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje natomiast skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc). W tej ostatniej sytuacji uchwałę należy potraktować tak, jakby nigdy nie została podjęta.

 

Art. 184 Konstytucji przyznaje sądom administracyjnym kontrolę działalności administracji publicznej, w tym również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał samorządu terytorialnego oraz art. 1 par. 1 i 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych upoważnia Sądy Administracyjne do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Co oznacza, że Rada Miasta Zabrze nie posiada kompetencji i nie może podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności własnej uchwały, a możliwość skorzystania z instytucji autokontroli, określonej przepisem art. 54 § 3 p.p.s.a. jest tym samym wyłączona.

 

Równie istotną kwestią jest odniesienie się do samej skargi Wojewody Śląskiego wnoszącego o unieważnienie w całości uchwały nr XXV/261/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar „C” w związku z faktem zawarcia w tej uchwale kilku zapisów niezgodnych z prawem. Tego typu skargi należy w terminie 30 dni przekazać do rozpatrzenia przez sąd, dlatego tez Radni PO złożyli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad stosownej uchwały. Niestety pro-prezydenccy Radni nie zezwolili na jego wprowadzenie pod obrady.

 

Pomimo apeli radnych klubu Platformy Obywatelskiej Rada Miasta na posiedzeniu w dniu 16.12.2013 nie przekazała do sądu administracyjnego skargi Wojewody Śląskiego oraz przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar "C"”, co moim zdaniem stanowi naruszenie prawa, dlatego też Radni PO zagłosowali przeciwko tej uchwale, a po jej przyjęciu zgłosili zdanie odrębne od stanowiska pozostałej części rady.

 

>>do pobrania opinia prawna Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z dnia 13.12.2013 dotycząca powyższej uchwały<<

 

13.12.2013 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

12.12.2013 Komisje Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014, a także zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały określającej stawki opłaty targowej na terenie miasta Zabrze oraz trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ostatnia z wymienionych uchwał stanowi realizację mojego wniosku w tym zakresie z dnia 16.07.2013 roku i pozwoli mieszkańcom naszego miasta na składanie tzw. deklaracji śmieciowej za pośrednictwem platformy Sekap bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

Ponadto w uchwale określającej stawki opłaty targowej na terenie miasta Zabrze utrzymana jest zasada, o którą Radni Platformy Obywatelskiej walczyli rok temu, polegająca na obniżeniu o 50 % opłaty targowej w miesiącach styczniu, lutym i marcu w związku z ciężkimi warunkami pracy oraz zmniejszonymi dochodami w miesiącach zimowych.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak uchwała  w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar "C". Wszystko wskazuje na to, że uchwała ta jest niezgodna z obowiązującym prawem. Radni podczas komisji odstąpili od jej opiniowania.

 

12.12.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kosztowna ugoda <<Głos Zabrza 12.12.2013

>>Nie idą razem <<Głos Zabrza 12.12.2013

>>Kardio-przyspieszenie<<Głos Zabrza 12.12.2013

>>Cenzura wycofana?<<Głos Zabrza 12.12.2013

>>Będzie ugoda w sprawie basenu? <<Nowiny Zabrzańskie 12.12.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

05.12.2013 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze posiedzenie połączonych komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Inwestycji zostało poświęcone analizie projektu budżetu na rok 2014. Było to ostatnie posiedzenie, na którym Komisje Rady mogły zgłaszać zbilansowane wnioski do projektu budżetu na rok kolejny. Podczas posiedzenia złożyłem wniosek o uwzględnienie w budżecie na nowy rok dokończenia budowy ekranów akustycznych przy DK 88 w rejonie ulicy Kruczka. Komisja budżetu poparła mój wniosek, co oznacza, że Pani Prezydent będzie musiała oficjalnie odnieść się do tej propozycji i tylko od jej stanowiska zależy, czy ta inwestycja zostanie wpisana do projektu budżetu.

 

Uzupełnienie informacji z dnia 6.12.2013r.:

Informuję, że Pani Prezydent Małgorzata Mańka Szulik pismem nr BRM.0012.122.2013 z dnia 6.12.2013 nie wyraziła zgody na wprowadzenie do budżetu miasta na rok 2014 poprawki dotyczącej budowy ekranów akustycznych w 2014 roku przyjętej przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta na mój wniosek.

 

Budżet miasta na rok 2014 uwzględni jedynie 100 000 zł na aktualizację dokumentacji, kosztorysy inwestorskie oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie budowy ekranów akustycznych przy DK88. Zadanie to nie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie określono także planowanego okresu jego realizacji. Oznacza to, że miasto do tej pory nie zaplanowało realizacji tej inwestycji, a zaktualizowana dokumentacja może tak jak wiele innych tego typu dokumentów nie zostać nigdy zrealizowana.

 

05.12.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Iwański out <<Głos Zabrza 05.12.2013

>>Śmieciowy problem <<Głos Zabrza 05.12.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

02.12.2013 Spotkanie koła PO RP

Odbyło się spotkanie koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu Senator Andrzej Misiołek przedstawił założenia i cele na najbliższe lata działalności oraz podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu. Omówiono także kwestię dorocznego spotkania noworocznego.

 

28.11.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Polimeksowi już dziękujemy… <<Głos Zabrza 28.11.2013

>>Telefon do komendanta<<Głos Zabrza 28.11.2013

>>Prezes Iwański będzie się tłumaczył<<Głos Zabrza 28.11.2013

>>Polimex wyrzucony z budowy stadionu! <<Nowiny Zabrzańskie 28.11.2013

>>Zabrakło pojemników na śmieci<<Nowiny Zabrzańskie 28.11.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

26.11 2013 Jak dokończyć budowę stadionu Górnika Zabrze?

Miasto Zabrze wypowiedziało firmie Polimex-Mostostal, umowę na realizację stadionu Górnika Zabrze. Wreszcie podjęto decyzję i postanowiono nie przedłużać kolejny raz terminu wykonania prac, tylko rozstano się z wykonawcą, który nie dotrzymał pierwotnego terminu budowy (kwiecień 2013), a nawet drugiego ustalonego wspólnie terminu budowy (30 listopada 2013) i zamiast wykonać całość prac w 20 miesięcy wykonuje je już 27 miesięcy, a końca nie widać (zrealizowano podobno dopiero około 65% prac). Niestety okazało się, że to już kolejna źle prowadzona inwestycja w Zabrzu, kolejna inwestycja, której Pani Prezydent nie udało się ukończyć w terminie i nie wiadomo kiedy jej ukończenie nastąpi. Ale chyba najgorsze jest to, że każdy kto choć trochę zna się na budownictwie (a Pani Prezydent otacza się przecież samymi fachowcami) od samego początku powinien wiedzieć, że oferta firmy Polimex-Mostostal była poniżej wartości rynkowej planowanych do wykonania prac, a co za tym idzie można było mieć pewność, że wykonawca nie będzie w stanie za tę kwotę wybudować  tak dużego obiektu, chyba że z własnych środków sfinansuje część prac. Pytanie dlaczego nie sprawdzono oferty i nie zakwestionowano zaniżonych kosztów pozostanie na razie bez odpowiedzi. 

 

Ale jest jeszcze jedna ważniejsza w chwili obecnej kwestia, jak dokończyć budowę? W tej kwestii po raz kolejny Miasto popisało się niekompetencją, skłaniając się do rozwiązania cyt: „by na dokończenie budowy nie ogłaszać jednego przetargu, ale prace podzielić na parę odcinków i ogłosić kilka mniejszych przetargów. To pozwoli zdecydowanie skrócić procedury i być może osiągnąć także niższa cenę.

Jeżeli komuś wydaje się, że budowę stadionu można porównać do budowy domku jednorodzinnego metodą „gospodarską”, polegającą na zatrudnianiu różnych firm do poszczególnych etapów prac (elektryka, hydraulika, instalatora c.o., kaflarza, itd.), która to metoda pozwala na pewne oszczędności przy małych obiektach, to chyba nigdy nie budował takiego domku jednorodzinnego, nie był świadkiem niszczenia pracy jednego wykonawcy przez kolejnego, opóźnień poszczególnych wykonawców niepozwalających na dalszą realizacje zaplanowanych prac, nie był świadkiem wytykania przez wykonawcę błędów poprzedniej firmy, które to błędy rzekomo zwiększają koszty, opóźniają prace, powodują konieczność zmiany projektów czy założeń. Osoba tak myśląca z pewnością nie musiała także wyjaśniać, czy np. dany fragment instalacji teletechnicznej był wykonany poprawnie i uszkodzony przez kolejnego wykonawcę, czy może od początku w kablu było zwarcie i podlega on naprawie, na podstawie gwarancji czy rękojmi. Z takimi problemami spotykają się na co dzień kierownicy robót i drobni inwestorzy, ale w ich przypadku kilkumiesięczne opóźnienie w oddaniu obiektu do użytku jest ich prywatnym problemem, a nie problemem miasta, które musi utrzymywać klub sportowy, nie otrzymujący wpływów z biletów, oraz spłacać kredyty za niezakończoną inwestycję.  

Wystarczy chwile się zastanowić, żeby uświadomić sobie jak wygląda budowa tak dużego obiektu jak stadion. Wyobrazić sobie próbę wskazania wśród wielu podwykonawców winowajcy usterki i egzekucji naprawy gwarancyjnej.  Przy takiej komplikacji technicznej budynku będzie to praktycznie niewykonalne i dlatego właśnie na całym świecie wybiera się generalnego wykonawcę, który odpowiada za cały obiekt i od niego żąda się gwarancji. Oczywiście generalny wykonawca prace wykonuje przy pomocy specjalistycznych firm, które musi we własnym zakresie zorganizować, skontrolować i skoordynować ich prace. Dla Miasta jedynym podmiotem odpowiedzialnym, za każde uszkodzone krzesełko,  cieknący sufit, odpadającą terakotę, czy niesprawne gniazdko instalacji teletechnicznej jest w takim przypadku generalny wykonawca.

Jak widać na całym świecie stosuje się inne rozwiązania niż w Zabrzu i pewnie dlatego Pani Prezydent z reguły nie udaje się wykonywać zabrzańskich inwestycji na czas i bez problemów.

 

Oby budowa stadionu nie skończyła się tak, jak budowa kanalizacji w ulicy Paderewskiego, dla której Pani Prezydent wraz z służbami i spółkami podległymi zatwierdziła fatalny projekt i nie dopilnowała prawidłowego wykonania, dzięki czemu droga ta usiana setkami studzienek kanalizacyjnych jest nieustannie naprawiana w trybie gwarancyjnym, a już niedługo po zakończeniu gwarancji miasto pozostanie samo z tym „bublem”, na który wydano dużo pieniędzy, a który nadaje się już teraz do całkowitej przebudowy łącznie z przeprojektowaniem kanalizacji i usunięciem z ulicy większości studzienek kanalizacyjnych.

Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał jak zwykle powiedzieć „a nie mówiłem?”

 

21.11.2013 Komisje Rady Miasta

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji Budżetu i Inwestycji skarbnik miasta, przedstawił radnym projekt budżetu na rok 2014. Omówiono podstawowe założenia, a naczelnicy wydziałów urzędu miasta tłumaczyli zakresy swoich zadań umieszczonych w projekcie budżetu. Podczas komisji poprosiłem o przekazanie zestawienia wszystkich wniosków rad dzielnic, wraz z informacją, czy zostały one uwzględnione w projekcie budżetu.

 

Natomiast komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zajmowała się miedzy innymi polityką czynszową miasta Zabrze, w kontekście wprowadzonej przez Panią Prezydent nowej ujednoliconej stawki czynszowej na poziomie 5,9 zł. Dotychczasowe stawki były zróżnicowane i wynosiły 6,2 zł oraz 5,4 zł. Jak się okazało regulacja czynszów była okazją do ich podwyższenia. Około 80% (8943 mieszkania) mieszkańców zasobów komunalnych będzie bowiem miało podwyżkę o 50 groszy na m2, a jedynie 20% (2235 mieszkania) obniżkę o 30 groszy na m2. Dzięki tej operacji miasto naliczy mieszkańcom w skali roku prawie 2 200 000 zł  więcej czynszów niż przed regulacją, a po odliczeniu dodatków mieszkaniowych miasto zarobi na mieszkańcach 954 000 zł więcej niż w roku 2013. Uważam co najmniej za niestosowne, zachowanie Pani Prezydent łatającej kosztem mieszkańców dziurę budżetową, powstałą przez niepotrzebne i zbyt duże inwestycje wymyślone i realizowane przez Panią Prezydent.

 

21.11.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Sercem podzieleni<<Głos Zabrza 21.11.2013

>>Późno, coraz później<<Głos Zabrza 21.11.2013

>>Trener od bezpieczeństwa<<Głos Zabrza 21.11.2013

>>Puszka Pandory <<Głos Zabrza 21.11.2013

>>Wszystkie światła na Kardio-Med Silesia<<Nowiny Zabrzańskie 21.11.2013

>>Kto i kiedy zrobi tam porządek? <<Nowiny Zabrzańskie 21.11.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

20.11.2013 Żarty władzy, czyli zabrzańskie śmiechowisko

Często czytając pisma urzędowe sami nie wiemy, czy śmiać się czy płakać nad głupotą osób podpisujących takie dokumenty i ośmieszających powagę urzędu, który reprezentują. Zdarza się także, że pozostaje nam tylko ubolewać nad oderwaniem od rzeczywistości szeroko pojętej władzy. Oderwaniem, które może byłoby śmieszne gdyby nie fakt, że wydane w ten sposób zarządzenia, pisma, decyzje czy ogłoszenia utrudniają życie mieszkańcom Zabrza lub powodują finansowe straty miasta. Dlatego postanowiłem takie dokumenty publikować na mojej stronie.

 

Na początek odpowiedź pani Prezydent Małgorzaty Mańki Szulik z dnia 13.11.2013:

Moje pytanie: jakie wydatki poniosło miasto na delegację do miasta Essen?

Odpowiedz pani Prezydent: Miasto Zabrze poniosło wydatki niezbędne do organizacji zagranicznej podróży służbowej.

 

I wszystko jasne :)

>>plik do pobrania – odpowiedz nr BRM.0003.151.2013 z dnia 13.11.2013<<

 

19.11.2013 Zarząd koła PO RP

Odbyło się spotkanie Zarządu koła Platformy Obywatelskiej. Nowy zarząd zabrzańskiej Platformy Obywatelskiej bardzo zintensyfikował swoje działania, stąd też niezbędne okazały się częstsze niż dotychczas jego spotkania. Podczas dzisiejszego zebrania dwóch pierwszych członków zarządu przedstawiło analizy i plany działań w zakresie kompetencji przydzielonych przez przewodniczącego zarządu zabrzańskiego Senatora Andrzeja Misiołka.

 

18.11.2013 Sesja Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskioemisyjnej dla Miasta Zabrze oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok. Tytułem komentarza należy zauważyć, że po raz pierwszy od wielu lat stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych nie zostały podniesione. Jako radny Platformy Obywatelskiej cieszę się, że pani Prezydent posłuchała głosu rozsądku i w tych ciężkich czasach spełniła postulaty moje oraz moich klubowych kolegów, artykułowane już rok temu i po raz pierwszy zdecydowała się pozostawić stawki podatków na dotychczasowym poziomie. Oczywiście radość tę mąci nieco świadomość, że pani Prezydent kierowała się nie tylko chęcią spełnienia naszych postulatów i nie powodowania dodatkowych obciążeń dla mieszkańców w czasie kryzysu, bo to mogła zrobić już rok wcześniej, ale z pewnością wpływ na jej decyzję miały zbliżające się wybory samorządowe. Obawiam się jednak, że tak jak dotychczas miało to miejsce, w kolejnym roku budżetowym, zaraz po wyborach samorządowych,  postulaty radnych i dola mieszkańców przestanie być brana pod uwagę i podatki znowu drastycznie wzrosną.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak uchwała, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej oraz ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiących własność Miasta Zabrze, ze spółką Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., na okres do dnia 31.01.2024 r. Radni Platformy Obywatelskiej sprzyjają rozwojowi nauki i technologii biomedycznych, szanują także osiągnięcia medyczne i badawcze poszczególnych udziałowców spółki Kardio-Med Silesia, ale jednocześnie wymagają od Prezydenta Miasta racjonalnego, zgodnego z prawem i transparentnego dysponowania mieniem publicznym. W tym konkretnym przypadku Prezydent Miasta prosił radnych, aby na podstawie samego projektu uchwały, nie zawierającego żadnego uzasadnienia merytorycznego, a jedynie uzasadnienie formalne, podjęli decyzję o bezprzetargowym przekazaniu gruntów miejskich spółce Kardio-Med Silesia.

    Podczas sesji przypomniałem radnym, że spółka ta otrzymała już od miasta wielomilionowe poręczenie kredytów, jednocześnie odmawiając przekazania radnym studium wykonalności oraz biznesplanu inwestycji. Dokumenty te pokazałyby, czy planowana inwestycja będzie w stanie finansować się bez pomocy miasta. Być może dlatego pani Prezydent dwukrotnie odmawiała mi przekazania tych dokumentów, a ponieważ decyzje Prezydenta Miasta były także dwukrotnie uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezydent przyznał, że nie jest w posiadaniu takiej dokumentacji. Co oznacza, że dysponuje środkami publicznymi, wierząc spółce na tzw. „słowo honoru”, że wszystko będzie dobrze. Ja niestety takiej wiary nie podzielam i uważam, że dysponując środkami publicznymi należy mieć opracowaną solidną dokumentację, pozwalającą określić szanse i zagrożenia każdego finansowanego przez miasto projektu.  

   W związku z tym, że pomimo pytań podczas komisji przedsesyjnej nie przekazano radnym żadnych innych dokumentów potwierdzających cel przekazania gruntu, opis założeń inwestycyjnych, opis sposobu finansowania inwestycji i jej spłaty, a nawet aktualnych danych o zarządzie i radzie nadzorczej spółki podczas sesji, spytałem Prezydenta Miasta i Radnych, czy jeżeli dysponowaliby własnymi środkami finansowymi i własnymi gruntami, to czy też oddaliby je spółce, nie pytając o nic. Zapytałem także, dlaczego Radni nie dbają o mienie gminy co najmniej w taki sam sposób, jak o własne pieniądze? Niestety nie doczekałem się odpowiedzi na to pytanie. Natomiast podczas głosowania jedynie Radni Platformy Obywatelskiej zagłosowali przeciwko przekazaniu spółce gruntów bez uzasadnienia merytorycznego i przedstawienia biznesplanu tej inwestycji. Omawiana uchwała została przez Radę Miasta przyjęta.     

 

Kolejnymi kontrowersyjnymi uchwałami były dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Krakowskiej 39A oraz Szczęść Boże 12 w Zabrzu. Warto pamiętać, że mieszkańcy, którzy zdecydują się na wykupienie mieszkania komunalnego ze zniżką 80% lub 90%, nie mogą takiego mieszkania sprzedać przed upływem 5 lat od momentu zakupu. Jeżeli sprzedaż nastąpi w tym okresie, miasto domaga się zwrotu udzielonej bonifikaty. Mechanizm ten ma zabezpieczać miasto przed nieuczciwymi obywatelami, pragnącymi wzbogacić się kosztem miasta wykupując mieszkanie za 10-20% jego faktycznej wartości, a następnie sprzedając je na wolnym rynku za pełną wartość nieruchomości.

   W dniu dzisiejszym pani Prezydent proponowała, aby wszyscy obywatele Zabrza złożyli się ze swoich podatków i podarowali dwóm wybrańcom spośród siebie 362 000 zł, co biorąc pod uwagę brak środków finansowych na wiele zadań własnych miasta jest kwotą znaczącą. Oczywiście każda z tych uchwał dotyczy innego człowieka i innej sytuacji życiowej, niemniej jednak w jednym przypadku mieszkanie nabyte od gminy zostało sprzedane po 2,5 miesiącach od jego nabycia, co oznacza, że mieszkanie to było kupowane z założeniem jego odsprzedaży i zarobieniem w krótkim czasie ponad 135 000 zł na mieniu miasta. Uważam, że każde odstępstwo od ustanowionego prawa i odstępowanie przez Radę Miasta od żądania zwrotu bonifikaty za mieszkanie sprzedane przed upływem 5 lat, jest psuciem prawa, powodującym niebezpieczne incydenty, na które powołują się kolejni obywatele, chcący odstąpienia przez miasto od żądania zwrotu należnych miastu pieniędzy. Jest to także niegospodarność i działanie na szkodę miasta i wszystkich pozostałych obywateli. Mając na uwadze powyższe, zagłosowałem przeciwko tym uchwałom, podobnie jak pozostali członkowie klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz poszczególni Radni, reprezentujący inne kluby, w efekcie czego uchwały te zostały przez radę odrzucone i miasto może odzyskać 362 000 zł.

 

14.11.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Co z tym stadionem?<< Nowiny Zabrzańskie 14.11.2013

>>Tułaczka muzealników. Kiedy się skończy?<< Nowiny Zabrzańskie 14.11.2013

>>Prezydenckie słowo << Głos Zabrza 14.11.2013

>>Nie tylko podatki<< Głos Zabrza 14.11.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

14.11.2013 Komisje Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskioemisyjnej dla Miasta Zabrze oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły wśród radnych projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej oraz ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiących własność Miasta Zabrze, ze spółką Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., na okres do dnia 31.01.2024 r., Temat spółki Kardio-Med Silesia pojawia się już po raz kolejny, zarówno Prezydent Miasta jak i prezes spółki nadal odmawiają przekazania radnym biznes planu oraz studium wykonalności projektu, który ma zostać zrealizowany na gruntach miasta i przy kilkumilionowym poręczeniu tej inwestycji przez Miasto i miejska spółkę ZPEC. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o spółce zawartymi w moich wpisach na niniejszej stronie www:

22.04.2013 Sesja Rady Miasta w Biskupicach

25.04.2013 Z lokalnej prasy

20.05.2013 Sesja Rady Miasta

31.05.2013 SKO uchyla decyzję Prezydenta Miasta Zabrze

 

Kontrowersje wywoływały także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krakowskiej 39A w Zabrzu oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Szczęść Boże 12 w Zabrzu.

 

12.11.2013 Zarząd koła PO RP - uchwały

Odbyło się spotkanie Radnych i Zarządu koła Platformy Obywatelskiej na którym omawiano projektu uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta.

 

11.11.2013 Dzień niepodległości

Z okazji  Święta Niepodległości w kościele św. Anny odbyła się uroczysta Msza w intencji Ojczyzny, która poprzedzona była defiladą z placu Warszawskiego. Po mszy wraz z senatorem Andrzejem Misołkiem złożyłem kwiaty pod krzyżem pamięci.

 

07.11.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Na rynku kryzys << Głos Zabrza 07.11.2013

>>Poranne ciemności << Głos Zabrza 07.11.2013

>>Podmyło tory << Głos Zabrza 07.11.2013

>>Stary młyn staje się przeszłością<< Nowiny Zabrzańskie 07.11.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

5.11.2013 Zarząd koła PO RP

Odbyło się spotkanie Zarządu koła Platformy Obywatelskiej. Podczas zebrania przewodniczący zarządu zabrzańskiego Senator Andrzej Misiołek przedstawił założenia i cele na najbliższe lata działalności. Dokonano także podziału kompetencji pomiędzy członkami nowego zarządu. Wyznaczono także zagadnienia do omówienia na kolejnych zebraniach.

 

01.11.2013 Kwesta na Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Na cmentarzach Zabrza w ten świąteczny dzień odbyła się kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się czynnie do tej akcji, oraz tym, którzy wsparli Towarzystwo swoimi datkami, a szczególnie tym, którzy wrzucili swoje datki do skarbonki, z którą ja kwestowałem.

W imieniu wszystkich potrzebujących, korzystających z działalności Towarzystwa im. św. Brata Alberta dziękuje za wsparcie.

 

31.10.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Wystąpienia do akceptacji<< Głos Zabrza 31.10.2013

>>Zimno coraz zimniej<< Głos Zabrza 31.10.2013

>>Beczki trafia do spalarni<< Głos Zabrza 31.10.2013

>>Spółdzielcy walczą o sprawiedliwość << Nowiny Zabrzańskie 31.10.2013

>>Sądowa batalia o dach basenu << Nowiny Zabrzańskie 31.10.2013

>>Jan jest bezlitośnie ograbiany << Nowiny Zabrzańskie 31.10.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

  

24.10.2013 Komisje Rady Miasta

Dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie połączonych komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Inwestycji odbyło się na terenie szpitala miejskiego w Biskupicach. Radni zwiedzili budowę nowego bloku szpitalnego, dyskutowali też na temat toczących się i planowanych remontów historycznej części szpitala. Duża cześć spotkania została poświęcona sprawozdaniu prezesa spółki z wdrażania programu naprawczego szpitala oraz kondycji finansowej spółki.

 

24.10.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Kłótnia o Prezydenta<< Głos Zabrza 24.10.2013

>Lech Kaczyński będzie patronem ronda<< Nowiny Zabrzańskie 24.10.2013

>>Anty-prezentacja<< Głos Zabrza 24.10.2013

>>Zabrze niżej<< Głos Zabrza 24.10.2013

>To koniec językowego kolegium?<< Nowiny Zabrzańskie 24.10.2013

>>Budują kraulem!<< Głos Zabrza 24.10.2013

>>Szkoła niemile widziana?<< Głos Zabrza 24.10.2013

>>Stadion Górnika nie w terminie<< Głos Zabrza 24.10.2013

>Co dalej ze stadionem Górnika?<< Nowiny Zabrzańskie 24.10.2013

>Poznajcie nowych akcjonariuszy Górnika<< Nowiny Zabrzańskie 24.10.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

21.10.2013 Sesja Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz cały pakiet uchwał dotyczących przyjęcia tekstów jednolitych statutów Rad Dzielnic. Przyjęto także Program Edukacji Ekologicznej dla miasta Zabrze na lata 2013 -2020, który zawiera wiele ciekawych inicjatyw edukacyjnych, które z pewnością wpłyną na ekologiczne zachowania dzieci i młodzieży. Niestety uchwała w sprawie przyjęcia programu, obarczona jest także poważnymi nieprawidłowościami formalnymi, dlatego też radni Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, podczas uchwalania tego dokumentu.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała, w sprawie nadania nazwy dla ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypomnę tylko, że uchwała ta znalazła się w porządku obrad sesji sierpniowej, jednak ze względów formalnych została ściągnięta z porządku obrad. Kiedy prasa lokalna napisała o pomyśle Pani Prezydent nadania nazwy im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziesiątki ludzi zgłaszało się do radnych Platformy Obywatelskiej prosząc o nadanie w tym miejscu innej nazwy. Bardzo często w propozycjach mieszkańców przewijała się postać Papieża Jana Pawła II, jako osoby nie kontrowersyjnej i szanowanej. Radni Platformy Obywatelskiej przychylili się do tej prośby i w przeciągu 4 dni otrzymaliśmy ponad 600 podpisów poparcia w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Jana Pawła II” dla ronda zlokalizowanego u zbiegu dróg ul. Gdańskiej i Alei Wojciecha Korfantego w Zabrzu. Przygotowałem stosowny projekt uchwały i przekazałem go do zaopiniowania przez Rady Dzielnic i komisję do spraw nazewnictwa. Pani Prezydent kiedy usłyszała o tej inicjatywie postanowiła nadać imię Jana Pawła II Drogowej Trasie Średnicowej. Radni Platformy Obywatelskiej, biorąc pod uwagę rangę patrona i zaproponowaną lokalizację, postanowili przychylić się do tej propozycji i jednocześnie złożyli do zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie nadania dla przedmiotowego ronda nazwy „Rondo im. Kardynała Augusta Hlonda”. Była to kolejna najczęściej pojawiająca się w wypowiedziach mieszkańców osoba, której pamięć powinna zostać uczczona. Tworząc tą uchwałę wzięliśmy także pod uwagę fakt ustanowienia przez Sejmik Wojewódzki roku 2013 rokiem Kardynała A. Hlonda, ponadto sesja, na którą miała zostać skierowana uchwała (dzisiejsza sesja) miała się odbyć w przeddzień 65 rocznicy śmierci kardynała. Nasza uchwała uzyskała wszystkie niezbędne opinie, pozytywną opinię Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, pozytywną opinię Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze, pozytywną opinię Rady Dzielnicy Centrum Północ, pozytywną opinię Rady Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego. Niestety Prezydent miasta wraz ze swoimi radnymi, zdecydowali o niewprowadzeniu naszej uchwały pod obrady Rady Miasta i nazwaniu ronda zlokalizowanego u zbiegu dróg ul. Gdańskiej i Alei Wojciecha Korfantego w Zabrzu, zamiast imieniem Kardynała Augusta Hlonda, imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Należy podkreślić, że Prezydent Miasta postąpiła wbrew woli mieszkańców, wbrew negatywnej opinii rad dzielnic Centrum Północ i Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego, przy braku pozytywnej opinii komisji kultury i komisji do spraw nazewnictwa, a także pomimo braku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, co moim zdaniem jest niezgodne z prawem i na co zwracałem podczas sesji uwagę.

Pani Prezydent często twierdzi, że podjęła jakąś decyzję „bo mieszkańcy tak chcieli”, ale kiedy radni proponują dokonać konsultacji społecznych dla potwierdzenia, czy społeczeństwo faktycznie popierają takie działania, Pani Prezydent nie ma ochoty na rozmowy z mieszkańcami. Tak zdarzyło się dzisiaj, kiedy to społeczeństwo naszego miasta było zdecydowanie przeciwne planom Pani Prezydent, a ich przedstawiciele w Radach Dzielnic jednoznacznie negatywnie opiniowali jej plany, a wbrew temu wszystkiemu Pani prezydent zlekceważyła mieszkańców Zabrza i postawiła na swoim. Za nadaniem nazwy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgłosowało 13 radnych przeciw było 10. Ciekawe jest to, że nawet nie wszyscy Radni Pani Prezydent zagłosowali za tą uchwałą, co świadczy o kontrowersjach nawet w bezpośrednim otoczeniu Pani Prezydent.

 

18.10.2013 Górnik Zabrze

W dniu dzisiejszym stałem się akcjonariuszem klubu sportowego „Górnik Zabrze” Sportowa Spółka Akcyjna. Mam nadzieję, że Górnik Zabrze będzie nadal tak dobrze radził sobie w rozgrywkach ligowych i że podobnie jak na całym świecie, dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu będzie potrafił zarobić na swoje utrzymanie. Niepokojące są  natomiast kolejne opóźnienia na budowie stadionu, a bulwersujące jest zachowanie Pani Prezydent i władz miasta urządzających sobie bankiety w lożach VIP na niedokończonej części stadionu. Kibice podsumowali to krótko głośnymi okrzykami: „Tam za szybą siedzicie, a stadionu nie robicie!”.

 

17.10.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Ciężko oddychać<< Głos Zabrza 17.10.2013

>Niż zaszkodził uczelni<< Nowiny Zabrzańskie 17.10.2013

>>Chleb (nie)powszedni<< Głos Zabrza 17.10.2013

>>Blisko coraz bliżej<< Głos Zabrza 17.10.2013

>Ciepła nam nie zabraknie<< Nowiny Zabrzańskie 17.10.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

17.10.2013 Komisje Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, a także Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi, oraz cały pakiet uchwał dotyczących przyjęcia tekstów jednolitych statutów Rad Dzielnic.

Najwięcej kontrowersji wzbudził wśród radnych program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2013-2018. Radni zwracali uwagę na nieprawidłowości w wyznaczaniu miejsc ograniczania hałasu, stare pomiary głośności, brak faktycznego planu działania, a skupienie się jedynie na wymienieniu inwestycji i tak już zaplanowanych do realizacji bądź właśnie realizowanych.

 

10.10.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Transfer z Bytomia<< Głos Zabrza 10.10.2013

>>Pamięć bramkarza<< Głos Zabrza 10.10.2013

>>Paraliż na Srebrnej<< Głos Zabrza 10.10.2013

>>Uczelnia kupi budynek w Parku Hutniczym. Za 1,5 procent wartości!<< Nowiny Zabrzańskie 10.10.2013

>>Konsorcjum nie chce płacić<< Nowiny Zabrzańskie 10.10.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

07.10.2013 Wybory władz PO w Zabrzu

Dzisiaj odbyło się wyborcze spotkanie Koła Zabrze PO RP. Do tej pory w Zabrzu funkcjonowały struktury powiatowe oraz koło Platformy Obywatelskiej, powstałe z połączenia Koła Zabrze Północ i Koła Zabrze Południe. Od dnia dzisiejszego wszelkie kompetencje przejmie Zarząd Koła Zabrze. Nie będzie już Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu, co pozwoli na podejmowanie wszystkich decyzji bezpośrednio przez członków koła, a nie ich delegatów.

 

Członkowie Koła na Przewodniczącego Zarządu wybrali zabrzańskiego senatora Andrzeja Misiołka, Rafałowi Markowi, Januszowi Władaczowi i mnie, zostały powierzone funkcje Wiceprzewodniczących koła. Wybrano także Sekretarza koła, którym został Mariusz Wal oraz Skarbnika koła, którym został Wojciech Niezgoda. Natomiast członkami zarządu koła zostali w kolejności alfabetycznej:

1.      Agnieszka Bałys

2.      Tomasz Olichwer

3.      Marian Rau

4.      Joanna Stępień

5.      Kajetan Suchecki

6.      Wojciech Szymański

 

Dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom, które poparły moją kandydaturę, obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania i mam nadzieję, że wybrany dzisiaj Zarząd koła będzie sprawnie realizował wszystkie swoje obowiązki.

Gratuluje Senatorowi Andrzejowi Misiołkowi objęcia funkcji Przewodniczącego i mam nadzieje, że pod jego przewodnictwem, Zabrzańska Platforma będzie osiągać kolejne wyznaczane przed sobą cele sprawnie i bezproblemowo.

Dziękuje wszystkim zebranym za obecność na tym spotkaniu i dziękuje osobom, które włożyły swoją pracę w przygotowanie tego spotkania.

 

03.10.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Podejrzany dyrektor<< Głos Zabrza 03.10.2013

>>Miliony dla Guido<< Głos Zabrza 03.10.2013

>>W dół, czyli w górę<< Głos Zabrza 03.10.2013

>>Problemy są<< Głos Zabrza 03.10.2013

>>Taki piękny kwartał<< Głos Zabrza 03.10.2013

>>Poseł Budka w Gliwicach<< Głos Zabrza 03.10.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

01.10.2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny – Przegrana Miasta

Wygrałem dzisiaj sprawę z miastem Zabrze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny. Mina przegrywającego ze mną (architektem) na sali sądowej pana Dolnickiego (profesora prawa) bezcenna. Kancelaria prof. Dolnickiego obsługuje miasto Zabrze za kilkadziesiąt tysięcy złotych na miesiąc, tymczasem po raz 3 udało mi sie udowodnić, że Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik postępuje niezgodnie z prawem w zakresie udostępniania informacji publicznej. Do wygranych 2 odwołań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dopisuje dzisiaj wygraną sprawę sądową, przed Wojewódzki Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

 

Dzisiejsza rozprawa dotyczyła drążonego przeze mnie tematu - delegacji zagranicznych urzędników miejskich. Zapytałem o dokumenty z delegacji za jeden z przykładowych miesięcy - kwiecień 2013 roku. Pani prezydent przekazała mi dokumenty delegacji i zanonimizowała imiona i nazwiska urzędników miejskich biorących udział w delegacjach. Na moje zapytania o informacje publiczne w tym zakresie odpowiedziała pismem, a nie decyzją administracyjną, od której mógłbym się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z tym złożyłem skargę do sądu na bezczynność organu. Sąd przyznał mi rację, nakazał pani Prezydent wydać decyzję i oddać mi koszty postępowania sądowego.

 

26.09.2013 Komisja Zdrowia wyjazdowa MOPR, komisja budżetu wykonanie za pierwsze półrocze

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była analiza zabrzańskich programów z zakresu polityki społecznej, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Omówiono następujące programy:

 „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze”, „Otwarte drzwi”, „Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”, Projekty Świetlic Środowiskowych działających w strukturze MOPR, Projekty realizowane przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Projekt „Aktywny samorząd”, Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz  „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy  zastępczej w Zabrzu”

 

Natomiast posiedzenie komisji Budżetu poświęcone zostało omówieniu wykonania budżetu miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2013 roku.

 

19.09.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Burza o czynsze, choć uchwały nie było << Nowiny Zabrzańskie 19.09.2013

>>Czekamy na stadion<< Głos Zabrza 19.09.2013

>>Spór o nazwę<< Głos Zabrza 19.09.2013

>>Basenowe rozliczenia<< Głos Zabrza 19.09.2013

>>Polemika sądowa<< Głos Zabrza 19.09.2013

>>Wziął łapówkę?<< Głos Zabrza 19.09.2013

>>Witajcie na Zandce, strefie smrodu<< Nowiny Zabrzańskie 19.09.2013

>>Miasto stoi w korku << Nowiny Zabrzańskie 19.09.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

16.09.2013 Sesja Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013, zmiany statutu żłobka i statutu miasta.

Przyjęta został także uchwała w sprawie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na terenie Miasta Zabrze. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji

w Mieście Zabrze, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką energetyczną, oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

 

Na bazie tego programu, dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych, celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;

d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym.

 

14.09.2013 Turniej piłki nożnej na Orliku

W dniu dzisiejszym na Orliku w Maciejowie odbył się turniej piłki nożnej organizowany przez Radę Dzielnicy Maciejów. Po raz 4 z rzędu turniej ten wygrała lokalna drużyna „Zryw Maciejów”. Składam serdeczne podziękowania organizatorom tego turnieju, oraz gratulacje dla uczestników i zwycięzców.

 

13.09.2013 Moje urodziny

Dziś są moje urodziny. Dziękuje wszystkim za pamięć, przekazywane życzenia urodzinowe, te składane osobiście, telefonicznie, sms-owo i facebookowo. Minął kolejny  rok wytężonej pracy, ale cieszę się, że mogłem Wam służyć pomocą. Składane życzenia odczytuję również jako świadectwo, że nikogo nie zawiodłem, co motywuje mnie do dalszej pracy.

 

12.09.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Bez pieniędzy<< Głos Zabrza 12.09.2013

>>Remont w nieskończoność - Maciejów<< Głos Zabrza 12.09.2013

>>Zaborze w rozpaczy<< Głos Zabrza 12.09.2013

>>Dzielił łapówkę<< Głos Zabrza 12.09.2013

>>Dostawiają kubły<< Głos Zabrza 12.09.2013

>>Ile „kosztuje” przedszkolna złotówka<< Nowiny Zabrzańskie 12.09.2013

>>Zabrzanin markową osobowością << Nowiny Zabrzańskie 12.09.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem

 

12.09.2013 Komisje Rady Miasta

Uczestniczyłem w przedsesyjnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Komisje opiniowały projekty uchwał, przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. W porządku najbliższej Sesji znajdą się miedzy innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze, a także zmiany statutu miast i ogłoszenie tekstów jednolitych uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

07.09.2013 Dożynki w Grzybowicach

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność uczestniczyć w miejskich dożynkach, organizowanych tradycyjnie w Grzybowicach. Wspaniała atmosfera i długie dyskusje z mieszkańcami - tak można najkrócej opisać to wydarzenie. Dziękuje za zaproszenie i gratuluje organizatorom tej uroczystości!

 

05.09.2013 Zarząd powiatu PO RP

Odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano przygotowania do zbliżających się wyborów w strukturach partyjnych, a także planowane działania partii na najbliższe miesiące.

 

05.09.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Gmina nie płaci<< Głos Zabrza 05.09.2013

>>Koło ratunkowe<< Głos Zabrza 05.09.2013

>>Wszędzie śmieci<< Głos Zabrza 05.09.2013

>>Miał dowody…<< Głos Zabrza 05.09.2013

>>Spór o zapłatę za dach basenu<< Nowiny Zabrzańskie 05.09.2013

>>Przetarg na utylizacje beczek przedłużony<< Nowiny Zabrzańskie 05.09.2013

>>Znajdą się pieniądze na DTŚ?<< Nowiny Zabrzańskie 05.09.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem.

 

29.08.2013 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej były priorytety budżetowe sfery polityki społecznej na 2014 r. w zakresie inwestycji i działań bieżących. Dyskutowano o potrzebach inwestycyjnych poszczególnych instytucji miejskich, działających w obszarze polityki społecznej. Omawiano między innymi trwającą budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, modernizacje placówek opieki zdrowotnej oraz domów pomocy społecznej.

 

26.08.2013 Sesja Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęte jedynie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok, oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze. Z porządku obrad wycofany został projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” dla ronda zlokalizowanego u zbiegu dróg ul. Gdańskiej i Alei Wojciecha Korfantego w Zabrzu.

 

26.08.2013 Zarząd koła PO RP

Odbyło się spotkanie zarządu koła Platformy Obywatelskiej, na którym zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu członkom zabrzańskiego koła, Pana Senatora Andrzeja Misiołka na stanowisko przewodniczącego koła PO RP.

 

23.08.2013 Zarząd powiatu PO RP

Odbyło się spotkanie zarządu powiatu Platformy Obywatelskiej, na którym zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu członkom zabrzańskiego koła Pana Senatora Andrzeja Misiołka na stanowisko przewodniczącego koła PO RP.

 

22.08.2013 Z lokalnej prasy

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami prasowymi, dostępnymi w drukowanych wydaniach gazet lokalnych*:

>>Zniesiona cenzura<< Głos Zabrza 22.08.2013

>>Ze składkami na bakier<< Głos Zabrza 22.08.2013

>>Zostań akcjonariuszem Górnika Zabrze << Nowiny Zabrzańskie 22.08.2013

*publikacja elektroniczna zostanie udostępniona z tygodniowym opóźnieniem.

 

22.08.2013 Spotkanie radnych

Uczestniczyłem w przedsesyjnym spotkaniu radnych na którym omówione zostały uchwały skierowane na najbliższą sesje Rady Miasta. Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” dla ronda zlokalizowanego u zbiegu dróg ul. Gdańskiej i Alei Wojciecha Korfantego w Zabrzu. Uchwała ta została negatywnie zaopiniowana przez Komisje Kultury Rady Miasta, przez Zespół do spraw nazewnictwa miejskiego, a także przez radę dzielnicy Osiedle Kotarbińskiego. Ponadto została wysłana do zaopiniowania do rady dzielnicy Centrum Północ na niewłaściwy adres i rada ta została pozbawiona możliwości wydania opinii w tej sprawie. Proponowana uchwała nie uzyskała żadnej pozytywnej opinii, a pomimo tego Pani Prezydent